Home About Browse Search
Svenska


Chetnik, Zuzanna, 2022. Facilitating reduced- and no-tillage organic grain legume production systems through integration of cover crop mulch for weed control. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology


Full text not available

Abstract

Organic cropping systems often rely on tillage for weed control. Tillage can have a negative impact
on soil health and soil organisms. No-tillage and reduced tillage are two alternative strategies that
minimise soil disturbance. However, implementing these into organic systems can be a challenge
because of the weed pressure. One method of controlling weeds in organic, no- and reduced tillage
is cultivation of cover crops such as rye (Secale cereale). The rye can act both as competition for
resources and, after termination, as a physical barrier preventing weeds from growing. The rye also
takes up nitrogen from the soil, making it less available to weeds.
This study aims to test how different soil management strategies, such as no-tillage and reduced
tillage with cover crop, affect the yield and grain quality of the crop, the weed density and species
composition and the nitrogen content in soil and plant tissues. The expectations were that the tilled
treatment would have the highest yield and weed density, that the weed species composition would
be affected by the cover crop and that the crops would take up more nitrogen from the atmosphere
in treatments with the cover crop. Rye was used as a cover crop. Roller crimping was used to
terminate the rye and create a mulch. The experiment was done in two sites in southern Sweden and
consisted of four treatments: reference/no cover crop (I), reduced tillage with cover crop (II), crop
sown into cover crop mulch (III) and intercropping of cover crop and legume (IV). The crops used
were faba bean (Vicia faba) and lupin (Lupinus angustifolius).
The results showed that the soil nitrogen at 30-60 cm depth was significantly affected by the
cover crop. The roller-crimped cover crop suppressed weed growth and favoured shade-tolerant
species such as Stellaria media. Mulched cover crop suppressed weeds efficiently on nitrogen poor
soils only. On nitrogen rich soils, the crop fixated more nitrogen in treatments with cover crop. Faba
bean yielded best in reduced tillage and lupin in the reference treatment. The grain quality was not
significantly affected. The conclusion is that rye as a cover crop is efficient as weed control,
especially on nitrogen poor soils, in organic reduced- and no-tillage grain legumes.

,

Inom ekologisk odling är jordbearbetning ett viktigt verktyg för ogräsbekämpning. Jordbearbetning
kan dock ha en negativ inverkan på markhälsa och markorganismer. Direktsådd och reducerad
bearbetning är två alternativa strategier som minimerar störningar av marken. Det kan dock vara
svårt att implementera dessa inom ekologisk odling på grund av ogrästrycket. Täckgrödor såsom
råg (Secale cereale) kan användas för ogräsbekämpning i ekologiskt lantbruk. Rågen kan fungera
både som konkurrens om resurser och, efter avdödning, som en fysisk barriär som hindrar ogräs från
att gro. Rågen tar även upp tillgängligt kväve från jorden vilket gör det mindre tillgängligt för ogräs.
Denna studie syftar till att testa hur olika odlingsstrategier, såsom direktsådd- och reducerad
jordbearbetning med täckgröda, påverkar grödans skörd och kvalitet, ogrästätheten och
artsammansättningen samt kvävehalten i jord och växtvävnader. Råg användes som täckgröda. En
knäckvält användes för att avdöda rågen på våren och skapa en kompost. Grödorna i detta försök
var åkerböna (Vicia faba) och lupin (Lupinus angustifolius). Försöket gjordes på två platser i södra
Sverige och bestod av fyra behandlingar: referens/ingen täckgröda (I), reducerad jordbearbetning
med täckgröda (II), gröda sådd i avdödad täckgröda (III) och samodling av täckgröda och baljväxter
(IV). Förväntningarna var att den bearbetade behandlingen skulle ha högst skörd och ogrästäthet, att
ogräsartsammansättningen skulle påverkas av täckgrödan och att grödorna skulle ta upp mer kväve
från atmosfären i behandlingarna med täckgrödan.
Resultaten visade att kvävet i jorden på 30-60 cm djup påverkades signifikant av täckgrödan.
Täckgrödan avdödad med knäckvält hämmade ogrästillväxt och gynnade skuggtoleranta arter som
Stellaria media. Täckgrödan i reducerad bearbetning dämpade ogrästillväxten effektivt på
kvävefattiga jordar. På kväverika jordar fixerade grödan mer kväve i behandlingar med täckgröda.
Åkerbönan gav bäst avkastning i reducerad jordbearbetning och lupin i referensbehandlingen.
Kvaliteten på bönorna påverkades inte nämnvärt. Slutsatsen är att råg som täckgröda är effektiv som
ogräsbekämpning, speciellt på kvävefattiga jordar, för ekologiskt odlade baljväxter i reducerad
bearbetning och direktsådd.

Main title:Facilitating reduced- and no-tillage organic grain legume production systems through integration of cover crop mulch for weed control
Authors:Chetnik, Zuzanna
Supervisor:Menegat, Alexander and Jäck, Ortrud
Examiner:Weih, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:no-till, no-tillage, organic, grain legumes, reduced tillage, weed control, nitrogen dynamics, cover crop
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18361
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18361
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Weeds and weed control
Language:English
Deposited On:30 Sep 2022 10:21
Metadata Last Modified:01 Oct 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics