Home About Browse Search
Svenska


Karlmark Persson, Sara, 2022. Fytoremediering, dagvatten och hållbara växtval i ett cirkulärt sammanhang : en litteraturstudie av växt-ackumulatorer av ämnet koppar i ett nordiskt klimat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Globala antropogena processer utarmar världens resurser, där flertalet av dessa resurser är ändliga, däribland metallen koppar. Parallellt med dessa antropogena processer ses en ökad halt av föroreningar i omlopp, där majoriteten av dessa är kopplade till urbana områden. I relation till urbana områden med en stor del hårdgjord yta syns en större prioritering av dagvattenhantering i stadsplaneringen. Arbetet navigerar via dessa utmaningar som rör ändliga resurser, föroreningen och metallen koppar samt dagvattenproblematiken i urbana områden för att finna en lösning. Denna lösning representeras av cirkulär ekonomi och tekniken fytoremediering. Där växters förmåga att ackumulera, avlägsna eller hämma föroreningar utreds huruvida denna teknik kallad fytoremediering kan användas i ett cirkulärt kretslopp kopplat till det specifika ämnet koppar.

Syftet med arbetet är att uppmärksamma tekniken fytoremediering och ta fram en lättillgänglig växtlista av ackumulatorer av ämnet koppar som är applicerbara i ett nordiskt klimat. Därutöver visa på hur dessa ackumulerande växter kan implementeras via öppna dagvattenlösningar, där det övergripande målet är att koppla på tekniken fytoremediering i ett cirkulärt sammanhang och visa på ett hållbart sätt att ta tillvara på världens resurser.

Metoden som använts i arbetet är en systematisk litteraturstudie via plattformen Web of Science. Selektionskriterier utarbetades även för att passa kriterier kopplat till effektivitet, ståndort, geografisk position och etik. Arbetet presenterar en lättillgänglig växtlista med både hyper-ackumulatorer och ackumulatorer av koppar där växtmaterialet är anpassat efter nordiskt klimat, men även växtmaterial som är torktåligt för att passa ståndorten dagvattenlösningar. Perenner, annueller och vedartat växtmaterial finns med på växtlistan som har anpassat sig efter arbetets kravställda selektionskriterier. Utvalt växtmaterial från växtlistan illustreras i två öppna dagvattenlösningar för att visa på användningsområde och passande typ av dagvattenlösning.

Resultatet visar på att i teorin är det fullt möjligt att applicera tekniken fytoremediering via öppna dagvattenlösningar och applicera detta i ett cirkulärt sammanhang. Men eftersom tekniken fytoremediering verkar tvärvetenskapligt återstår det utmaningar i själva förvaltningen, detta innan tekniken fytoremediering kan ta det fulla steget ut i praktiken och appliceras i en cirkulär ekonomi.

,

Global anthropogenic processes deplete the world's resources. Most of these resources are finite, including the metal copper. In parallel with these anthropogenic processes, an increased content of pollutants is seen in circulation, where the majority of these are linked to urban areas. In relation to urban areas with a large area of hardscape, a greater prioritization of stormwater management can be seen in urban planning. The study navigates through these challenges related to finite resources, pollution and the metal copper as well as the stormwater problem in urban areas to find a solution. This solution is represented by circular economy and phytoremediation technology. Where the plant's ability to absorb, accumulate or retain pollutants in its biomass, it is investigated whether this technique called phytoremediation can be used in a circular cycle connected to the specific substance copper.

The purpose of the study is to give an introduction to the technology of phytoremediation and to perform a literature study resulting in an easily accessible plant list of accumulators of the substance copper that are applicable in a Nordic climate. In addition, show how these accumulating plants can be implemented via open stormwater solutions. The overall goal is to connect the technology of phytoremediation in a circular context and show it in a sustainable way to make use of the world's resources.

The method used in the work is a systematic literature review via the platform Web of Science. Selection criteria were also developed to fit criteria linked to efficiency, location, geographical position and ethics. The work presents an easily accessible plant list with both hyper-accumulators and accumulators of copper. Where the plant material is adapted to the Nordic climate, but also plant material that is drought-resistant to suit the location stormwater solutions. Both perennials, annuals and woody plant material are included in the plant list that has adapted to the work's required selection criteria. Selected plant material from the plant list is illustrated in two open stormwater solutions to show the area of use and suitable type of stormwater solution.

The results show that in theory, it is quite possible to apply the technology of phytoremediation via open stormwater solutions and apply this in a circular context. However, as the technology of phytoremediation works interdisciplinary, challenges remain in the maintenance itself. This is before the technology of phytoremediation can take the full step into practice and be applied in a circular economy.

Main title:Fytoremediering, dagvatten och hållbara växtval i ett cirkulärt sammanhang
Subtitle:en litteraturstudie av växt-ackumulatorer av ämnet koppar i ett nordiskt klimat
Authors:Karlmark Persson, Sara
Supervisor:Thor, Göran
Examiner:Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Fytoremediering, koppar, Cu, hyper-ackumulatorer, ackumulatorer, hyper- ackumulerare, ackumulerare, dagvattenhantering, cirkulär ekonomi
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2022 05:20
Metadata Last Modified:01 Jul 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics