Home About Browse Search
Svenska


Larsson Sundgren, Lina and Westerblom, Sanna, 2023. Bevattningsrekommendationer vid etablering av träd i hårdgjorda miljöer : en kartläggning och jämförelse. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
872kB

Abstract

I samband med att städer förtätas, uppstår alltmer hårdgjorda ytor, vilket lett till ett växande behov av grönska inom dessa miljöer. Behovet har mötts upp utav flertal lokala och regionala, kostnadskrävande satsningar. En del av dessa handlar om att plantera träd i staden då de kan ge området ett bättre klimat och bidra till den biologiska mångfalden. Relativt stora ekonomiska resurser tas i anspråk för att bygga dessa miljöer, vilket genererar höga krav på att projekten når uppställda mål. Träden som planteras förväntas växa och frodas över tid. För att detta skall vara möjligt krävs en god etablering. Etableringsfasen är ett kritiskt skede och under den perioden spelar skötsel och bevattning en avgörande roll för trädens tillväxt och framtida överlevnad. Denna uppsats syftar till att ta reda på vilka bevattningsrekommendationer, både generella och kommunspecifika, som finns för träd under etableringstiden. En dokumentstudie har genomförts där handlingar och skrivelser gällande denna bevattning, i AMA, från fyra kommuner samt en plantskola, studerats. Bevattningsrekommendationerna har sedan sammanställts i tabeller utifrån råd som de innehåller. Detta för att kunna jämföras med varandra. Kompletterande intervjuer har utförts, för att bredda bilden och för att ta reda på hur rekommendationerna tagits fram. Studien vill svara på om de generella rekommendationer som finns i AMA är tillräckliga, eller om dessa bör utvecklas. Slutsatsen är att det flertal faktorer som finns att beakta vid framtagandet av bevattningsrekommendationer gör att texten i AMA inte bör förändras. Vi anser att möjligheten till platsspecifika rekommendationer är viktig. Däremot bör RA, de råd och anvisningar som finns som komplement till AMA, innehålla mer information om vad man bör beakta vid skrivelser om bevattningen. Detta för att understryka vikten av bevattningen och på så vis säkerställa en tillräcklig budget för etableringsskötseln i upphandlingsskedet. Det skulle öka ett träds chans till god etablering. Det är viktigt att de resurser som satsas på trädplanteringar inte går till spillo på grund av bristfällig bevattning. Studien vänder sig till alla som arbetar med handlingar i samband med projektering och plantering av träd i hårdgjorda miljöer.

,

As our cities become denser and impervious surfaces make up larger parts of them, efforts to bring in greenery in the cities have increased. Part of these efforts is about planting trees as they can give us a better climate and contribute to biological diversity. Large sums of money are invested in these ventures, therefore it is important that they become successful, and to be successful, the trees that are planted need to survive. The most critical stage for a tree's survival is during the establishment phase where the tree needs intensive care. In this phase irrigation is of great importance for the survival of the tree and to make sure growth is not inhibited. This essay aims to find out what kind of recommendations exists regarding irrigation for trees during the establishment phase, both general recommendations and municipality-specific ones. A document study has been carried out where documents regarding this irrigation, from AMA, from four municipalities and from a plant nursery, have been studied. These have then been compiled in tables with categories based on the advice they contain so that they can be compared with each other. Interviews have been carried out to broaden the picture and try to find out how the recommendations were made and who were involved in the process. The study wants to answer whether the general recommendations found in AMA are sufficient, or whether these should be developed. The conclusion is that there are many factors to consider when making irrigation recommendations. This is assessed differently in different municipalities and depending on the conditions that apply when planting the trees. We do not want to propose any change in AMA, but on the other hand, in RA, the advice and instructions that are available as a supplement to AMA. We think that RA should contain more information about what should be taken into account when writing about the irrigation and what importance the irrigation has in terms of a tree's chance of establishment and survival. It is important that the resources invested in tree plantings are not wasted. The study is aimed at everyone who works with documents in connection with the planning and planting of trees in hardened environments.

Main title:Bevattningsrekommendationer vid etablering av träd i hårdgjorda miljöer
Subtitle:en kartläggning och jämförelse
Authors:Larsson Sundgren, Lina and Westerblom, Sanna
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Blombäck, Karin and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Färdigställandeskötsel, stadsträd, teknisk beskrivning, torkstess, AMA- anläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500577
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500577
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2023 07:42
Metadata Last Modified:25 May 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page