Home About Browse Search
Svenska


Almén, Louise and Granlund, Frida Michelle, 2019. Är hyggesfritt en mossig framgång? : blädningsbrukets effekter på mossors artrikedom och abundans i den boreala skogen. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
827kB

Abstract

Det moderna trakthyggesbruket har inneburit bruten kontinuitet samt homogenisering av de boreala skogarna, vilket haft en negativ inverkan på biodiversiteten. Under senare år har hyggesfria metoder, såsom blädning, ökat i intresse eftersom ett kontinuerligt trädskikt kan bibehålla de livsmiljöer som många skogslevande arter behöver. Kunskapen kring hur blädning påverkar markvegetationen är dock begränsad. Många marklevande mossarter är beroende av skugga och hög luftighet vilket ett slutet krontak ger. Vi ville därför undersöka hur mossor påverkas av blädning. För att undersöka detta användes abundans av mossor för att estimera funktionell förändring av markvegetationen och artrikedom för att estimera påverkan på biodiversitet. Nio lokaler i Norrland och norra Svealand, vardera försedda med en blädnings- och en kontrollyta, inventerades före och efter blädning för insamling av mossdata. Huvudslutsatserna är (i) att abundansen och den totala artrikedomen av mossor inte påverkas av blädning, (ii) endast artrikedomen för bladmossor visade på en signifikant skillnad mellan kontroll- och blädningsytorna, (iii) en minskad artrikedom har setts på kontrollytorna men inte på blädningsytorna och (iv) signalarterna samt de rödlistade arterna tycks inte ha påverkats av blädning i någon större utsträckning. Den extrema värme och torka som präglade sommaren 2018 kan ha orsakat de förändringar som observerats. Resultatet indikerar att blädning kan vara ett bra komplement till det traditionella skogsbruket eftersom blädningsytorna inte drabbats hårdare än kontrollytorna i avseende på abundans och artrikedom hos mossor, vilket tyder på att blädning inte reducerar ett bestånds motståndskraft mot torka på kort sikt. För att dra slutsatser kring långtidseffekterna av återkommande blädning krävs fler studier som sträcker sig över en längre tidshorisont.

,

Mordern forestry has resulted in broken continuity and homogenization of the boreal forests, which has lead to a negative impact on biodiversity. The interest regarding continuous-cover forestry methods, like selective thinning, has increased over the years since a continuous tree layer can maintain the habitats that many forest-living species need. However, the knowledge about how the vegetation on the forest floor is affected by selective thinning is limited. Many ground-living bryophyte species are dependent on a shady and humid climate provided by a closed canopy. We therefore wanted to investigate how bryophytes are affected by selective thinning. To study this, abundance of mosses was used to estimate functional change in the forest floor vegetation and species richness in order to estimate the impact on biodiversity. Nine stands in central boreal Sweden, each including one plotwith selective thinning and one control plot, were inventoried before and after treatment for the collection of bryophyte data. The main results are (i) that the abundance and the total species richness of mosses are not affected by selective thinning, (ii) only species diversity of mosses showed a significant difference between the control sites and sites with selective thinning and (iv) signal species and red-list species do not appear to be affected by selective thinning. The heat and drought of the summer 2018 may have affected the results. The result indicates that selective thinning can be a good complement to modern forestry. Since, plots treated with selective thinning are not more affected than the control plots. Selective thinning can therefore retain the short term resistance against drought. More studies are required to investigate the long-term effects of continuous selective thinning.

Main title:Är hyggesfritt en mossig framgång?
Subtitle:blädningsbrukets effekter på mossors artrikedom och abundans i den boreala skogen
Authors:Almén, Louise and Granlund, Frida Michelle
Supervisor:Axelsson, Petter
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:1
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:biologisk mångfald, kalhyggesfritt skogsbruk, levermossor, markvegetation, bladmossor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16661
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16661
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2021 11:17
Metadata Last Modified:18 May 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics