Home About Browse Search
Svenska


Somsri, Wawipha, 2024. Främmande träd i stadsmiljö : en studie om främmande trädarter och deras påverkan på fågelliv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
666kB

Abstract

Fågellivet i stadsmiljöer runt om i världen påverkas av närvaron av främmande träd på olika sätt, vilket också har en avgörande effekt på den biologiska mångfalden. Syftet med denna studie var att undersöka hur främmande trädarter påverkar fåglar och identifiera viktiga faktorer som är avgörande för att främja fågelpopulationer i städer. För att uppnå detta har en litteraturstudie genomförts tillsammans med en systematisk litteraturgenomgång för att sammanställa resultat från studier över hela världen inom detta område. Resultaten visar att både inhemska och främmande träd spelar en central roll för fågellivet genom att erbjuda föda, skydd och häckningsplatser. Höga träd, oavsett ursprung, bidrog till att attrahera och öka mångfalden av fågelarter även om vissa arter föredrog inhemska träd framför främmande. Studien identifierade även risker med främmande träd såsom brist på föda för fågelungar som resulterade i minskad storlek för dem, samt risken för att träden blir invasiva vilket leder till negativa konsekvenser. Slutsatserna från studien betonar vikten av att noggrant välja träd med hänsyn till trädens förmåga att tillhandahålla nödvändiga resurser som gynnar stadsfåglar samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Det är avgörande att olika aktörer, inklusive stadsplanerare och landskapsingenjörer, samarbetar för att skapa hållbara grönområden som främjar fågellivet.

,

Bird life in urban environments worldwide is influenced by the presence of alien trees in various ways, which also has a crucial impact on biodiversity. The aim of this study was to investigate how non-native tree species affect birds and identify key factors essential for promoting bird populations in cities. To achieve this, a literature review was conducted along with a systematic literature search to compile results from studies worldwide in this area. In general, the results showed that both native and non-native trees play a central role in bird life by providing food, shelter, and nesting sites. Tall trees, regardless of origin, contributed to attracting and increasing the diversity of bird species, although some bird species preferred native trees over non-native ones. The study also identified risks associated with non-native trees, such as food scarcity for bird chicks resulting in reduced size, and the risk of trees becoming invasive, leading to negative consequences. The conclusions drawn in the study emphasize the importance of carefully selecting trees according to their ability to provide necessary resources that benefit urban birds while preserving biodiversity. It is crucial that various stakeholders, including urban planners and landscape engineers, collaborate to create sustainable green spaces that promote bird life.

Main title:Främmande träd i stadsmiljö
Subtitle:en studie om främmande trädarter och deras påverkan på fågelliv
Authors:Somsri, Wawipha
Supervisor:Thor, Göran
Examiner:Valentini, Daniel and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:främmande träd, fågelliv, urbana miljöer, inhemska träd, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500752
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500752
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2024 07:34
Metadata Last Modified:25 May 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics