Home About Browse Search
Svenska


Ericsson, Johanna, 2022. Hållbar utemiljöförvaltning av stadens biologiska mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Utemiljöförvaltningar är en central del i arbetet med att främja en biologisk mångfald i våra städer. Klimatförändringar, invasiva arter, föroreningar och förtätningen av våra städer är direkta hot mot biologisk mångfald som bottnar i det lokala utemiljöförvaltningars arbete. Det pågår ett gediget arbete med att bromsa förlusten av biologisk mångfald på en politisk nivå med internationella, nationella och regionala miljömål. Men trots arbetet fortsätter den biologisk mångfalden att minska. Forskare från IPBES varnar för att den pågående negativa utvecklingen av biologisk mångfald underminerar våra möjligheter att uppnå samtliga av de globala miljömålen. Samtidigt betonar IPBES att den negativa trenden går att vända men det krävs att insatser görs på samtliga nivåer inom samhället och förvaltningsarbetet beskrivs som en central del i detta arbete.

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka faktorer som kan bidra till att utemiljöförvaltningar i våra städer kan uppnå en hållbar förvaltning som har möjlighet att främja en rik biologisk mångfald. Utifrån syftet formulerades följande frågeställning, Vad behövs för att en förvaltningsorganisation ska kunna främja en rikare biologisk mångfald i en urban miljö? Uppsatsens resultatdel baseras på två metoder. Den ena metoden består av en litteraturgenomgång, medan den andra utgörs av samtal med inspiration från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Samtalen har förts med företrädare från en kyrkogårdsförvaltning, en fastighetsförvaltning samt en park- och naturreservatförvaltare.

Uppsatsens helhet bidrar till en ökad förståelse inför utemiljöförvaltningars komplexa verksamhet som påverkas av ett flertal olika faktorer som kan främja en biologisk mångfald. De huvudsakliga slutsatserna som besvarar uppsatsens frågeställning inkluderar att förvaltningsorganisationer behöver arbeta utifrån en strategisk cirkulär förvaltning med ett motiverande ledarskap som bygger på kunskap om ekologiska processer. Ökade resurser till den strategiska planeringen samt en samverkan inom organisationer och mellan aktörer är angelägna faktorer. Även tydlig kravställning om kompetens vid förfrågningsunderlag och intern utbildning är viktiga faktorer för att säkerställa kontinuitet och bevarande av biologisk mångfald. Även en övergripande förvaltning, lågintensiv skötsel och underhåll av befintliga naturmarker är väsentliga faktorer. Avslutningsvis uppkom det att kommunikation och samförvaltning med brukare är centrala faktorer för att kunna skapa och upprätthålla en rik biologisk mångfald i urbana miljöer.

,

Climate change, invasive species, pollution and densification all pose direct threats to biological diversity in urban settings. The work performed by management organizations are central to limiting the direct effects of these factors and thereby also central to reducing the pace of decline in urban biodiversity. Recent political attempts to make new guidelines and laws to limit the loss of biodiversity have largely failed. Furthermore, researchers at IPBES mean the current pace of decline is putting our possibility of fulfilling the global environmental goals at risk. Still, according to IPBES it is possible to reverse the decline and the urban management organizations have an important role to fulfill in such endeavors.

The aim of this thesis is to investigate relevant aspects of the work performed by urban management organizations to promote biodiversity in a sustainable manner. Based on the aim a central question was formulated: What are the specific needs of management organizations to be able to promote biodiversity? The investigation was based on two methods, initially a literature review followed by semistructured interviews inspired by qualitative methods. Representatives from three urban management organizations, a cemetery administration, a property management organization and lastly a park and recreations department were interviewed.

This thesis contributes to a better understanding of the complex operation of urban management organizations in their work to promote biodiversity. The main conclusions underline the importance of strategic management with a motivating leadership based on knowledge of ecological processes. Increased resource allocations for strategic planning as well as collaboration within and between organizations are also recognised as important factors. Continuity and preservation in the work with biodiversity is assured by high competency requirements both in terms of internal education and when employing contractors. An overall complete management strategy and low intense maintenance of already existing urban natural areas are further, important factors. Finally, well functioning communication and collaboration with users were identified as key aspects for management organizations undertaking towards promoting biological diversity.

Main title:Hållbar utemiljöförvaltning av stadens biologiska mångfald
Authors:Ericsson, Johanna
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Thor, Göran and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hållbar stadsutveckling, hållbar förvaltning, biologisk mångfald, utemiljöförvaltning, grönyteskötsel, urban biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500480
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500480
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2022 07:21
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics