Home About Browse Search
Svenska


Willart, Rasmus, 2023. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. Svårigheterna som personer med synnedsättning upplever kan resultera i att de inte vill vistas utomhus själva, vilket i sig kan leda till isolering, utanförskap och sämre fysisk och mental hälsa. Stockholms stads övergripande målsättning gällande tillgänglighet är att alla invånare i Stockholm, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ta del av och delta i alla samhällsområden. Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden är ett av de mest hållbarhetsprofilerade områdena i Stockholm och dess allmänna platser anses vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med arbetet är att undersöka hur tillgängligt det är på en allmän plats i Norra Djurgårdsstaden för personer med synnedsättning, avgränsat till området kring Storängstorget.

Kunskap om vad som betraktas vara bra utformade utemiljöer för synnedsatta personer har erhållits från nuvarande lagar och rekommendationer samt synpunkter från synnedsatta personer. En platsanalys har utförts på Storängstorget där platsens utformning, markmaterial, utrustning och belysning analyseras gentemot kraven, rekommendationerna och synpunkterna som studerades.

Resultatet visar på att området uppnår många av de krav som finns på tillgänglighet. Platsen är överskådlig, har en logisk utformning, rymliga gångbanor, bra belysning och har dessutom taktila plattor som förtydligar gångriktningar och uppmärksammar hinder. Brister som observerades är otillräckliga kontrastskillnader och avskiljningar mellan gångbanor, körbanor och utrustning samt att övergångsställen saknar en tydlig och konsekvent utformning.

Att det finns brister i tillgängligheten beror sannolikt inte på en otillräcklig lagstiftning eller målsättning, utan skulle kunna förklaras av bristande kunskap eller att tillgängligheten står i konflikt med andra aspekter såsom ekonomi och fysiska förutsättningar. Tillgänglighetslösningar som tillämpas i efterhand kan bli kostsamma och oestetiska. För att undvika dyra efterkostnader och att synnedsatta personer exkluderas från allmänna platser bör tillgänglighetsfrågor beaktas under hela byggprocessen. Förutom att enbart följa lagar och krav, bör även synnedsatta personers synpunkter tas till vara. En tillgänglig utemiljö för personer med funktionsnedsättning gynnar inte bara de få, utan bidrar även till en ökad tillgänglighet och säkerhet för alla människor.

,

Sight plays a crucial role in how public places are experienced and used. Visual impairments can limit people's ability to orient themselves independently. The difficulties which people with visual impairments experience can result in them not wanting to go outside by themselves, which may lead to isolation, exclusion, and worse physical and mental health. The aim of Stockholms stad regarding accessibility is that all residents of Stockholm, regardless of functional ability, should be able to take part and participate in all areas of society. The new district Norra Djurgårdsstaden is one of the most sustainably profiled areas in Stockholm and its public places are said to be accessible to people with disabilities.

The purpose of this study is to examine how accessible a public space in Norra Djurgårdsstaden is for people with visual impairments and the area which is analyzed is Storängstorget and its vicinity.

Knowledge of what is well-designed outdoor environments for visually impaired people has been obtained from current laws, recommendations, and viewpoints from visually impaired people. An inspection and analysis were carried out at Storängstorget, where the area’s design, ground materials, equipment and illumination have been analyzed and compared with the requirements, recommendations, and viewpoints.

The results show that this area fulfills many of the requirements for accessibility. The area is perspicuous, has a logical design, spacious walkways, good lighting and has tactile slabs which help with navigation and inform about obstacles. Flaws which were observed at the site are insufficient contrast markings and separation between walkways, roads, and equipment. The pedestrian crossings did also lack a distinct and consistent design.

The deficiencies in accessibility are probably not due to insufficient legislation or ambition but could be attributed to lack of knowledge or other conflicting aspects such as economic costs and challenging physical conditions. To avoid expensive subsequent costs and that visually impaired people are excluded from public places, accessibility issues should be considered throughout the entire construction process. In addition to observe laws and requirements, the viewpoint of visually impaired people should also be considered. An accessible outdoor environment for people with disabilities do not only benefit the few, but also enhance accessibility and safety for all people.

Main title:Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning
Subtitle:en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm
Authors:Willart, Rasmus
Supervisor:Nordh, Helena
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Tillgänglighet, användbarhet, framkomlighet, allmänna platser, utemiljöer, funktionsnedsättning, synnedsättning, ögonsjukdomar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500517
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500517
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Feb 2023 06:58
Metadata Last Modified:04 Feb 2023 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics