Home About Browse Search
Svenska


Ejmander, Vendela and Harborn, Terese, 2022. Skapandet av en multifunktionell plantering : fokus på växter som gynnar pollinatörer och doft för ökad hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Luktsinnet har konstaterats vara ett betydelsefullt sinne i vår vardag. Naturdoft har i synnerhet visat sig ha en positiv inverkan för människans välmående. Vid gestaltning och planering av nya grönytor är dock synen det sinnet som prioriteras. Men studier påpekar att vid planering av grönytor bör de multisensoriska faktorerna tas i beaktning. Genom att gestalta en plantering med fokus på doft kan också luktträning inkluderas. Luktbortfall är ett vanligt förekommande symtom efter Covid-19 men luktträning har visats vara en effektiv metod för att återställa luktsinnet. Luktträning med levande växter är däremot ett nytt och outforskat ämne.

Vid nyanläggning av grönytor behöver också pollinatörernas preferenser för livsmiljöer prioriteras på grund av dess minskande habitat. Utifrån de nämnda problembeskrivningarna är målet med detta arbete att skapa en multifunktionell plantering. Syftet är att gynna pollinatörer samt främja människans välmående genom att erbjuda luktträning och doftupplevelser.

I studien har tre metoder använts: litteraturgenomgång, kvalitativ semistrukturerad intervju och plantering- och utrustningsplan. Fyra pollinatörer har valts ut i studien: mosshumla (Bombus muscorum), svartpälsbi (Anthophora retusa), bredbrämad bastardsvärmare (Zygaena lonicerae) och violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe).

Resultatet av de valda metoderna har gett svar på frågan om hur det är möjligt att skapa en multifunktionell plantering. Genom att uppfylla de krav på växtegenskaper som formulerats utifrån fokusområdena (pollinatörer, luktträning, doftupplevelser) är slutsatsen att det är fullt möjligt att skapa en multifunktionell plantering. Genom att anlägga multifunktionella planteringar främjas ekosystemtjänster och bidrar till ett hållbart samhälle.

Resultatet visar också att dagaktiva pollinatörer använder det visuella sinnet och nattaktiva pollinatörer använder luktsinnet vid födosökande. Den bredbrämade bastardsvärmaren och den violettkantade guldvingen är dagaktiva och även mosshumlan och svartpälsbiet antas vara dagaktiva vilket innebär att de främst använder synen. Men pollinatörer finner föda mer preciserat vid användning av alla sinnen.

I resultatet framkom det även att levande växter ännu inte använts till luktträning men att de teoretiskt sett kan användas. Växternas doft bör överensstämma med dofter som idag används vid luktträning samt bör vara måttliga och inte irritera näsan.
Utifrån arbetets resultat ska planteringen i teorin kunna verka för luktträning utomhus med levande växter och med syfte att gynna pollinatörer. Dock bör planteringen utvärderas i senare skede i syfte att undersöka om planteringens funktioner uppfylls. Det är av intresse att vidare undersöka om växternas doft skiljer sig i blött gentemot torkat tillstånd. För vidare forskning om luktträning föreslås att tester utförs av luktsinnets känslighet innan och efter luktträning.

,

The sense of smell has been found to be an important sense in our everyday lives. The smell of nature has in particular been shown to have a positive impact on human well-being. When designing and planning new green areas, however, sight is the mind that is prioritized. But studies point out that when planning green spaces, the multisensory factors should be taken into account. By designing a flowerbed with focus on scent, odor training can also be included. Olfactory loss is a common symptom after Covid-19, but olfactory training has been shown to be an effective method of restoring the sense of smell. Olfactory training with live plants, on the other hand, is a new and unexplored topic.

When creating new green areas, pollinators' preferences for habitats also need to be prioritized due to their reducing habitats. Based on the mentioned problem descriptions, the goal of this work is to create a multifunctional flowerbed. The purpose is to benefit pollinators and promote human well-being by offering olfactory training and smell experiences.

In the study, three methods were used: literature review, qualitative semi-structured interview and planting and equipment plan. Four pollinators have been selected in the study: moss carderbee (Bombus muscorum), potter flower bee (Anthophora retusa), narrow-bordered five-spot burnet (Zygaena lonicerae) and purple-edged copper (Lycaena hippothoe).

The results of the selected methods have provided an answer to the question of how it is possible to create a multifunctional flowerbed. By meeting the requirements for plant properties formulated based on the focus areas (pollinators, odor training, smell experiences), the conclusion is that it is possible to create a multifunctional flowerbed. By creating multifunctional flowerbeds, ecosystem services are promoted and contribute to a sustainable society.

The results also show that diurnal pollinators use the visual sense and nocturnal pollinators use the sense of smell when searching for food. The narrow-bordered five-spot burnet and the purple-edged copper are diurnal and the moss carderbee and potter flower bee are also assumed to be diurnal, which means that they mainly use sight. But pollinators find food more accurately when using all the senses.

The results also showed that live plants have not yet been used for olfactory training, but that they can theoretically be used. The scent of the plants should be consistent with scents used today in olfactory training and should be moderate and not irritate the nose.

Based on the results of the work, the flowerbed should in theory be able to be used for olfactory training outdoors with live plants and with the aim of benefiting pollinators. However, the flowerbed should be evaluated at a later stage in order to examine whether the flowerbed's functions are met. It is of interest to further investigate whether the scent of the plants differs in wet compared to the dried state. For further research on olfactory training, it is proposed that tests be performed on the sensitivity of the sense of smell before and after olfactory training.

Main title:Skapandet av en multifunktionell plantering
Subtitle:fokus på växter som gynnar pollinatörer och doft för ökad hälsa
Authors:Ejmander, Vendela and Harborn, Terese
Supervisor:Hedblom, Marcus
Examiner:Thor, Göran and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Multifunktionell plantering, luktträning, pollinatörer, doft, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500479
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500479
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2022 07:18
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page