Home About Browse Search
Svenska


Edwang Stridbo, Linnea, 2020. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. Ändrad markanvändning och det allt mer intensifierade skogsbruket har haft en stor påverkan på dessa artrika skogar och endast spillror återstår idag. Generella rekommendationer för naturvårdande skötsel i kalkbarrskogar grundar sig till stor del på erfarenheter och resultat från studier gjorda i södra Sverige, skogar som skiljer sig med avseende på skogstyp och artsam-mansättning från kalkbarrskogar i Jämtland. Det har föreslagits att ovanliga marks-vampar som är beroende av kalk kan missgynnas av död ved men jag har inte funnit någon vetenskap som styrker denna teori. Eftersom även orkidéer är beroende av speciella markförhållanden vill jag undersöka om de påverkas negativt av förekomst av död ved i kalkbarrskogar. Syftet med denna studie är att undersöka om orkidéer som artgrupp generellt påverkas negativt av förekomst av död ved i kalkbarrskogar, på beståndsnivå och mikrohabitatnivå.

Jag inventerade åtta områden med kalkbarrskogskaraktär i Jämtland under juni och juli 2019. Områdena valdes från en lista med naturreservat samt från en databas med inventerade kalkbarrskogar, som tillhandahölls av Länsstyrelsen i Jämtlands län. I varje område lades en transekt ut för inventering av orkidéarter, kärlväxter som är signalarter för kalkbarrskogar och lokala miljövariabler. I tillägg slumpades åtta pro-vytor ut i varje område där beståndsvariabler och mängden död ved inventerades.

På beståndsnivå visade resultaten att mängden död ved påverkade artrikedom av orkidéer negativt i Jämtländska kalkbarrskogar. På mikrohabitatnivå påverkades en-skilda orkidéarter olika av mängden död ved men de kalkgynnade orkidéerna visade mindre förekomst i områden med större mängd död ved. Det finns dock en viss osä-kerhet i sambandet mellan mängden död ved och hävdhistoriken samt tidsaspekten kopplat till när hävden avtog i respektive område. Mängden död ved var inte den enskilt förklarande variabeln för artrikedom av orkidéer, även markfukt hade en viss påverkan. Från resultaten i denna studie rekommenderar jag en skötselstrategi som syftar till att bevara både kalkgynnade orkidéer och vedlevande arter inom samma område men inte på exakt samma plats.

,

Calcareous conifer forests in Scandinavia has a character and biodiversity that essen-tially differs from calcareous conifer forests in other areas of Europe. These forests can have a high biodiversity and communities of rare and red listed species such as orchids. Changes in land use and increasingly intensified silviculture has had a large impact on these forests. Today only small fragment of this unique forest type remains. General management recommendations for conservation of calcareous conifer forests are mainly based on experiences and results from studies made in the south of Swe-den, where forests differ in type and species composition compared to forests in Jä-mtland. It has been suggested that some rare soil fungus that are dependent on cal-careous soils may be disfavoured by dead wood, but I have not found any study that confirms this theory. Since orchids also is dependent of specific soil conditions I want to study if orchids are negatively affected by presence of dead wood in calcareous conifer forests. The purpose with this study is to examine if orchids as a species group generally are negatively affected by the presence of dead wood in calcareous conifer forests.

I invented eight areas with calcareous characters in Jämtland during June and July in 2019. The areas were selected from a list of nature reserves and from a database with calcareous forests inventoried by the county board in Jämtland. In each of the eight selected areas a transect was laid out for sampling of orchids, vascular plants that are significant for calcareous forests and local environmental variables. In addi-tion, eight randomized sample plots were made in each area where stand variables and volume of dead wood was sampled.

At stand level the results showed that the amount of dead wood affected the species richness of orchids negatively in calcareous conifer forests in Jämtland. At a micro-habitat level individual orchid species were affected differently, but orchids favoured by calcareous soils were less abundant in areas with larger amount of dead wood. However, there are some uncertainties in the connection between the amount of dead wood and the history of keeping livestock in woodlands in these areas. The amount of dead wood was not the only variable explaining species richness of orchids, soil moisture had an impact as well. From the results in this study I recommend a man-agement strategy aiming at conserving both calcareous orchids and wood living spe-cies within the same area, but not on the exact same spot.

Main title:Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar
Authors:Edwang Stridbo, Linnea
Supervisor:Magnusson, Magnus and Löfroth, Therese and Forsberg, Felicia
Examiner:Sjögren, Jörgen
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2020:2
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:biologisk mångfald, död ved, hävd, Jämtland, kalkbarrskog, markfukt, orkidéer, skogsbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15360
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15360
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:25 Feb 2020 12:37
Metadata Last Modified:26 Feb 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics