Home About Browse Search
Svenska


Almström, Ina, 2024. Känsla för träd : är träd viktiga för invånare i Uppsala län?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Träd i urban miljö kan idag vara en utmaning med tanke på de svåra förutsättningar som stadsmiljön har när det kommer till växtlighet. Att hantera, behålla, bevara, sköta , ta ner och värdera träd är en diskussion som pågår hos många instanser. Inte minst på kommunal nivå.

Då Uppsala är en snabbt växande stad planeras nu ett spårvägsbygge, vilket gör utmaningen och diskussionerna kring stadsträden högst aktuella. 333 träd står för nedtagning, och Länsstyrelsen har ställt krav på hur de ska ersättas.

Den här uppsatsen studerar och försöker kartlägga hur träd värderas från olika vinklar, och främst med fokus på känslomässiga relationer mellan människa -träd och fördelar som träd kan ha för vår psykiska och fysiska hälsa. Uppsatsen går även in på historien om människans relation med natur och träd för att jämföra hur enkätsvaren ställer sig till hur det har sett ut bakåt i tiden.

Genom att skicka ut en kvantitativ enkät till boende i Uppsala län framkom det att resultaten påvisar en relation som är svår att mäta och värdera utifrån ekologiska, ekonomiska och hållbarhetsfaktorer. Betydelsen av träd visade sig vara högt värderad när det kommer till att välja bostad . Resultatet påvisar även att människor kan ha en känslomässig koppling och minnen kopplade till specifika träd. Med tanke på vad denna uppsats påvisar är det en viktig faktor att ha med dessa värden när vi planerar och anlägger städer.

,

Trees in urban environments can today be a challenge considering the difficult conditions that urban areas face regarding vegetation. Managing, retaining, conserving, caring for, removing, and evaluating trees are discussions ongoing among many authorities, especially at the municipal level. As Uppsala is a rapidly growing city, a tram construction project is currently planned, making the challenge and discussions surrounding city trees highly relevant. 333 trees are marked for removal, and the County Administrative Board has set requirements for how they should be replaced.

This paper studies and attempts to map out how trees are valued from various perspectives, primarily focusing on the emotional relationships between humans and trees and the benefits trees can have for our mental and physical health. The paper also delves into the history of human relationships with nature and trees to compare how survey responses align with past perceptions.

By distributing a quantitative survey to residents of Uppsala County, it emerged that the results indicate a relationship that is difficult to measure and evaluate based on ecological, economic, and sustainability factors. The significance of trees was found to be highly valued when it comes to choosing a residence. The results also indicate that people may have an emotional connection and memories associated with specific trees. Considering what this paper demonstrates, it is an important factor to consider these values when planning and designing cities.

Main title:Känsla för träd
Subtitle:är träd viktiga för invånare i Uppsala län?
Authors:Almström, Ina
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Välbefinnande, stressreduktion, mänsklig hälsa, träd, spårväg, urban planering, känslomässiga värden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500720
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500720
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2024 06:50
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics