Home About Browse Search
Svenska


Rathjen, Minna, 2024. Stress, köttkvalitet och djurvälfärd under olika jaktformer på älg. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I Sverige fälls cirka 60 000 till 80 000 älgar (Alces alces) varje år till följd av jakt. Landets vanligaste jaktform på älg är löshundsjakt, följt av smyg- och vaktjakt. Om viltet upplever stress i samband med jakt kan jakten anses vara en stressfaktor. Trots detta råder det bristande kunskap i vilken omfattning den svenska älgen faktiskt påverkas av olika jaktformer. Stress påverkar inte bara djurets välbefinnande utan har också en negativ effekt på omvandlingen från muskel till kött. Det är jaktens intensitet och varaktighet, i kombination med älgens känslighet mot stress, som avgör i vilken grad djurvälfärden och köttkvaliteten påverkas. Ett tillvägagångssätt för att avgöra om älgen har varit stressad i jaktsammanhang är att mäta slaktkroppens pH. Ett slutligt pH-värde över 5,8 indikerar att älgen har utsatts för stress.

Syftet med studien är att undersöka hur djurvälfärden och köttkvaliteten hos älgar påverkas av olika jaktformer i Sverige. I studien inkluderades totalt 38 fällda älgar från norra till södra Sverige under olika jaktformer mellan 2018–2024. För att kartlägga information om jakten och registrera mätningar av slaktkroppens pH-värde och temperatur användes ett framtaget protokoll. Mätningar utfördes på olika muskulaturer och totalt analyserades 70 muskler. Jaktformerna kategoriserades efter förmodad stress som älgarna kan uppleva i samband med jakt. Jaktformer utan hund ansågs inte medföra någon stress för älgarna eftersom viltet hade ingen eller minimal interaktion med vare sig hund eller människa under jakten. Jaktformer med hund respektive eftersök på förmodat skadat vilt uppskattades vara två grupper där djuren troligtvis upplever någon form av stress.

Statistiska analyser genomfördes genom att analysera datamaterialet med en generaliserad linjär modell. Resultatet av studien visade att det fanns en skillnad i pH-värde mellan de kategoriserade jaktformerna, men att de inte var statistiskt signifikanta på fem procentsnivån. Inga signifikanta skillnader påvisades heller i pH-värde mellan olika åldersgrupper (kalv, ungdjur och vuxen) eller mellan kön hos älgarna. Däremot visade den deskriptiva analysen högre förekomst av sämre köttkvalitet vid jakt med hund och eftersök, än vid jakt utan hund. Inga DFD-defekter (Dark, Firm and Dry) påvisades i köttet vid jakt utan hund, vilket förekom hos resterande kategorier. I studien uppmättes även extrema pH-värden (över pH 7) i de fall där älgen varit skadad till följd av skott eller trafikolyckor, samt vid löshundsjakt.

Slutsatsen är att samtliga jaktformer kan påverka djurvälfärden och köttkvaliteten negativt, men i olika omfattning. Studien indikerar att påverkan av jakt med hund är större i jämförelse med jakt utan hund, trots att ingen signifikans kunde påvisas, eftersom höga pH-värden och kvalitetsdefekter identifierades i musklerna. Det är avgörande att öka förståelsen för hur olika jaktformer påverkar älgen, särskilt vid användning av hund, för att säkerställa att jakten bedrivs på ett etiskt försvarbart sätt. Genom vidare forskning, där djurvälfärd för älg prioriteras, kan den svenska jakten genomföras med både en hög djurvälfärd och god köttkvalitet.

,

In Sweden, approximately 60 000 to 80 000 moose (Alces alces) are harvested annually during hunting. The most common hunting method for moose is hunting with dogs, followed by stalking and trail hunting. If wild animals experience stress during hunting, the hunt can be considered a stressor. However, there is a lack of knowledge regarding the extent to which Swedish moose are affected by different hunting methods. Stress does not only affect the animals´ welfare, but has a negative effect on the conversion from muscle to meat. It is the intensity and duration of the hunt, combined with the moose's sensitivity to stress, that determines the extent to which animal welfare and meat quality are affected. One approach to determine whether the moose have been stressed in a hunting context is to measure the pH of the meat. A final pH value above 5.8 indicates that the moose has been subjected to prolonged stress.

The aim of the study was to investigate how meat quality, and subsequently animal welfare, is affected by different hunting methods in Sweden. The study included sampling of moose in northern and southern Sweden, where a total of 38 moose were harvested using various hunting methods from 2018-2024. A protocol was developed to gather information about the hunting method, data on moose individuals, and the pH-measure and temperature of the carcasses and/or cutting detail. Measurements were taken on different muscles, and a total of 70 muscles were analysed. The hunting methods were categorised based on presumed levels of stress that the moose was exposed to. Hunting methods without dogs were considered to not induce stress, while hunting methods with dogs, and tracking wounded moose were classified into groups where stress likely could occur.

Statistical analyses were conducted by analysing the data material with a generalised linear model. The results of the study showed that there was a difference in pH value between the categorised hunting methods, but they were not statistically significant at the 5 % level. No significant differences were observed in pH value between different age groups (calf, juvenile and adult) or between sexes. However, the descriptive analysis showed a higher prevalence of lower meat quality in hunting with dogs and tracking compared to hunting without dogs. No Dark, Firm and Dry (DFD) defects were detected in the meat during hunts without dogs, which occurred in the remaining categories. Conversely, extreme pH values (above pH 7) were measured in cases where the moose had been wounded by bullets, from traffic accidents, and/or during dog hunting.

In conclusion, all hunting methods can affect animal welfare and meat quality negatively to varying degrees. The study suggests that the impact of hunting with dogs is greater compared to hunting without dogs, despite the lack of significance, as high pH values and quality defects were identified. It is crucial to increase understanding of how different hunting methods affect moose, especially when using dogs, to ensure that hunting is conducted appropriately from an animal welfare perspective. Through further research prioritising animal welfare for moose and other wildlife, Swedish hunting can promote animal well-being and higher meat quality.

Main title:Stress, köttkvalitet och djurvälfärd under olika jaktformer på älg
Authors:Rathjen, Minna
Supervisor:Malmsten, Jonas and Jerlström, Josefine
Examiner:Arvidsson Segerkvist, Katarina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:älgjakt, löshundsjakt, köttkvalitet, PH, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20132
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20132
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 07:45
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics