Home About Browse Search
Svenska


Lundell, Erika and Reger Hjelmar, Melinda, 2024. Vinteranpassning av gröna väggar : en kvalitativ studie om gröna väggar i stadslandskapet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Trots det växande intresset för gröna väggar i Sverige, står utvecklingen inför en rad utmaningar. Vinterhalvåret är en påfrestande period för växter på gröna väggar då de är särskilt utsatta för yttre faktorer som kyla, vind och salt. Det finns således ett behov av att sammanställa kunskap om hur gröna väggar kan utvecklas för att hålla längre och bidra med ekosystemtjänster vintertid. Med fokus på växtzonerna 2 till 8, undersöks hur företag och experter resonerar kring gröna väggar under den kalla årstiden. En kvalitativ metodik har tillämpats för att noggrant utforska konstruktioner, utmaningar och den framtida potentialen hos gröna väggar i Sverige.

Våra slutsatser, grundade på en analys av både empiri och teori, pekar på en betydande möjlighet för gröna väggar att förbättra stadsmiljöer. Dock kräver det en aktiv marknadsföring för att öka medvetenheten och uppmärksamma de positiva ekonomiska effekterna. Genom att adressera oro kring underhållskostnader och betona fördelarna, såsom minskat slitage på fasader och förbättrad dagvattenhantering, kan gröna väggar bli en attraktiv investering för både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Ändå är detta bara början. För att verkligt integrera gröna väggar som en del av vår framtida infrastruktur krävs fortsatt samarbete och kunskapsutbyte mellan olika aktörer. Genom att arbeta tillsammans kan vi driva innovationen framåt och skapa en mer hållbar och attraktiv miljö för alla.

,

Despite the growing interest in green walls in Sweden, development faces a number of challenges. The winter season poses a demanding period for plants on green walls as they are particularly exposed to external factors such as cold, wind, and salt. Hence, there is a need to compile knowledge on how green walls can be developed to last longer and contribute with ecosystem services during winter. Focusing on plant hardiness zones 2 to 8, this study examines how companies and experts reason about green walls during the cold season. In this thesis, we have applied a qualitative methodology to carefully explore the constructions, challenges, and future potential of green walls in Sweden.

Our conclusions, based on an analysis of both empirical evidence and theory, point to a significant opportunity for green walls to enhance urban environments. However, this requires active marketing to raise awareness and highlight the positive economic effects. By addressing concerns about maintenance costs and emphasizing benefits such as reduced damage and improved stormwater management, green walls can become an attractive investment for both cooperative housing associations and property owners.

Nevertheless, this is just the beginning. To truly integrate green walls as part of our future infrastructure, continued collaboration and knowledge exchange among various stakeholders are necessary. By working together, we can drive innovation forward and create a more sustainable and appealing environment for all.

Main title:Vinteranpassning av gröna väggar
Subtitle:en kvalitativ studie om gröna väggar i stadslandskapet
Authors:Lundell, Erika and Reger Hjelmar, Melinda
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Thor, Göran and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Levande väggar, vinter, ekosystemtjänster, urban biodiversitet, gröna korridorer, urbana värmeöar, städsegröna växter, vintergröna växter, abiotisk och biotisk stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500714
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500714
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2024 09:34
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics