Home About Browse Search
Svenska


Hidén Rudander, Hannah, 2023. Barns utomhusmiljöer : en studie om barns ytor i staden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
673kB

Abstract

Det blir allt vanligare att flytta från landsbygden in till de större städerna. I takt med att fler människor väljer att flytta behöver staden utvecklas. Detta har resulterat i att vissa ytor bortprioriteras. Utrymmen som ofta drabbas är de ytor som barn behöver för att utvecklas och må bra. Exempel är skolgårdar och naturområden. Samtidigt som barns ytor försvinner ökar ohälsan bland yngre. För att stoppa trenden med minskande av barns ytor behövs kunskap och tydliga riktlinjer kring vilken typ av urbana landskap som barn behöver för att må bra, samt konkreta förslag på hur utemiljöer ska utformas för att gynna barnens utvecklig. I detta kandidatarbete kommer det att konkretiserats hur olika element i det urbana landskapet samt hur olika element i lekmiljöer påverkar barns mående, både direkt och indirekt.

Syftet med det här arbetet är att undersöka några centrala förutsättningar på barns lekytor som främjar barnens lek, fysiska aktivitet samt barnens mående. Utöver det studeras det även hur stadens utformning påverkas barnens trygghet och där med rörelsefrihet. Olika aktörer i samhället bär ett stort ansvar för att hjälpa till att forma ett samhälle för alla, inte minst barn. En viktig roll inom denna utvecklig är bland annat landskapsingenjören. Vidare, är målet därför att kunna bidra med kunskaper som ska kunna hjälpa landskapsingenjörer att främja barns möjligheter till lek, rörelse och hälsa genom genomtänkta lekytor men också att bidra med information om hur det omkringliggande stadslandskapet bör utformas för att skapa en fördelaktig miljö som främjar utevistelse för barn.

Arbetet grundar sig i en litteraturstudie där olika källor sammanställts för att skapa en översiktlig bild utav problemet och dess potentiella lösningar. Det gjordes en litteratursökning utifrån befintliga sökmetoder där databaser såväl som böcker använts. Material analyserades genom att identifiera likheter och skillnader i resultatet. Med utgångspunkt ur detta förhållningssätt har sedan ett resultat kunnat utläsas.

Resultatet påvisade vikten av grönska, lek och utevistelse för barn samt påvisade konkreta exempel på element som främjar ett barns hälsa. Trygga miljöer i form av välutformade och trafiksäkra stadsmiljöer, god belysning samt välkommande ytor där olika åldersgrupper får möjlighet att integrera med varandra har visats vara viktiga inslag för att gynna barn. Sett ur ett mer detaljerat perspektiv är inslag av grönska, lösa material och spännande topografi viktiga faktorer som uppmuntrar barns lek och fantasi.

,

It is becoming increasingly common to move from rural areas to larger cities. As more people choose to relocate, the city needs to evolve. This has resulted in certain areas being deprioritized. Spaces that children need to thrive and feel well, such as schoolyards and natural areas, are often affected. As children’s spaces disappear, there is an increase in health issues among younger individuals. To counter this trend, knowledge and clear guidelines are needed regarding the type of urban landscapes that promote children’s well-being, as well as concrete proposal on how outdoor environments should be designed to benefit children’s development. This report will concretize how different elements in the urban landscape and different elements in play environment directly and indirectly affect children’s well-being.

The purpose of this work is to examine several key conditions in children’s play areas that promote play, physical activity, and well-being. Additionally, it explores how the design of the city impacts children’s sense of security and thereby their freedom of movement. Various actors in society bear a great responsibility in shaping a society for everyone, especially children. One important role in this development is the landscape engineer, among others. The goal is therefore to contribute knowledge that can assist the landscape engineer in promoting children’s opportunities for play, movement, and health through thoughtful play areas, as well as providing information on how the surrounding urban landscape should be designed to create an advantageous environment that encourages outdoor activities for children.

The work is based on a literature study where different sources were compiled to create an overview of the problem and its potential solutions. A literature search was conducted based on existing search methods, using both databases and books. This material was then analyzed by identifying similarities and differences in the outcome. Based on the approach, a result could be derived.

The result showed the importance of greenery, play, and outdoor activities for children, as well as concrete examples of elements that promote children’s health. Safe environment, in the form of well-desing and traffic-safe urban areas, good lighting, and welcoming spaces that allow different age groups in interact with each other, were shown to be important factors in benefiting children. From a more detailed perspective, elements of greenery, loose materials, and exciting topologies are important factors that encourage play and imagination.

Main title:Barns utomhusmiljöer
Subtitle:en studie om barns ytor i staden
Authors:Hidén Rudander, Hannah
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Barn, stadsplanering, lekmiljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500586
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500586
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2023 08:06
Metadata Last Modified:17 Jun 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics