Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Michaela and Lundkvist, Martina, 2019. Utvärdering av Skogsbiologernas naturvärdesbedömning : en jämförelse mellan nyckelbiotoper och produktionsskogar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det är viktigt att vi värnar om den biologiska mångfalden och nyckelbiotoper möjliggör att miljöer med höga naturvärden kan pekas ut. Ett sätt att bedöma naturvärden är att använda sig av indirekta kriterier, alltså leta efter strukturer som indikerar skyddsvärda arter. Syftet med arbetet var att utvärdera Skogsbiologernas naturvärdesbedömning, som använder sig av indirekta kriterier, och undersöka hur objektspoängen stämmer överens med förekomsten av signalarter, rödlistade signalarter och död ved. Syftet var även att jämföra den biologiska mångfalden i nyckelbiotoper och icke nyckelbiotoper.

Två inventeringar gjordes för att samla in data, en art- och substratinventering (UBM) samt en övergripande bedömning av skogen (Skogsbiologernas naturvärdesbedömning). Det insamlade datamaterialet analyserades sedan i statistikprogrammet R där Mann-Whitney test och regressionsanalyser utfördes.

Resultaten visar att det fanns signifikanta skillnader i biodiversitet mellan nyckelbiotoper och icke nyckelbiotoper med avseende på antal signalarter och volym död ved. Däremot kunde vi inte finna någon skillnad för antal rödlistade signalarter. Vi kunde hitta positiva linjära samband för objektspoäng och signalarter samt rödlistade signalarter i både nyckelbiotoper och icke nyckelbiotoper. Dessutom hade objektspoäng och död ved i nyckelbiotoper ett positivt linjärt samband. Däremot hittade vi inget linjärt samband för objektspoäng och död ved i icke nyckelbiotoper. Vi fann inte heller något statistiskt stöd för ett linjärt samband mellan signalarter och död ved samt rödlistade signalarter och död ved.

Slutsatsen är att biodiversiteten och mängden död ved är högre i nyckelbiotoper än icke nyckelbiotoper, samt att Skogsbiologernas naturvärdesbedömning kan vara användbar men att död ved som indirekt kriterium för signalarter och rödlistade signalarter kan ifrågasättas.

,

It is important to value and preserve environments with high natural values. A way to assess natural values is to use indirect criteria, to look for structures that indicate valuable species. The purpose was to evaluate “Skogsbiologernas naturvärdesbedömning” and see how the point system correspond to the presence of indicator species, red-listed indicator species and dead wood. We also compared the biodiversity in key biotopes and non-key biotopes.

Two inventories were made, a species and substrate inventory and an overall assessment of the forest. The collected data was analyzed in the statistical program R, Mann-Whitney tests and regression analyses were performed.

The results show significant differences in biodiversity between key biotopes and non-key biotopes regarding number of indicator species and volume dead wood, we could however not find any differences for the number of red-listed indicator species. Positive linear relationships for object points and indicator species, as well as red-listed indicator species in both key biotopes and non-key biotopes were found, object points and dead wood in key biotopes also had a positive linear relationship. However, no linear relationship for object points and dead wood in non-key biotopes were found. And we did not find any statistical support between indicator species and dead wood, or red-listed indicator species and dead wood.

The conclusion of our results is that biodiversity and dead wood are higher in key biotopes than non-key biotopes, that “Skogsbiologernas naturvärdesbedömning” can be useful, but dead wood as an indirect criterion for indicator species and red-listed indicator species can be questioned.

Main title:Utvärdering av Skogsbiologernas naturvärdesbedömning
Subtitle:en jämförelse mellan nyckelbiotoper och produktionsskogar
Authors:Lundberg, Michaela and Lundkvist, Martina
Supervisor:Sjögren, Jörgen
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:18
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:biologisk mångfald,, död ved, signalarter, rödlistade arter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10701
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10701
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2019 10:52
Metadata Last Modified:11 Jul 2019 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics