Home About Browse Search
Svenska


Karlén, Hilda and Kleinau Andersson, Linn, 2024. För- och nackdelar med inhemska och främmande träd i urbana miljöer : en fallstudie med fokus på Umeå kommun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Urbaniseringen medför en ökad bebyggelse vilket i sin tur leder till varmare städer. Träden har en viktig betydelse för att motverka urbaniseringens konsekvenser där träden kan bidra till temperatursänkning och ta hand om stora mängder regnvatten. För att dessa ekosystemtjänster ska fungera krävs det att träden i städerna trivs. Med det förändrade klimatet och de tuffa växtförhållanden som de medför ökar användningen av främmande arter då våra inhemska arter är anpassade för ett fuktigare och svalare klimat än vad som erbjuds i städerna. Denna studie syftar till att undersöka fördelar och nackdelar med både inhemska och främmande träd i Umeå kommun. Umeå kommun är känt för sitt rika björkbestånd och går därmed under epitet ”Björkarnas stad”. Studien utgår från en fallstudie om Umeå kommun samt en intervjustudie. Resultatet visar att Umeå kommun aktivt arbetar med att främja både inhemska och främmande träd för att upprätthålla de viktiga ekosystemtjänster träden bidrar med. Kommunen testar kontinuerligt nya arter för att möta de nya klimatförhållandena och fylla de kunskapsluckor om vilka främmande träd som är härdiga nog att klara av det nordliga klimatet. Denna anpassning är viktigt för att kunna säkerställa ekosystemtjänster i den urbana miljön. Umeå kommun granskar noggrant trädval med hänsyn till både biologisk mångfald och risken för invasivitet men betonar att stadsmiljön skiljer sig från naturen, vilket kan motivera användningen av främmande trädarter. Avslutningsvis presenteras resonemang och perspektiv om olika framtida scenarier, där det reflekteras över olika handlingsalternativ för att bevara Umeås björkar. Hur kunskapsluckor, kartläggning av befintliga träd och ökad finansiering för gröna projekt kan påverka Umeå kommuns urbana miljö.

,

Urbanization leads to a need for increased urban development, resulting in warmer cities. Trees play a crucial role in reducing the consequences of urbanization, as they contribute to temperature reduction and storm stormwater management. To ensure the functionality of these ecosystem services, it is essential for urban trees to thrive. However, due to the changing climate and harsh growing conditions in urban areas which leads to an increased use of non-native species. Native species are adapted to a more humid and cooler climate than that found in cities. This study aims to study the advantages and disadvantages of both indigenous and non-native trees in Umeå municipality, known as the “City of Birches” due to its rich birch population. The study is based on a case study of Umeå municipality and an interview study. The result indicate that Umeå municipality actively promotes both indigenous and non-native trees to maintain the important ecosystem services provided by trees. The municipality continuously tests new species to adapt to changing climate conditions and fill knowledge gaps regarding which non-native trees are hardy enough to survive the northern climate. This adaptation is crucial for ensuring ecosystem services in the urban environment. Umeå municipality carefully evaluates tree selection considering both biodiversity and the risk of invasiveness but emphasizes that the urban environment differs from nature, which may justify the use of non-native tree species. Finally, discussions and perspectives on various future scenarios are presented, reflecting on different courses of action to preserve Umeå's birch trees. This includes considerations of knowledge gaps, tree documentation and increased funding for sustainable projects that can influence Umeå municipality's urban environment.

Main title:För- och nackdelar med inhemska och främmande träd i urbana miljöer
Subtitle:en fallstudie med fokus på Umeå kommun
Authors:Karlén, Hilda and Kleinau Andersson, Linn
Supervisor:Thor, Göran
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Inhemska arter, främmande arter, biologisk mångfald, björk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500731
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500731
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2024 10:40
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics