Home About Browse Search
Svenska


Barkstedt, Vanda, 2023. Arbete med biologisk mångfald på Kungliga Djurgården : med fokus på rödlistade och invasiva arter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Fler och fler arter hotas av förändrad markanvändning, klimatförändringar, spridning av invasiva arter m.m. För att motverka den negativa utvecklingen har urbana grönområden blivit allt viktigare. Kungliga Djurgården är ett unikt kulturhistoriskt grönområde mitt i Stockholm som innefattar en variation av livsmiljöer vilka många rödlistade arter är beroende av. Dock är kunskaper om arbete med rödlistade och invasiva arter i kulturhistoriska miljöer begränsade.

Syftet med detta kandidatarbete har varit att kartlägga förekomsten av rödlistade och invasiva arter på Kungliga Djurgården. Vidare har en undersökning genomförts avseende skötselåtgärder som rekommenderas för att gynna respektive bekämpa dessa arter. Arbetet har även syftat till att ge en inblick i hur Kungliga Djurgårdens förvaltning arbetar med rödlistade och invasiva arter för att bidra till den biologiska mångfalden. Slutligen har målet varit att reflektera och diskutera förvaltningens nuvarande åtgärder samt att ta fram ytterligare förslag på åtgärder som kan främja rödlistade arter och bekämpa invasiva arter.

För att uppnå syftet har data samlats in från Artportalen, Artfakta samt Rödlistade arter i Sverige 2020. Utöver det har kvalitativa intervjuer med tre representanter från Kungliga Djurgårdens förvaltning genomförts.

Resultatet visar att Kungliga Djurgården utgör en boendemiljö för 167 rödlistade arter. Flest rapporterade fynd avser rödlistade fåglar, 67 arter. Det finns också två arter av ryggradsdjur, 39 insektsarter, 28 kärlväxtarter, 30 svamparter samt en lavart. Omkring en tredjedel av dessa rödlistade arter klassificeras som hotade. När det gäller invasiva arter som omfattas av EU:s förteckning över invasiva arter har fem sådana arter rapporterats på Kungliga Djurgården. Utöver det finns det flertal arter som inte omfattas av EU:s förteckning men ändå klassificeras som potentiellt invasiva eller invasiva i Sverige. Förekomsten av ett stort antal rödlistade arter och en del oönskade arter kräver välavvägda och långsiktiga skötselåtgärder. Utifrån intervjuer med Kungliga Djurgårdens förvaltning framgår det att arbetet med rödlistade och invasiva arter utgör en viktig del i arbetet på Kungliga Djurgården. Ett lyckat exempel på det är förvaltningens arbete med bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus som finns kvar endast på ett fåtal platser i Sverige och Djurgården är en av dem. Ytterligare åtgärder, bl.a. utveckling av skötselplaner, dokumentation och utvärdering av olika skötselåtgärder, rekommenderas för att uppnå långsiktighet i arbetet med rödlistade och invasiva arter. Fler platsstudier behövs för att ta fram konkreta och relevanta åtgärder som kan användas för att gynna respektive bekämpa rödlistade och invasiva arter på Kungliga Djurgården.

,

More and more species are threatened by land use change, climate change, the spread of invasive species, and other factors. In the efforts to counteract the negative development, urban green areas have become increasingly important. The Royal Djurgården is a unique cultural-historical green area in the middle of Stockholm that includes a variety of habitats on which many red-listed species depend. However, the knowledge of how one works with red-listed and invasive species in cultural-historical environments is limited.

The purpose of this bachelor thesis has been to map the presence of red-listed species and invasive species at the Royal Djurgården. Furthermore, a study has been carried out to examine which action steps are recommended to benefit and prevent these species. The work has also aimed to provide an insight into how the Royal Djurgården Administration (RDA) works with red-listed and invasive species to contribute to the biological diversity at the Royal Djurgården. Finally, the aim has been to reflect on and discuss RDA’s current methods and suggest additional measures that can benefit red-listed species and prevent the spread of invasive species.

To achieve the purpose, data has been collected from Artportalen (Swedish Species observation System), Artfakta (Swedish Species Information Centre’s web service), and The Swedish Red List 2020. In addition, qualitative interviews with three representatives from the RDA has been conducted.

The result shows that the Royal Djurgården provides a habitat for 167 red-listed species. The most reported findings relate to red-listed birds, 67 species. There are also two species of vertebrates, 39 insect species, 28 vascular plant species, 30 species of fungi, as well as one lichen species. About a third of these red-listed species are classified as endangered. As for invasive species listed by the EU, five such species have been reported at the Royal Djurgården. There are several additional species that are not on EU’s list but are still classified as potentially invasive or invasive species in Sweden. The presence of many red-listed species and some unwanted species, requires measures that are well evaluated and sustainable. The interviews with the RDA show that their work with red-listed and invasive species is an important part in the overall activities at the Royal Djurgården. A successful example of this is the administration's work with longhorn beetle Plagionotus detritus, which remains only in few places in Sweden and Djurgården is one of them. Additional measures, among others development of maintenance plans, and documentation and evaluation of the various action steps, are recommended to achieve long-term sustainability in the work with red-listed and invasive species. Further onsite studies are required to develop tangible and relevant activities to protect red-listed species and prevent the spread of invasive species at the Royal Djurgården.

Main title:Arbete med biologisk mångfald på Kungliga Djurgården
Subtitle:med fokus på rödlistade och invasiva arter
Authors:Barkstedt, Vanda
Supervisor:Thor, Göran
Examiner:Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:biologisk mångfald, rödlistade arter, invasiva arter, skötselåtgärder, bekämpningsåtgärder, Kungliga Djurgården, Kungliga Djurgårdens förvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500516
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500516
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Feb 2023 06:55
Metadata Last Modified:04 Feb 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page