Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Therese and Engqvist, Isabel, 2022. Långsiktig hållbarhet i det urbana trädbeståndet vid klimatförändringar : möjligheter och risker med icke inhemska träd i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sommaren 2018 drabbades Sverige av den längsta värmebölja som uppmätts sedan 1941. Klimatförändringarna höjer den globala medeltemperaturen och värmeböljorna förväntas bli fler och längre för varje år. De urbana miljöerna växer och därav blir de hårdgjorda ytorna fler. Hårdgjorda ytor lagrar värme vilket gör att temperaturen höjs lokalt och värmeöar skapas. De förhöjda temperaturerna bidrar till att de inhemska trädarterna kan få försämrad vitalitet samt minskad eller ingen leverans av ekosystemtjänster då de är vana vid en sval och fuktig naturmiljö. För att skapa långsiktig hållbarhet behövs välmående träd som är anpassade till ståndorten i den urbana miljön, detta för att skapa resilienta trädbestånd som kan leverera ekosystemtjänster samt bevara den biologiska mångfalden. Arbetets syfte är att undersöka risker och möjligheter med icke inhemska trädarter i den svenska urbana miljön kopplat till de pågående klimatförändringarna. För att svara på syftet har en enkätstudie samt en intervjustudie genomförts. Enkätstudien omfattar 18 svenska kommuner och intervjustudien sex personer med kunskap inom trädfrågor. Informanterna i studierna värnar om att använda inhemska trädarter på ståndorter där de kan trivas i den urbana miljön, framför allt för att gynna den biologiska mångfalden. De belyser även vikten av att använda icke inhemska trädarter i den urbana miljön på de ståndorter som är utmanande för de inhemska träden. Det finns dock en viss rädsla kopplat till import av icke inhemska träd, som införsel av sjukdomar och skadedjur samt eventuell invasivitet. För att träd ska kunna leverera maximalt med ekosystemtjänster behöver de en hög vitalitet samt många år att växa till sig, vilket är en process som kräver långsiktig planering, kunskap och ekonomiska resurser. Av resultatet går att utläsa att informanterna framhåller vikten av samarbeten mellan olika aktörer och yrkesgrupper för att få en bred kunskap inom ämnet.

,

In the summer of 2018, Sweden was affected by the longest heat wave measured since 1941. Climate change raises the global average temperature and the heat waves are expected to be more common every year and last for a long time. The urban environments are growing and as a result, the areas with hardened surfaces are increasing. Hardened surfaces store heat which results in locally increased temperatures that create heat islands. The elevated temperatures contribute to reduced vitality in native tree species as well as reduced or no delivery of ecosystem services as they are used to cool and humid natural environments. To create long-term sustainability, healthy trees that are adapted to the location in the urban environment are needed. This creates resilient tree stands that can deliver ecosystem services and preserve biodiversity. The purpose of this work is to investigate risks and opportunities with the use of non-native tree species in the Swedish urban environment; taking into consideration actual climate change. To answer the purpose, a survey study and an interview study were conducted. The survey study includes 32 Swedish municipalities and the interview study includes six informants who have knowledge in tree issues. The informants in the studies emphasize the importance of using native tree species in sites where they can thrive in the urban environment and benefit biological diversity. They also highlight the importance of using non-native tree species in the urban environment in the sites that are challenging for the native trees. There is a certain fear associated with non-native trees such as the introduction of diseases, pests and possible invasiveness. In order for trees to be able to deliver maximum ecosystem services, they need high vitality and many years to grow which is a process that requires long-term planning, knowledge and financial resources. The results show that several informants emphasize the importance of collaboration between different actors and professional groups in order to gain broad knowledge on the subject.

Main title:Långsiktig hållbarhet i det urbana trädbeståndet vid klimatförändringar
Subtitle:möjligheter och risker med icke inhemska träd i Sverige
Authors:Jansson, Therese and Engqvist, Isabel
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Bergquist, Daniel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Icke inhemska trädarter, inhemska trädarter, exotiska träd, urbana träd, klimatförändringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500353
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500353
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 May 2022 08:28
Metadata Last Modified:11 May 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page