Home About Browse Search
Svenska


Farquharson, Lukas and Isaksson, Max, 2022. Hur bidrar gröna väggar till mer hållbara urbana miljöer? : möjligheter och utmaningar för gröna väggar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Plant Biology (from 140101)

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Vi har observerat att husfasader i urbana miljöer inte används till mycket annat än att vara just väggar. Det är möjligt att husfasader är en outnyttjad resurs med mycket potential om de används på ett effektivt sätt. Vi undersöker i denna uppsats hur gröna väggar bidrar till ökad hållbarhet i urbana miljöer och vilka begränsningar de medför. Gröna väggar är det begrepp som vi använder för att inkludera samtliga lösningar kopplat till grönska på husfasader, dvs gröna fasader och levande väggar med olika utformningar. Att ifrågasätta hur husfasader används i framför allt urbana miljöer kan möjligen vara en av nycklarna till mer hållbara och klimatsmarta urbana miljöer i framtiden, vilket kan ses som viktigt i samband med rådande klimatförändringar. Det är lätt att förbise de värden gröna väggar bidrar med. Till synes bidrar gröna väggar framförallt med ett estetisk inslag men faktum är att att dessa väggar bidrar med en mängd mjuka såväl som monetära värden. Om framför allt politiker och företagare men också privatpersoner är medvetna om vilka fördelar gröna väggar medför är det möjligt att påskynda utvecklingen inom området.

I denna rapport undersöker vi vilka typer av gröna väggar det finns på marknaden och utvärderar vilka typer av värden de tillför. Studien kom fram till att gröna väggar bidrar med en mängd fördelar som exempelvis koldioxidlagring, gröna korridorer, biologisk mångfald, habitat för flora och fauna, estetiska värden och hantering av dagvatten m.m. De främsta utmaningarna med gröna väggar är att gröna väggar är kostsamma att installera, underhålla och ger varierande resultat över tid. Vidare är det brist på kompetens, framför allt kopplat till gröna väggar i kalla klimat. Ovanstående faktorer kan vara en bidragande faktor till varför det inte är mer förekommande med gröna väggar i urbana miljöer. Samtidigt finns det inte särskilt många aktörer som arbetar med gröna väggar, vilket är ett problem för dess utveckling, innovation och prissättning. I denna undersökning kopplar vi samman teori, platsbesök och intervjuer för att få en holistisk bild av hur gröna väggar kan nyttjas för att tillförse stadens invånare med hållbarhet.

,

It has been observed that walls within urban environments are not used for much more than being just walls. It is possible that walls are an untapped resource with a lot of potential considering that walls are used in an effective way. We further investigate in this study how green walls contribute with an increase of sustainable values in urban environments. and what limitations they have. Green walls is the term used to include all types of solutions linked to vegetation on house facades, namely green facades and living walls with different designs. To question how outdoor walls are used mainly in urban environments can possibly be one of the keys to further the development of more sustainable and climate-friendly cities in the future, which can be seen as an important correlation bearing climate change in mind. It is easy to overlook the values associated with green walls. Seemingly green walls only contribute with soft and aesthetic values but in the matter of fact green walls contribute with a wide range of soft as well as monetary values. If politicians, business owners as well as private people are conscious about the benefits that green walls contribute with, it is possible to accelerate development within the area.

In this report it is looked into which types of green walls there are on the market and an evaluation as to which kinds of values they contribute with is made. The study came to the conclusion that green walls contribute with a wide range of benefits such as carbon sequestration, green corridors, biodiversity, habitats for flora and fauna, aesthetic values and management of stormwater.
The main challenges with green walls are that green walls are costly to produce, maintain and produce a variety of results over time. There is also a lack of competence, mainly associated with green walls in cold climates. The factors just mentioned can be a contributing factor as to why green walls are not more abundant in urban settings. At the same time, there are not many actors that work with green walls, which is a problem in regard to development, innovation and pricing. In this study we connect theory, site visits and interviews to achieve a holistic view of how green walls can be used to ensure the cities inhabitants with sustainability.

Main title:Hur bidrar gröna väggar till mer hållbara urbana miljöer?
Subtitle:möjligheter och utmaningar för gröna väggar
Authors:Farquharson, Lukas and Isaksson, Max
Supervisor:Lundquist, Per-Olof
Examiner:Bergquist, Daniel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)
Keywords:Biodiversitet, dagvatten, evapotranspiration, gröna väggar, gröna korridorer, grönområden, gröna fasader, hydroponisk odling, kärlväxter, levande väggar, urbana värmeöar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500355
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500355
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2022 08:16
Metadata Last Modified:19 May 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page