Home About Browse Search
Svenska


Fägerblad, Eskil, 2024. Avgörande faktorer för lämplighet av permeabel asfalt : en sammanställning av platsspecifika faktorer som påverkar permeabel asfalt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Samhällets utveckling gör att fler ytor i våra urbana miljöer hårdgörs. Detta gör att vattnets naturliga kretslopp bryts och mängden dagvatten i städerna ökar. Samtidigt ökar även regnintensiteten runt om i världen, vilket belastar städernas dagvattensystem ytterligare. Permeabel asfalt är en dagvattenlösning som infiltrerar dagvatten ner i underliggande mark, men används samtidigt som transportyta. Permeabel asfalt har förmågan att förhindra översvämningar och sättningar i marken, samt motverka värmeöar och dämpa buller, vilket är vanligt förekommande i urbana miljöer.

Detta arbete ämnar sammanställa platsspecifika faktorer som påverkar permeabel asfalt, vilket är ett område som idag saknar omfattande dokumentation. Genom att undersöka dessa platsspecifika faktorer kan situationer där permeabel asfalt är ett lämpligt, respektive olämpligt alternativ till tät asfalt avgöras. I arbetet har relevant litteratur inom ämnet granskats och jämförts. Med hjälp av litteraturen har fyra huvudfaktorer som påverkar lämplighet av permeabel asfalt identifierats. Dessa faktorer är markförutsättningar, trafik, klimat och omgivning.

Arbetet har kommit fram till slutsatsen att permeabel asfalt anläggs med störst fördel på en jordart med en hög bärighet och infiltrationsförmåga. Anläggningen lämpar sig bra på platser med mycket regn men påverkas negativt i varma klimat. Permeabel asfalt är olämpligt att anläggas på platser där infiltrering av dagvatten kan resultera i negativa konsekvenser för infrastruktur eller samhället. Platser där halkbekämpning eller omgivande ytor kan reducera ytans infiltrationsförmåga är heller inte lämpliga. Slutligen lämpar sig permeabel asfalt inte som transportyta för tung trafik.

,

The development of society leads to an increase in hard surfaces in our urban environments. This disrupts the natural water cycle and increases the amount of stormwater in cities. Meanwhile, rainfall intensity is also rising globally, further burdening urban stormwater systems. Permeable asphalt is a stormwater solution that infiltrates stormwater into the underlying soil while serving as a transportation surface. Permeable asphalt has the ability to prevent flooding and subsidence, as well as mitigate heat islands and reduce noise, which are common issues in urban environments.

This study aims to compile site-specific factors affecting permeable asphalt, an area currently lacking comprehensive documentation. By investigating these site-specific factors, situations where permeable asphalt is a suitable or unsuitable alternative to traditional dense asphalt can be determined. Relevant literature on the subject has been reviewed and compared in this study. Through the literature, four main factors influencing the suitability of permeable asphalt have been identified. These factors are soil conditions, traffic, climate, and surroundings.

The study concludes that permeable asphalt is most advantageous when installed on soil with high bearing capacity and infiltration ability. It performs well in locations with heavy rainfall but is negatively affected in hot climates. Permeable asphalt is unsuitable for installation in places where stormwater infiltration may result in negative consequences for infrastructure or society. Locations where anti-skid treatment or surrounding surfaces may reduce surface infiltration capacity are also unsuitable. Finally, permeable asphalt is not suitable as a transportation surface for heavy traffic loads.

Main title:Avgörande faktorer för lämplighet av permeabel asfalt
Subtitle:en sammanställning av platsspecifika faktorer som påverkar permeabel asfalt
Authors:Fägerblad, Eskil
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Thor, Göran and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Permeabel asfalt, lämplighet, dagvattenhantering, infiltration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500749
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500749
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2024 08:22
Metadata Last Modified:09 May 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics