Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Martin, 2014. Utvärdering av lockmedel för marklevande predatorer under midvintermånader i Norrbottens inland. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Many invasive species propose a big threat against the native fauna in the area that they colonise. Today the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) is speeding from Finland over the border in to northern Sweden. A project to stop the spread and eliminate the individuals that already have established was initiated in the autumn of 2008. To investigate areas that might be interesting for raccoon dogs and to confirm sightings, cameras with auto triggering mechanisms are used. To get the raccoon dog in front of the camera some kind of lure is used.

In this study three kinds of different lures was tested against each other’s. In the study the effectiveness on all ground living predators was tested not just for raccoon dogs. That was because of the species low population density in the study area. One commercial anal gland secretion from American gray fox (Hawbaker´s Gray Fox 100), one commercial food lure for predators (Hawbaker´s Gray Fox Lure) and one additional food lure that have proven effective in trapping smaller ground living predators in Sweden (fermented Baltic herring). The field study was made in “Norrbottens” inland during December and January 2009, where a number of cameras were placed in subjective places to test the different lures.

The amount of pictures taken during the field study was not enough to detect any significant difference in attraction between using a lure or not, but with the three observed tracks in front of cameras lacking pictures there were a significant difference at the 7% level of significance between using a lure or not. The results from this study was not able to statistically significant prove any difference in efficiency between the three different lures used.

The result from this study suggests, with some uncertainty, that using lures to attract predators works also during winter. Cameras with lures to confirm sightings during short time periods in winter are therefore suggested to be implemented. But the usage of a permanent camera grid for surveillance of raccoon dogs during this season cannot be recommended based on experience of the poor camera function from this study and the biology of the raccoon dog.

,

Många invasiva arter utgör ett stort hot mot den inhemska faunan i det område där de etablerar sig. I dagsläget sprider sig mårdhund (Nyctereutes procyonoides) från Finland över gränsen in i norra Sverige där en population etablerats. Ett projekt för att stoppa spridningen och undanröja de individer som redan etablerats startade upp hösten 2008. För att undersöka områden som kan vara intressanta för mårdhundar och bekräfta etablering används kameror som utlöses automatiskt när något passerar framför dem. Man använder någon form av lockmedel för att väcka mårdhundens intresse och få den att uppsöka kameran.
I denna studie jämför jag tre olika lockmedels förmåga att locka marklevande rovdjur vintertid. Att studien inte inriktades bara på mårdhund beror på artens låga täthet i försöksområdet. De tre lockmedlen är; ett kommersiellt analkörtelsekret (från Amerikansk gråräv) (Hawbaker´s Gray Fox 100), ett kommersiellt födobaserat lockmedel för predatorer (Hawbaker´s Gray Fox Lure) samt ytterligare ett födobaserat lockmedel som visat sig fungera för bl.a. fällfångst av rovdjur i Sverige (surströmmingsspad). Fältarbetet utfördes i Norrbottens inland under december till januari månad 2009, där ett antal kameror placerades ut på subjektivt utvalda platser för att testa de olika lockmedlen. En ekonomisk diskussion av ett övervakningssystem för ett område där mårdhunden kan antas vara etablerad gjordes med utgångspunkt från tidsåtgång och andra erfarenheter från fältförsöket som jag genomfört.
Resultatet av de i försöket fotograferade djuren räckte inte för att statistiskt säkerställa en skillnad i attraktionskraft mellan lockmedel och kontroll (utan lockmedel). Med de tre spårobservationer som gjordes framför kameror utan att dessa djur fångats på bild kan man på 7 % nivån förkasta nollhypotesen och får en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Det gick inte i försöket att fastställa någon skillnad på effektiviteten hos de olika lockmedlen.
Resultaten antyder att användande av lockmedel kan vara ett effektivt sätt att attrahera rovdjur även vintertid. Men att använda ett övervaktningssystem med kameror för mårdhund under denna period kan utifrån studiens erfarenheter och mårdhundens biologi inte rekommenderas. Att man däremot kan använda kameror med lockmedel kortare perioder vintertid för att vid behov bekräfta förekomst efter exempelvis tips från allmänheten bör fungera bra, särskilt med tanke på den teknikutveckling som varit sedan försökets genomförande, så att man nu när som helst kan kontakta kameran för att se att den fungerar som den ska.

Main title:Utvärdering av lockmedel för marklevande predatorer under midvintermånader i Norrbottens inland
Authors:Johansson, Martin
Supervisor:Dahl, Fredrik and Åhlén, Per Arne
Examiner:Alanärä, Anders
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2014:6
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:raccoon dog, Nyctereutes procyonoides, scent lure, self triggering cameras
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3186
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3186
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:07 Apr 2014 10:00
Metadata Last Modified:07 Apr 2014 10:00

Repository Staff Only: item control page