Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 49.

Almström, Ina, 2024. Känsla för träd : är träd viktiga för invånare i Uppsala län?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Sandra and Helander, Frida, 2023. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Barkstedt, Vanda, 2023. Arbete med biologisk mångfald på Kungliga Djurgården : med fokus på rödlistade och invasiva arter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Berkevall, Catrine Linnea Madeleine, 2024. 3-30-300 : en granskning av stadsgrönska i Gamla Enskede. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björndahl, Linnéa and Ruckle, Wilma, 2023. Mikrohabitat i träd : veteranisering i stadsmiljö och stadsnära miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Christensson, Alma, 2023. Gräsytor och biologisk mångfald : en undersökning om hur biologisk mångfald påverkas av klippfrekvens och dagens skötsel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

De Wall, Kristina, 2023. Boendesegregationens effekter på medborgarinflytande med avseende på lekmiljöer : jämförande analys av inkommande felanmälningar, synpunkter och frågor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ejmander, Vendela and Harborn, Terese, 2022. Skapandet av en multifunktionell plantering : fokus på växter som gynnar pollinatörer och doft för ökad hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eklund, Klara and Jakobsson, Julia, 2023. Ekosystemtjänster i kommunala grönplaner : en undersökning av grönplanerna i kommunerna Eskilstuna, Västerås och Örebro. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekström, Astrid and Grahn, Lukas, 2024. Naturbaserade lösningar som skydd mot ras, skred, erosion och översvämning : i vilken utsträckning tillämpas dessa av kommuner i Sverige?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elgelind, Ida and Villner, Sandra, 2022. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ericsson, Johanna, 2022. Hållbar utemiljöförvaltning av stadens biologiska mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Farquharson, Lukas and Isaksson, Max, 2022. Hur bidrar gröna väggar till mer hållbara urbana miljöer? : möjligheter och utmaningar för gröna väggar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Fernberg, Daniel and Cronblad, Hannah, 2024. Fallstudie av hållbar dagvattenhantering på bostadsgårdar : en erfarenhetsåterföring från byggprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fägerblad, Eskil, 2024. Avgörande faktorer för lämplighet av permeabel asfalt : en sammanställning av platsspecifika faktorer som påverkar permeabel asfalt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gaurieh, Mary and Pettersson, Tove, 2023. Växter som skapar lekvärde i barns utemiljöer : en jämförelse mellan Hjälmarviksparkens lekotop och tre av Uppsalas lekparker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammarstedt, Maja and Insulander, Wilma, 2023. Biokolets påverkan på dagvattenkvaliteten i regnbäddar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helgesson, Ulrika, 2024. Växtbäddsrenovering för träd : en fallstudie i Danderyds kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hidén Rudander, Hannah, 2023. Barns utomhusmiljöer : en studie om barns ytor i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hällgren, Emma and Pocrnja, Iva, 2024. Pollen i den urbana staden : pollensäsongens utveckling på två platser i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Höjermark, Louise and Öist, Erika, 2022. Kommunikation i arbetet kring invasiva växter : fallgropar och förbättringspotential i kontexten ansvariga myndigheter, offentligt ägd mark och upphandlade skötselentreprenörer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jansson, Therese and Engqvist, Isabel, 2022. Långsiktig hållbarhet i det urbana trädbeståndet vid klimatförändringar : möjligheter och risker med icke inhemska träd i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnn, Alice, 2023. Användandet av medborgarinflytande i planskedet inom svenska kommuner : en studie kring Boverkets metoder för medborgarinflytande. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jungebeck, Jenny, 2024. Grön samhällsplanering för biologisk mångfald : en fallstudie av Swecos arbete med biologisk mångfald i landskapsprojekt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlberg, Emelie and Hiltunen Nilsen, Åse, 2023. Körsbärsträd i ett förändrat klimat : konsekvenser av ett varmare svenskt vårvinterklimat för körsbärsträdens blomning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlmark Persson, Sara, 2022. Fytoremediering, dagvatten och hållbara växtval i ett cirkulärt sammanhang : en litteraturstudie av växt-ackumulatorer av ämnet koppar i ett nordiskt klimat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlén, Hilda and Kleinau Andersson, Linn, 2024. För- och nackdelar med inhemska och främmande träd i urbana miljöer : en fallstudie med fokus på Umeå kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kätterer, Lisa, 2024. Skolgårdars förutsättningar för främjande av barns fysiska aktivitet : en jämförande fallstudie av skolgårdar på Uppsalas landsbygd och stad utifrån ett jämlikhetsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Landheimer, Michelle, 2024. Cirkulär masshantering : vilka är förutsättningarna för ökad återanvändning i AMA Anläggning 23?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson Sundgren, Lina and Westerblom, Sanna, 2023. Bevattningsrekommendationer vid etablering av träd i hårdgjorda miljöer : en kartläggning och jämförelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindholm, Emelie and Greijer Karlsson, Moa, 2023. För träd i staden : en studie av fyra kommunala trädpolicyer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ling, Christian, 2022. Regnlekplatsen : regn som en resurs för lek. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundell, Erika and Reger Hjelmar, Melinda, 2024. Vinteranpassning av gröna väggar : en kvalitativ studie om gröna väggar i stadslandskapet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löv, Olle, 2024. Skelettjordar – fallgropar vid anläggning : en undersökning över vilka faktorer som påverkar resultatet ur ett etableringsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellbin, Denize and Deringer Popat, Nadine, 2024. Förskolegårdar i ett varmare klimat : utformningens påverkan av mikroklimatet för en hälsosam utevistelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Marlene, 2022. Fördröjning och rening i urbana dagvattenlösningar : undersökningar av krossmagasin med kolmakadamfyllning i Rosendal Etapp 1 samt Gamla Uppsalagatan 21:20. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordin, Malin, 2023. Approaches to the past in the present : a discourse analysis of the Phoenix Park conservation management plan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pantulin Nordlund, Johanna, 2023. Trädens växtplats i staden : jämförelse mellan två växtbäddsystem med fokus på konstruktion och tillväxt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rosell, Saga, 2024. Blågrön infrastruktur i Barkarbystaden : en fallstudie av dagvattenhantering på Karlslundsvägen och i Kyrkparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rämström, Linda, 2023. Skapa mervärden med fokus på ekosystemtjänster : en platsanalys av Mästergatans dagvattendamm i Enköping. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Safar, Anthonio, 2024. Cykling på Hornsgatan : hur Stockholm kan skapa cykelvänliga gator. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Salih, Nian and Wågemark, Alva, 2024. Näringsläckage från gröna tak : användning av biokol för att reducera näringsläckage. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Somsri, Wawipha, 2024. Främmande träd i stadsmiljö : en studie om främmande trädarter och deras påverkan på fågelliv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sundberg, Linus, 2023. Dagvatten och urbana ekosystemtjänster på bostadsgården : en platsanalys av Woodhouse Rosendal i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Anna, 2023. Växtval för prefabricerade vegetationsmattor odlade i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wara, Linn and Bossuyt, Tove, 2024. Bevara eller exploatera : en studie om biologisk mångfalds plats i en växande stad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wedholm, Annica, 2023. Undersökning av geosyntetiska markförstärkningsmetoder : geonät och geoceller. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wikner Hedenström, Kasper and Linderoth, Elvira, 2024. Hur gynnas vilda bin i svenska städer? : en studie av effektiviteten av urbana strategier för att bevara och gynna det vilda binbiståndet i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Willart, Rasmus, 2023. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Thu Jun 13 03:16:49 2024 CEST.