Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 108.

Ahlberg, Fredrik, 2023. Effects of tillage and straw treatments on earthworm abundance : study in two Swedish long-term field trials. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Ahlberg, Fredrik, 2021. Prognosmetod för jordloppor i vårraps : kan sugfällor användas för att förutsäga angrepp?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Alaton, Rebecka, 2022. Rågens allelopatiska verkan på ogräs : odlingstekniker av råg för ogräskontroll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Almén, Elin, 2020. Problemet med rosa kärnor i maltkorn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Andås, Carl, 2020. Motiv och möjligheter för vall som biogassubstrat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andås, Carl, 2023. Vattenbalansberäkningar som metod för bevattningsplanering : Efterhandsvalidering i svenska bevattningsförsök med olika bevattningsstrategier i vall. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Aronsson, Erica, 2022. Insådd fånggröda och vårplöjning : långsiktiga effekter på kväve- och fosforutlakning från en mojord i Västergötland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Berglind, Maja, 2021. Betningsmedel med flupyradifuron mot jordloppor i vårraps : effektivitet och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Berglind, Maja, 2023. Kretslopp från avlopp : enterokocker som indikatororganismer och bärare av Vankomycinresistens. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bergqvist, Sanna, 2021. Long-term effects of cropping system on red clover proportion and crude protein concentration in mixed leys. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Björs, Marie, 2023. Separation and acidification of digested animal manure : properties of the future organic fertilizers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Boström, Katarina, 2020. Arbuscular Mycorrhizal Fungi and its agricultural benefits : how to succeed with AMF inoculation. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Boström, Katarina, 2023. Nodulation and biomass development of yellow and blue lucerne under pH stress. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Brånstrand, Isak, 2022. Skadeinsekter i sockerbetor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bylén, Beatrice, 2021. Vinst och förlust : en fylogenetisk studie av kloroperoxidas-liknande enzym hos jästsvampar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Carlsson, Elin, 2022. Bedömning av kvävestatus i stärkelsepotatis : en jämförelse mellan olika metoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Carlsson, Nelly, 2024. Bedömning av kvävegödslingsbehov och dess inomfältsvariation hos stärkelsepotatis : en utvärdering av mätmetoder och om precisionsgödsling kan vara ett alternativ. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Carlstrand, Lisa, 2022. Hur påverkar en skalbaggsås och typ av gröda naturliga fiender och deras predation på bladlöss och ogräsfrön?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Chetnik, Zuzanna, 2022. Facilitating reduced- and no-tillage organic grain legume production systems through integration of cover crop mulch for weed control. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Chetnik, Zuzanna, 2020. No-till grain legume production in organic farming : constraints, possibilities and potential agronomic practice. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Dahlgren, Ellen, 2023. Carabids as weed seed control agent : impact of soil cultivation on carabid weed seed regulation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Dahlgren, Ellen, 2021. Påverkan av jordbearbetning och pesticider på abundans och födoval hos jordlöpare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eksvärd, Eira, 2022. Effects of diversified cropping on arthropod communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ericsson, Lisa, 2023. Fungicide resistance in Phytophthora infestans : Resistance to mandipropamid and oxathiapiprolin in a Swedish field isolate. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Ericsson, Lisa, 2021. Gröddiversifiering i potatis : tillämpning och möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Fabricius, Elric, 2023. Review of pH recommendations for soilless cultivation systems. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Falck, Frederik, 2023. Lindmalva i sockerbetor : ett framtida ogräs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Forss, Johanna, 2023. En hållbart intensifierad slåttervall med vitklöver : en litteratursammanställning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Fritzson, Jesper, 2020. Bekämpning av rotgallnematodarterna Meloidogyne hapla, M. chitwoodi och M. fallax : grödors naturliga resistens som alternativ till svartträda?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Fritzson, Jesper, 2022. Can the northern root-knot nematode, Meloidogyne hapla, be controlled by the fungus Clonostachys rosea? : an experimental study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Gustavsson Ruus, Alma, 2022. Functional characterization of sterol regulatory element transcription factors in the biocontrol fungus Clonostachys rosea. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Gustavsson Ruus, Alma, 2020. Virus yellows in sugar beets in Sweden and Europe. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Hampl, Anton, 2021. Plant products to control Ralstonia solanacearum causing bacterial wilt in tomatoes (Solanum lycopersicum) in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Hansson, Lovisa, 2023. Reviving an 18th Century Dream of Swedish-Grown Tea. Examining the possibilities of growing tea, Camellia sinensis, in Sweden based on climatic crop requirements using GIS. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hidén, Albin, 2022. Effekter av upprepad belastning på jorddeformation och stress : fältförsök med upprepad körning i kombination med olika hjullaster på en mellanlera utanför Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Holgersson, Linus, 2020. Mjöldryga (Claviceps purpurea) : ett ökande problem i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Holgersson, Linus, 2022. The role of bed sediments for sorption of phosphorus in remediated ditches in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Johansson, Bina, 2022. Effects of plant-fungal interactions on volatile emission of Hordeum vulgare and aphid preference. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Ida, 2021. Flower visitors in flower strips : which flower species are the most attractive?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Lina, 2023. Soil health on organic farms : linking organic farmer practices to soil health and yield. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Johansson, Nic, 2023. Käringtand, parasiter och emissioner från idisslare : en litteraturstudie om samodling med käringtand och effekter av kondenserade tanniner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Johansson, Stina, 2023. Companion crops in winter oilseed rape : effects on nitrogen concentration, biomass, and prevalence of weeds at the end of autumn growth. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Johansson, Ylva, 2022. Scent traps and trap crops for broad bean weevil (Bruchus rufimanus) control. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johnsson, Johan, 2021. Blåklint : ett ökande problem i svensk växtodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Johnsson, Johan, 2023. Optimizing nitrogen fertilization in ley : Evaluating the usage of N-sensor and other tools for optimized nitrogen fertilization. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Juhlin Munoz, Sabina, 2023. Biologisk bekämpning av potatiscystnematoder : några biologiska bekämpningsorganismer och deras potential för svenskt bruk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Juhlin Munoz, Sabina, 2024. Effect of different inoculation methods in modern and historic cultivars of soybean suitable for cultivation in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Karlsson Bondesson, Sally, 2024. Näringsförluster från sju jordbruksområden nära Mälaren. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Karlsson Bondesson, Sally, 2022. Vitblära tar över Gotland : en sammanställning av kunskapsläget kring dess biologi och bekämpning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Karm Togo, Lina, 2024. Analysis of winter wheat and leafhoppers for wheat dwarf virus : factors causing outbreaks of wheat dwarf disease. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Karm Togo, Lina, 2021. Blomsterremsors påverkan på individantalet av marklevande organismgrupper : jämförelse av fallfälleprover tagna från annuella och perenna blomsterremsor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kihlstrand, Clara and Frisk, Linnéa, 2023. Effekt av olika odlingssystem på markstruktur och avkastning : pargårdsstudie i Skåne. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Kikuchi, Johannes, 2020. Bindning av PFAS-ämnen till humus- och fulvosyror : en dialysstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Kjellström, Clara, 2021. Population structure of Puccinia graminis, the cause of stem rust on wheat, barley, and rye in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Kvick Nastaj, Nadja, 2023. Fungicide tolerance in Phytophthora infestans. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Larsson, Carl, 2022. Biologisk ogräsreglering med mikroorganismer : biologiska ogräsmedel och deras verkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Larsson, Jakob, 2021. Utvintrande mellangrödor i höstraps : effekt på raps, ogräs och skadegörare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Larsson, Jakob, 2024. Val av odlingssystem : effekt på markstruktur, växthusgasemissioner och avkastning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Lilliehöök, Alexander, 2022. Biostimulants : effects on root development in barley (Hordeum vulgare). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Lillsjö Kronblad, Sandra, 2023. The potential nitrous oxide emissions in a permanent grassland chronosequence. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Lindberg, Markus, 2022. Att etablera äng i en solcellspark och efterföljande effekter på lokala djur- och växtsamhällen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindvall, Frida, 2022. Controls of the partitioning of nitrate between DNRA and denitrifiers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Lomander, Hugo, 2023. Spridning av mjöldryga genom renkavle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Løe, Kari, 2023. Rabbit urine as a biopesticide and biofertilizer : how does a Kenyan cultural method compare to conventional chemical pesticide and fertilizer?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nilsson, Linda, 2022. Effekter av torka och vall på marklevande nematoder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nilsson, Linn, 2022. Genetically modified tobacco (Nicotiana tabacum) plants for an increased production of wax esters. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Nissen, Lovisa, 2022. Biochar from separated digestate and pig manure as soil amendment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Nissen, Lovisa, 2020. Kväveupptag i höstvete : hur påverkar förfrukten, jordarten och vädret?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Olsson, Hanna, 2023. Pollinator communities on a landscape complexity gradient in southern Sweden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Olsson, Victor, 2020. Evaluation of in vitro antagonism assays in the mycoparasitic fungus Clonostachys rosea. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Olsson, Victor, 2022. Functional analysis of effectors from Blumeria graminis and their effect on the plant microbiome. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Otterlin Karlsson, Fanny, 2024. Greenhouse gas emissions from peat soil thawing in spring : a comparison between fertilized and unfertilized soil. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Oumar, Kifilo, 2022. Hur påverkas daggmaskar av markpackning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Persson, Patrik, 2021. Klumprotsjuka i höstraps - utvärdering av resistenta sorter i fältförsök OS7-25. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Pettersson, Alexander, 2023. Beyond the Bubbles : a Study of Fungal Diversity and Gushing in Beer Production. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Pettersson, Alexander, 2021. Växt-växtbaserad kommunikation : hur sortblandningar påverkade tillväxten hos vårkorn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pålsson, John, 2023. Nitrogen fixation in wheat (Triticum aestivum) : effect of Azotobacter salinestris CECT 9690 on N-accumulation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Pålsson, John and Hammargren, Magnus, 2021. Skillnader i vårvetekärnors utseende : betydelse av sort, miljö och gödsling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Radovic, Agnes, 2020. Jämförelse mellan okulär och molekylär diagnostisering av stråbassjukdomar i höstvete. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Rozenbeek, Elsa, 2021. Inte bara en bisyssla : och multifunktionella skyddszoners roll för pollinatörers förekomst i åkermark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Rozenbeek, Elsa, 2023. Weather you like it or not : pre-season yield forecasting of malting barley with climate markers.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Ryding, Emma, 2022. The role of bed sediments for fractionation of phosphorus in remediated ditches in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Sandmark, Anton, 2023. Vilken metod är effektivast för fångster av fyrtandad rapsvivel i kål och raps?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sollenberg, Markus, 2023. Jämförelse mellan olika system för ogräsrensning i lökodling : autonomt ∙ Manuellt ∙ Herbicider. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Strömberg, Elin, 2023. Ogräsfrönas överlevnad i biogasanläggningar : en litteraturgenomgång och ansats till metaanalys. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Strömberg, Elin, 2024. Överlevnad av ogräsfrön i rötnings- och i vattenbadsförsök. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Sundström, Lisa, 2022. Hästgödsel : en värdefull resurs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Sydh Sjögren, Lucas, 2023. A look into stem rust resistance breeding. First cycle, G2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Tanaka, Ayano, 2021. Interactions between plant pathogens and their implications for crop protection. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Tegelid, Elin, 2023. Kan samodling av höstraps och utvintrande baljväxter minska angreppen av rapsjordloppa?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Thor, Gabriel, 2022. Effekter av markstruktur på tryckutbredning och packningsbenägenhet i åkermark : en jämförande fältstudie mellan konventionellt jordbearbetad åkermark och permanent bevuxen åkermark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Viker, Johanna, 2021. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Viker, Jona, 2023. Volatiles as language in plant-plant interactions : differences between emitters and receivers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Väätäinen, Tova, 2023. Forskning och nyttjande av mykorrhiza inom nordiskt jordbruk : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Ward, Cecilia, 2021. Gråbo : biologi och kontroll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Westergren, Olof, 2023. Förbättrad svensk durumveteodling : såtidpunkt, kvävegödsling och ekonomi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Wigfeldt, Kristina, 2023. Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion : vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Wikström, Josefin, 2023. Aphanomyces spp. in Swedish crops and factors affecting their occurrence. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Wikström, Josefin, 2021. Interaktion mellan Rhizoctonia solani och rotsårsnematoder i ärt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Yaghoubi, Rahimeh, 2020. En laboratoriestudie av fungicidtolerans hos Phytophthora infestans. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Yngve, Klara, 2020. Arbuscular mycorrhiza in landrace and modern wheat : its impact on plant performance and how it is influenced by plant breeding and modern cropping practices. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Yngve, Klara, 2022. Effects of vegetation and nutrients on methanotroph abundance and methane emissions from constructed wetlands. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Zeiner, Niklas, 2021. Using Sentinel-2 Satellite Images to Estimate Traits of Forage Grasslands. Second cycle, A2E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

von Rosen, Gabriel, 2022. Effects of temperature on germination and juvenile growth in Spinach (Spinacia oleracea L.). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Älmefur, Marcus, 2020. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Åbonde, André, 2023. Biological control of verticillium stem striping disease on oilseed rape : fungi as friends and foes. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Åkesson, Marta, 2020. Historisk hävdtidpunkt i landskapets gräsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Åström, Stina, 2023. Phoma i skogsplantskolor : Fylogenetisk karakterisering av Phoma herbarum från svenska skogsplantor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

This list was generated on Thu Jun 13 03:17:03 2024 CEST.