Home About Browse Search
Svenska


Karlberg, Emelie and Hiltunen Nilsen, Åse, 2023. Körsbärsträd i ett förändrat klimat : konsekvenser av ett varmare svenskt vårvinterklimat för körsbärsträdens blomning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
665kB

Abstract

Körsbärsblom är för många ett tydligt tecken på att våren är här. Den vackra blomningen är populär hos många och kanske är det anledningen till att körsbärsträd är så vanligt förekommande i svenska städer. Men hur skulle det se ut om blomningen uteblev ett år? Detta är en relevant fråga att ställa då hotande klimatförändringarna står och väntar kring hörnet. Fluktuerande temperaturer blir allt vanligare under vårvintern. Varmare temperaturer tidigt på våren kan lura tidigt blommande träd så som körsbär att slå ut sina blommor tidigare än normalt. Detta gör att när kalla temperaturer plötsligt återkommer orsakar de stor skada på både knoppar som blommor och kan leda till både knoppdöd och blomavfall. På grund av detta undersökte denna studie hur klimatförändringarna påverkar körsbärets blomning ur ett svenskt perspektiv. Samt om klimatförändringarna påverkar körsbärsträdets blomning har uppmärksammats i etablerad media de senaste åren.

Hållbarhet är ett ämne som blivit allt viktigare och mer aktuellt under de senaste åren. Därför hade denna studie fokus på det hållbara och värdesatte aspekter som möjliggör en mer hållbar framtid. Därför undersökte delar av detta arbete hur framtiden ser ut för körsbärsträdet i Sverige. I de artiklar från etablerad media som har undersökts har uppmärksammandet av frostskador kopplat till klimatförändringar varit obefintlig. Trots den avsaknad av uppmärksamhet i media, har denna studies resultat i frågan gällande hur körsbärsträdets blomning påverkas av ett förändrat svenskt vårvinterklimat, gett resultat som visade på en korrelation mellan fluktuerande temperaturer och frostskador. Samt att fluktuerande temperaturer blir allt vanligare fenomen under den svenska vårvintern. Vi kom fram till att mer forskning behövs kring körsbärsträdets fenologi för att säkerställa dess framtid i ett mer föränderligt klimat och mer uppmärksamhet behövs för att forskningen ska prioriteras. Genom denna studie kom vi fram till att körsbärsträdet är särskilt utsatt av frostskador kopplat till klimatförändringar på grund av deras tidiga blomning. På så sätt har detta arbete analyserat den problematik som körsbärsträdets blomning utsätts för under de rådande klimatförändringarna.

,

For many, cherry blossoms are a clear sign that spring is here. The beautiful flowering is popular with many and perhaps this is the reason why cherry trees are so common in Swedish cities. But what would it look like if the flowering did not occur one year? This is a relevant question to ask when the threat of climate change is just around the corner. Fluctuating temperatures are becoming more common during spring winter. Warmer temperatures in early spring can trick early flowering trees such as cherries into earlier budburst and flowering than normal. This means that when cold temperatures suddenly return, they cause great damage to both buds and flowers and can lead to both bud death and flowers falling off. For this reason, this study investigated how climate change affects cherry flowering from a Swedish perspective. Furthermore, if climate change that affects the flowering of cherry trees has received attention in established media in recent years.

Sustainability is a topic that has become increasingly important and relevant in recent years. Therefore, this study focused on sustainability and valued aspects that enable a more sustainable future. Parts of this work examined the future of the cherry tree in Sweden. The articles from established media that have been examined, has not given any attention to frost damage linked to climate change. Despite the lack of attention in the media, this study provided results that showed a correlation between fluctuating temperatures and frost damage. And that fluctuating temperatures are becoming an increasingly common phenomenon during the Swedish spring winter. We concluded that more research is needed on cherry tree phenology to ensure its future in a changing climate and more attention is needed to prioritize research. Through this study, we found that cherry trees are particularly vulnerable to frost damage linked to climate change due to their early flowering. In this way, this work has analyzed the problems faced by cherry tree flowering under the current climate change.

Main title:Körsbärsträd i ett förändrat klimat
Subtitle:konsekvenser av ett varmare svenskt vårvinterklimat för körsbärsträdens blomning
Authors:Karlberg, Emelie and Hiltunen Nilsen, Åse
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Frostskador, knoppsprickning, fenologi, blomning, körsbär, klimatförändringar, svenskt klimat, vårvinter, fluktuerande temperaturer, Prunus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500572
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500572
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 May 2023 07:10
Metadata Last Modified:06 May 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics