Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Marlene, 2022. Fördröjning och rening i urbana dagvattenlösningar : undersökningar av krossmagasin med kolmakadamfyllning i Rosendal Etapp 1 samt Gamla Uppsalagatan 21:20. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Klimatanpassning av urbana miljöer är en stor utmaning som samhället står inför. Att ta hand om dagvattenavrinning när regnen blir intensivare och flödestopparna större gör att de underdimensionerade ledningsnätet inte räcker till för dessa flöden. Ju mer städer och tätorter förtätas desto mer hårdgjord yta anläggs och det försvårar vattnets möjlighet till infiltration i markprofilen, vilket ökar risken för översvämningar. Detta leder till sämre påfyllnad av grundvattenlagren och att större flöden av vatten leds direkt ut i recipienter, orenat, då det inte finns kapacitet i ledningsnätet att ta hand om allt vatten. Dessa volymer av förorenat dagvatten kan skada ekosystemtjänster i våra vattendrag. Statusen i vattendragen försämras vilket inte enbart strider mot de europeiska vattendirektiven utan är ett stort hot mot vår miljö. Vi måste värna om det vi än så länge kan kalla vår resurs – vårt vatten.

Vi måste skapa hållbara dagvattenlösningar där vi långsiktigt anlägger för en god kapacitet i stadsmiljö där hög vattenkvalité efterfrågas. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka föroreningar som biokol kan antas fastlägga när det används i krossmagasin. Kan det fastställas att det sker kan det därigenom bidra med bättre kvalité på det vatten som rinner ut i recipienten och perkolerar genom markprofilen för att fylla på grundvattnet. Kolmakadam, biokol och makadam, kan användas i förstärkningslager under hårdgjorda ytor. Det kan även användas i underjordiska dagvattenmagasin och ger därmed ett maximalt nyttjande av hårdgjorda ytor.

Genom litteraturgenomgång och intervju med representanter inom dagvatten-hantering har jag fått ta del av forskning och ämnesspecifik information. Jag har använt två platser i Uppsala där dagvattenutredningar och detaljplaner studerats för att ge exempel på hur kolmakadam skulle gynna de platserna när det gäller rening av dagvatten.

Resultatet visar på att det inte går att säkerställa verkningsgraden av adsorption av föroreningar med biokol i urban miljö. Testerna för att ta reda på hur mycket föroreningar som renas ur dagvattnet är sällan gjorda på enbart biokol. De visar även att resultatet ofta är beroende av hur biokolet tillverkats och av vilket material. Svensk forskning inom området är svår att hitta och mer forskning måste utföras.

,

Climate adaptation of urban environments is a major challenge facing society. Taking care of stormwater runoff where the rains become more intensive, and the flow stops larger means that the undersized pipe network cannot cope with these flows. The more cities and urban areas are densified, the more paved surface is constructed, and this makes it more difficult for the water to infiltrate the soil profile, which increases the risk of flooding. This leads to poorer filling of the groundwater reservoirs and those larger flows of water are discharged into recipients untreated as there is no capacity in the pipe network to take care of all water. These volumes of polluted stormwater can damage ecosystem services in our waterways. The status of watercourses is deteriorating, which is contrary to the European water directives and is a major threat to our environment. We must safeguard what we can still call our resource - our water.

We must create sustainable stormwater solutions where we build long-term for a good capacity in an urban environment where high water quality is in demand. This work aims to investigate which contaminants that biochar can be assumed to sequester when used in infiltration trench systems. If it can be determined that this is the case, it can thereby contribute to a better quality of the water that flows into the recipient and percolates through the ground profile to fill the groundwater. Biochar and stone chips can be used in reinforcement layers under hardened surfaces. It can also be used in underground stormwater reservoirs and thus provides maximum use of hardened surfaces.

Through a literature review and interviews with representatives in stormwater management, I have been able to take part in research and subject-specific information. I have used two places in Uppsala where stormwater investigations and detailed plans have been studied to give examples of how stone chips would benefit those places when it comes to the purification of stormwater.

The results show that it is not possible to ensure the efficiency of the adsorption of pollutants for biochar in urban environments. The tests to find out how much pollutants are purified from stormwater are rarely done on biochar alone. They also show that the result often depends on how the biochar is produced and on what material. Swedish research in the field is difficult to find and more research must be carried out.

Main title:Fördröjning och rening i urbana dagvattenlösningar
Subtitle:undersökningar av krossmagasin med kolmakadamfyllning i Rosendal Etapp 1 samt Gamla Uppsalagatan 21:20
Authors:Nilsson, Marlene
Supervisor:Åkerblom, Petter and Embrén, Björn
Examiner:Bergquist, Daniel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:biokol, dagvatten, metall adsorption, hållbara dagvattenhantering, reningsförmåga, first flush, svackdike, makadamdike, avsättningsmagasin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500366
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500366
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jun 2022 10:40
Metadata Last Modified:09 Sep 2022 09:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics