Home About Browse Search
Svenska


Björnudd, Albin, 2023. Ungskogsanalys med MIR : jämförelser av fältdata och mellaninfraröda fjärranalysdata. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Ungskogsfasen utgör en viktig period i omloppstiden av ett skogsbestånd och tillståndet i denna fas påverkar skogens fortsatta utveckling under resten av omloppstiden. Därmed påverkas också hur väl skogsägarens mål kan uppnås, oavsett om målet är att maximera intäkterna från skogen, gynna biologisk mångfald eller en kombinerad utvinning av skogens olika ekosystemtjänster. För att som skogsägare upplysa sig om ungskogens tillstånd kan man utföra fältinventeringar för att på olika sätt mäta tillståndet. För skogsägare av stora arealer, såsom skogsbolag, kan det vara både kostsamt och svårt att i fält inventera varje enskilt bestånds tillstånd. Därför har i denna studie, möjligheten att använda fjärranalys i form av mellaninfraröd (MIR) reflektion som verktyg för att tillskansa sig information om ungskogars tillstånd undersökts. Resultaten visade att MIR skiljde sig åt mellan bestånd beroende på medelhöjd och medelålder men några signifikanta samband som talar för att MIR kan identifiera åtgärdsbehov utifrån stamtäthet kunde inte påvisas. Det fanns även en signifikant effekt på MIR av andelen bortbetad barrmassa på tall i talldominerade bestånd. Den erhållna slutsatsen är att MIR bör undersökas vidare i framtida studier då dess fulla potential för skogsbruksändamål ännu inte är känd.

Main title:Ungskogsanalys med MIR
Subtitle:jämförelser av fältdata och mellaninfraröda fjärranalysdata
Authors:Björnudd, Albin
Supervisor:Widemo, Fredrik
Examiner:Löfroth, Therese
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2023:14
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:ungskogstillstånd, fjärranalys, mir
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18841
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18841
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2023 10:02
Metadata Last Modified:02 Jun 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page