Home About Browse Search
Svenska


Lindholm, Emelie and Greijer Karlsson, Moa, 2023. För träd i staden : en studie av fyra kommunala trädpolicyer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Allt eftersom städer växer blir de urbana miljöerna mer hårdgjorda. De hårdgjorda ytorna skapar ett varmare lokalklimat och skapar en ökad ytavrinning. Det tuffa förhållandet i städerna med hårdgjorda ytor kan göra det svårt för stadsträd att bli gamla och vidare exploatering i städer riskerar att skada träden. För att skapa ett hållbart trädbestånd med vitala träd som kan bidra till att minska den lokala temperaturökningen och ta hand om dagvatten krävs styrdokument som prioriterar träden. Inom kommuner arbetar man med olika styrdokument som ska bidra till att värna om stadsträden, ett av de övergripande styrdokumenten är en trädpolicy. Arbetets syfte är att undersöka om olika kommuners trädpolicyer är likvärdiga och om de är aktuella samt användbara dokument. För att svara på syftet genomfördes en dokumentanalys och en intervjustudie. Dokumentanalysen berör fyra svenska kommuner och i intervjustudien tre personer som arbetar inom kommunerna. Av resultatet kan man se skillnader på vad policyerna innehåller och hur dem används. Innehållet i trädpolicyerna är i några fall bristfällig i jämförelse med den forskning som finns kring stadsträd och viktiga värden att arbeta för. Likheter som vi kan dra slutsatser om är att alla kommuner värnar om biologisk mångfald. Genom studien har vi märkt en skillnad på att två av de granskade trädpolicyer är mer omfattade kring antal av trädens värden och målsättningar som tas upp. Användandet av policyn skiljer sig då de granskade kommunerna använder dokumentet olika, några använder det i stor utsträckning från planering till utförandeärenden och andra har dokumentet som grund för andra mer användbara dokument. Även om dokumentet används på olika sätt fyller policyn en viktig funktion eftersom dokumentet är politiskt beslutad vilket stödjer personalens arbetssätt kring vilka riktlinjer och mål man ska förhålla sig till.

,

Our cities are growing which leads to an increase in impervious urban surfaces. The impervious urban surfaces create a warmer local climate and increased surface runoff. The harsh urban climate can make it difficult for urban trees to grow old, and further exploitation in cities risks damaging the trees. In order to create a sustainable tree population with vital trees that can contribute to reducing the local temperature and take care of stormwater runoff, municipal documents are required that prioritize the urban trees. Within municipalities, they work with various municipal documents that contribute to protecting the city's trees, one of the overarching municipal documents is tree policy. The purpose of the work is to investigate whether different municipalities tree policies are equivalent and whether they are relevant and useful documents. To answer the purpose, a document analysis and an interview study are implemented. The document analysis concerns four Swedish municipalities and in the interview study included three people who work within the municipality. The results show differences in what the policies contain and how they are used. The content of the tree policies is in some cases deficient in comparison with research that exists around urban trees and important values to work for. Similarities that we can draw conclusions about are that all municipalities contain biodiversity. Through the studies, we have noticed a difference in that the two of the reviewed tree policies are more comprehensive in terms of tree values and objectives that are addressed. The use of the policy differs as some use it extensively from planning to execution matters and others use the document as a basis for other more useful documents. Even if the document is used in different ways, the policy fulfils an important function because the document is politically decided, which supports the staff's way of working through the guidelines and goals that are stated in the policy.

Main title:För träd i staden
Subtitle:en studie av fyra kommunala trädpolicyer
Authors:Lindholm, Emelie and Greijer Karlsson, Moa
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Kommunala styrdokument, urbana träd, stadsträd, träd, trädpolicy, träds värden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500542
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500542
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Mar 2023 10:38
Metadata Last Modified:31 Mar 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics