Home About Browse Search
Svenska


Landheimer, Michelle, 2024. Cirkulär masshantering : vilka är förutsättningarna för ökad återanvändning i AMA Anläggning 23?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

This is the latest version of this item.


Full text not available

Abstract

Den här uppsatsen undersöker vilka möjligheter landskapsprojektörer har för att öka kraven på
återanvändning av jordmassor vid anläggningsprojekt, genom att med hjälp av AMA Anläggning
23 upprätta tekniska beskrivningar med relevanta koder och kompletterande information. Samt
vilken kunskap som behövs för att kunna upprätta beskrivningen. Syftet är att bidra till en mer
cirkulär masshantering och minska andelen icke farliga jordmassor som hamnar på deponi. Detta
genom att på ett lättöverskådligt sätt informera landskapsprojektörer vad de behöver sätta sig in i
mer ingående.

Transporter av jordmassor är en bidragande faktor till byggbranschens omfattande koldioxidutsläpp.
I många fall hamnar onödigt mycket jordmassor på deponi istället för att återanvändas eller
återvinnas. Det finns potential för att öka återanvändningen av jordmassor genom att i ett tidigt
planeringsskede undersöka massorna och ställa krav på återbruk genom den tekniska beskrivningen
för upphandling.

AMA koder som är relevanta vid återanvändning av jordmassor inkluderar:
- Undersökningar
- Schaktning
- Lagring
- Användning
- Avfall & Upplag

Vid anläggningsprojekt som återanvänder jordmassor behövs en del förkunskap gällande flera
aspekter. En landskapsprojektör behöver känna till vilka underlag som ska upprättas. Bland annat
behöver en markteknisk undersökningsrapport göras för att säkerställa jordmassornas kvaliteter för
sitt nya syfte. En masshanteringsplan behöver upprättas. Föroreningar och invasiva främmande arter
behöver inventeras. Kunskap om hur massorna kan klassificeras som eventuellt avfall, farligt avfall
och förorenade. Vilka lagar och regler som gäller vid hantering av jordmassorna beroende på hur de
klassificeras.

Slutligen framförs vikten av att bra samarbeten mellan projektör, provtagare och miljöspecialist för
att ge goda förutsättningar för en ökad återanvändning av jordmassor. Det krävs ökad kunskap i
både projekteringsstadiet och under genomförandefasen. En projektör kan med fördel samarbeta
med certifierade provtagare och miljöspecialister med relevanta kunskaper för att analysera
provresultaten och därmed underlätta arbetet samt våga ställa utökade krav på ökad återanvändning
av jordmassor i anläggningsprojekt.

,

This thesis investigates the possibilities of landscape planners to increase the reuse of soil masses in
construction projects, by using “AMA Anläggning 23” to establish technical descriptions with
relevant codes and supplementary information. As well as what knowledge is needed to be able to
draw up the description. The aim is to contribute to a more circular mass management and reduce
the proportion of non-hazardous soil masses that end up in landfills. This is done by informing
landscape planners in an easy-to-understand way what they need to familiarize themselves with in
more detail.

The transport of soil masses is a contributing factor to the construction industry's extensive carbon
dioxide emissions. In many cases, an unnecessary amount of soil ends up in landfills instead of being
reused or recycled. There is potential to increase the reuse of soil masses by examining the masses
at an early planning stage and setting requirements for reuse through the technical description for
procurement.

AMA codes relevant to the reuse of soil includes:
- Examinations
- Excavation
- Storage
- Use
- Waste & Storing

In construction projects that reuse soil masses, some prior knowledge is needed regarding several
aspects. A landscape planner needs to know what documentation is to be drawn up. Among other
things, a soil technical investigation report needs to be made to ensure the qualities of the soil masses
for their new purpose. A mass management plan needs to be established. Pollutants and invasive
alien species need to be inventoried. Knowledge of how the masses can be classified as possible
waste, hazardous waste and contaminated. Which laws and regulations apply to the handling of soil
masses depending on how they are classified.

Finally, the importance of good collaborations between the designer, sampler and environmental
specialist is emphasized in order to provide good conditions for increased reuse of soil masses.
Increased knowledge is required in both the design stage and during the implementation phase. A
landscape planner can advantageously collaborate with certified sample takers and environmental
specialists with relevant knowledge to analyze the test results and thus facilitate the work and dare
to set increased requirements for increased reuse of soil masses in construction projects.

Main title:Cirkulär masshantering
Subtitle:vilka är förutsättningarna för ökad återanvändning i AMA Anläggning 23?
Authors:Landheimer, Michelle
Supervisor:Queiroz, Marina and Valentini, Daniel
Examiner:Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:återanvändning, återbruk, återvinning, jordmassor, avfall, farligt avfall, cirkulär masshantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500732
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500732
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2024 13:43
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics