Home About Browse Search
Svenska


Pantulin Nordlund, Johanna, 2023. Trädens växtplats i staden : jämförelse mellan två växtbäddsystem med fokus på konstruktion och tillväxt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Extrema väderförhållanden blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna vilket leder till ökade risker för värmeböljor, skyfall och torka. Samtidigt växer världens städer och fler människor flyttar in till mer urbana miljöer. För att klara ett förändrat klimat behöver städerna anpassas. Naturbaserade lösningar, i form av plantering av stadsträd, kan användas för att öka städernas motståndskraft mot klimatförändringar. Träden bidrar med viktiga ekosystemtjänster som att reglera temperaturen, reducera föroreningshalterna och ta hand om dagvatten. Stadens miljö och klimat liknar dock inte det kringliggande landskapets. Hårdgjorda ytor och byggnader bidrar till ett varmare klimat och markytorna kompakteras och blir hårdgjorda vilket ökar avrinningen av vatten. Samtidigt fylls marken av underjordisk infrastruktur i form av ledningar och betongkonstruktioner. Dessa faktorer bidrar till stress och dålig tillväxt hos stadsträd då deras grundläggande behov av jord, syre och vatten inte tillgodoses. Lösningar har utvecklats under de senaste 20 åren, där fokus har legat på att skapa växtbäddar i den hårdgjorda staden. Konstruerade för att bibehålla god markstruktur utan kompaktering, där gasutbyte och vattentillförsel prioriteras, samtidigt som den hårdgjorda ytan kan belastas av trafik. Dessa växtbäddar ska ge träden goda förutsättningar för att växa och därmed bidra med alla de ekosystemtjänster som människan är beroende av. De stora skillnaderna är lösningarnas uppbyggnad och materialen de är konstruerade av. I Stockholm Stad utvecklas och används i stadsmiljö en strukturell jord uppbyggd av skärv, kallad skelettjord. Samtidigt har det i USA, Storbritannien, men även övriga Norden, utvecklats växtbäddar uppbyggda av strukturella system skapade av plastceller. Syftet med denna studie har varit att jämföra de två olika växtbäddssystemen utifrån hur de är uppbyggda och hur de skapar goda markförutsättningar för stadsträd samt om materialen är miljömässigt hållbara. Syftet har även varit att titta på skillnader i tillväxt och vitalitet hos stadsträd som är planterade i de två olika systemen. En dokumentstudie av respektive växtbäddssystems handböcker har gjorts samt en platsstudie av tillväxt och vitalitet hos träd som planterades i Stockholm Stad kring år 2013. Resultaten visar skillnader i konstruktion och material, men ingen större skillnad i tillväxt. Båda systemen förespråkar hållbarhet, men ur två olika perspektiv. I skelettjorden används närproducerat material med viss egen tillverkning medan företaget Milford fokuserar på återvinning av plast som i annat fall blivit avfall.

,

Extreme weather conditions are becoming more common due to climate change, leading to increased risks of heat waves, torrential rains, and droughts. At the same time, the world's cities are growing, and more people are moving into more urban environments. To cope with a changing climate, cities need to be adapted. Nature-based solutions, in the form of planting urban trees, can be used to increase cities' resilience to climate change. Trees contribute with important ecosystem services such as regulating the temperature, reducing pollution levels, and taking care of stormwater. However, the city's environment and climate are not like the surrounding landscape. Hardened surfaces and buildings contribute to a warmer climate and ground surfaces are compacted and become hardened, which increases the runoff of water. At the same time, the ground is filled with underground infrastructure in the form of pipes and concrete structures. These factors contribute to stress and poor growth in urban trees as their basic needs for soil, oxygen and water are not being met. Solutions have been developed over the past 20 years, where the focus has been on creating plant beds in the hardened city. The plant beds are designed to maintain good soil structure without compaction, where gas exchange and water supply are prioritized. All whilst the hardened surface can be loaded by traffic. Furthermore, they provide the trees good conditions to grow, thus contribute with all the ecosystem services that humans depend on. The biggest difference between solutions developed, is the choice of material used.. In Stockholm City, a structural soil made up of shards called skeletal soil is developed and used in the urban environment. At the same time, plant beds made up of structural systems created from plastic cells have been developed in the USA, Great Britain, but also in the rest of the Nordic countries. The purpose of this study has been to compare the two different plant bed systems based on how they are structured and how they create good soil conditions for urban trees, as well as whether the materials are environmentally sustainable. The purpose has also been to look at differences in growth and vitality of urban trees planted in the two different systems. A document study of the respective plant bed system's manuals has been done as well as a site study of the growth and vitality of trees that were planted in Stockholm City around the year 2013. The results show differences in construction and materials, but no major difference in growth. Both systems advocate sustainability, but from two different perspectives. In the skeletal soil, locally produced material is used with some in-house manufacturing, while the company Milford focuses on recycling plastic that would otherwise have become waste.

Main title:Trädens växtplats i staden
Subtitle:jämförelse mellan två växtbäddsystem med fokus på konstruktion och tillväxt
Authors:Pantulin Nordlund, Johanna
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stadsträd, klimatanpassning, markförhållanden, strukturell jord, skelettjord, Stockholm, strukturella system, plastceller, växtceller, Milford
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500571
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500571
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2023 06:11
Metadata Last Modified:05 May 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page