Home About Browse Search
Svenska


Safar, Anthonio, 2024. Cykling på Hornsgatan : hur Stockholm kan skapa cykelvänliga gator. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stockholm stad har målet att bli en ledande cykelstad till 2040. Ett sådant skifte hade hjälp att motverka klimatförändringar, förbättrat folkhälsan och skapat trevligare stadsmiljöer. Trots det tillhandahåller staden ett cykelnätverk som är idag långt från cykelvänligt. För att öka cyklingen och förbättra cykelnätverket behöver gatorna anpassas från det idag bildominerade gaturummet. Hornsgatan på Södermalm är en mycket olycksdrabbad sträcka för cyklister och har varit det under många år. I denna uppsats analyseras Hornsgatan som reflekterar den typiska fientliga cykelmiljön man ofta kan hitta i Stockholm. De fem designprinciperna för cykelinfrastruktur från den nederländska cykelhandboken (CROW 2016), appliceras i tre olika tvärsektioner och det konstateras att det brister gällande säkerhet, direkthet, komfort, sammanhållning samt attraktivitet. Därefter föreslås åtgärder som kan förbättra säkerheten och upplevelsen som cyklist på gatan. Dessa principer tillämpas i tvärsektionerna och en alternativ, cykelvänlig utformning presenteras.

Faktorer som gör Hornsgatan för cykelfientlig är cykelvägens smala dimensioner och dess olämpliga placering mellan bilar i fart och parkerade bilar, frånvaron av skyddsåtgärder vid korsningar där cykelvägar abrupt slutar och cyklister tvingas köra jämsides med motortrafiken, samt bristande vägunderhåll. Förbättringsåtgärder som föreslås innefattar större bredd på cykelvägen, avstånd och fysisk separation från körfälten, borttagande av gatuparkeringar, korsningar med skyddsåtgärder såsom upphöjda korsningar eller skyddade korsningar samt förbättrat vägunderhåll där cykelvägarna prioriteras och hålls fria från grus, snö och is. Trots att detta arbete är begränsat till Hornsgatan är resultatet inte begränsat till just denna. Principerna och åtgärderna som presenteras i resultatet kan och bör tillämpas i andra stadsgator som är cykelfientliga. För att Stockholm ska bli en ledande cykelstad behöver åtgärder som dessa prägla hela staden, som ska tillhandahålla ett cykelvänligt nätverk som är säkert, direkt, sammankopplat, bekvämt och attraktivt

,

The City of Stockholm aims to become a leading cycling city by 2040. Such a shift would help combat climate change, improve public health, and create more pleasant urban environments. Despite this, the city provides a cycling network that is today far from bike friendly. To increase cycling and improve the bike network, streets need to be adapted from the current car-dominated streetscape. Hornsgatan in Södermalm is an accident-prone stretch for cyclists and has been for many years. In this paper, Hornsgatan is analyzed as a reflection of the typical hostile cycling environment one can often find in Stockholm. The five design principles for bicycle infrastructure from the Dutch Design Manual for Bicycle Traffic (CROW 2016), are applied to three different cross-sections from the current design of Hornsgatan, and flaws concerning safety, directness, comfort, cohesion and attractiveness become apparent. Measures are then proposed that can improve safety and the experience as a cyclist on the street. These principles are applied in the cross sections and an alternative, bike-friendly design is presented.

Factors that make Hornsgatan hostile for cyclists are the narrow dimensions of the cycle path and its inappropriate placement between moving and parked cars, the absence of protective measures at intersections where cycle paths abruptly end and cyclists are forced to drive alongside motor traffic, and poor road maintenance. Improvement measures proposed include increasing the width of the cycle path, spacing and physical separation from the car lanes, removal of on-street parking,

Main title:Cykling på Hornsgatan
Subtitle:hur Stockholm kan skapa cykelvänliga gator
Authors:Safar, Anthonio
Supervisor:Valentini, Daniel
Examiner:Thor, Göran and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hållbar stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500750
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500750
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2024 08:25
Metadata Last Modified:09 May 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics