Home About Browse Search
Svenska


Wikner Hedenström, Kasper and Linderoth, Elvira, 2024. Hur gynnas vilda bin i svenska städer? : en studie av effektiviteten av urbana strategier för att bevara och gynna det vilda binbiståndet i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology


Full text not available

Abstract

I denna uppsats utforskas den påtagliga minskningen av vilda bipopulationer med fokus på att förstå deras påverkan i urbana miljöer och hur grönområden i svenska städer kan utformas och förvaltas för att möta binas behov på ett hållbart sätt. Genom en litteraturstudie har relevanta faktorer identifierats för att belysa vilda bins trivsel i stadsmiljöer och hur deras överlevnad och reproduktion kan främjas genom lämplig landskapsdesign. Resultaten av studien pekar på vilda bins anpassningsförmåga till olika landskap och habitat i svenska stadsområden, där de ofta föredrar stadsmiljöer på grund av tillgången på en mångfald blomresurser och boplatser. Samtidigt framhålls att hårda ytor och den urbana värmeöeffekten kan ha negativa effekter på bipopulationer och mångfald. För att främja vilda bin i stadsmiljöer föreslås flera åtgärder. Bland de mest betydelsefulla åtgärderna inkluderas att öka antalet koloniträdgårdar, vilka har visat sig vara särskilt gynnsamma för bin på grund av deras pollinatorvänliga egenskaper och den omsorgsfulla skötseln de ofta erhåller. Att omvandla hårda ytor till grönområden med rikliga blomresurser föreslås inte bara för att gynna bin utan också för att minska den urbana värmeöeffekten. Dessutom rekommenderas förbättringar av parkförvaltningen, såsom mindre frekvent klippning och ökad plantering av pollinatorvänliga växter, för att skapa mer gynnsamma livsmiljöer för bin. Studien betonar samarbetets vikt mellan myndigheter, naturvårdsorganisationer och medborgare för att genomföra dessa åtgärder och öka förståelsen för grönområdens ekologiska betydelse i städer. Genom att implementera dessa hållbara lösningar strävar arbetet inte bara efter att gynna vilda bin utan också efter att främja biologisk mångfald och skapa hälsosammare och mer levande stadsmiljöer för både människor och djur.

,

This study explores the significant decrease in wild bee populations, focusing on understanding their impact in urban environments and how green spaces in Swedish cities can be designed and managed to meet the needs of bees in a sustainable manner. Through a literature review, relevant factors have been identified to illuminate wild bees' well-being in urban environments and how their survival and reproduction can be promoted through appropriate landscape design. The results of the study highlight wild bees' adaptability to different landscapes and habitats in Swedish urban areas, where they often prefer urban environments due to the availability of a variety of flower resources and nesting sites. At the same time, it is noted that hard surfaces and the urban heat island effect can have negative effects on bee populations and diversity. To promote wild bees in urban environments, several measures are proposed. Among the most significant measures are increasing the number of allotment gardens, which have been shown to be particularly beneficial for bees due to their pollinator-friendly characteristics and the careful maintenance they often receive. Transforming hard surfaces into green areas with abundant flower resources is suggested not only to benefit bees but also to reduce the urban heat island effect. Additionally, improvements in park management are recommended, such as less frequent mowing and increased planting of pollinator-friendly plants, to create more favorable habitats for bees. The study emphasizes the importance of collaboration between authorities, conservation organizations, and citizens to implement these measures and increase understanding of the ecological significance of green spaces in cities. By implementing these sustainable solutions, the aim is not only to benefit wild bees but also to promote biodiversity and create healthier and more vibrant urban environments for both humans and animals.

Main title:Hur gynnas vilda bin i svenska städer?
Subtitle:en studie av effektiviteten av urbana strategier för att bevara och gynna det vilda binbiståndet i Sverige
Authors:Wikner Hedenström, Kasper and Linderoth, Elvira
Supervisor:Thor, Göran
Examiner:Valentini, Daniel and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:Vilda bin, urbana miljöer, gröna ytor, bevarande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500753
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500753
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2024 07:41
Metadata Last Modified:25 May 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics