Home About Browse Search
Svenska


Elgelind, Ida and Villner, Sandra, 2022. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagvattenhanteringen får allt större fokus i stadsplaneringen till följd av klimatförändringar och urbanisering. Städers kraftiga expansion med fler hårdgjorda ytor medför att den naturliga vattencykeln påverkas och större dagvattenmängder rinner av på ytan istället för att infiltrera. Det orsakar större flöden av dagvatten som ska ledas bort från stadsmiljön i ledningar, vilket kan orsaka översvämningar. Den traditionella metoden att bygga ut det befintliga ledningssystemet är inte möjligt att genomföra av praktiska och ekonomiska skäl. Därför behövs alternativa lösningar som innebär att utnyttja hållbar dagvattenhantering för att fördröja och rena dagvatten lokalt.

Gator utgör en stor del av de hårdgjorda ytorna i en stad och bidrar med stora mängder föroreningar. Dagvatten från gator behöver därför omhändertas genom hållbara lösningar för att minska belastning på ledningsnät och förbättra vattenkvaliteten på utgående vatten. Syftet med denna studie är att undersöka hur enkla dagvattenlösningar kan tillämpas i mittrefuger på gator. Detta görs genom att ta fram ett förslag för dagvattenhantering på Västra Ringvägen i Västerås.

Metoderna som används i studien är en platsstudie med protokoll och beräkningar för dimensionering av dagvattensystem. Protokollet innehåller frågor som används som utgångspunkt för att undersöka om det är möjligt att utnyttja mittrefugen för omhändertagande av dagvatten i en gatumiljö. Den ger även information om data som är nödvändig vid dimensionering. Data från protokollet ligger sedan till grund för beräkningarna. Dessa beräkningar ger specifik information om hur uppbyggnaden av dikena kan se ut.

Arbetet presenterar två förslag på utformning av diken för omhändertagande av dagvatten i mittrefugen på Västra Ringvägen. Det första förslaget innebär att utforma mittrefugen som ett nedsänkt gräsbeklätt dike där dagvatten fördröjs ytligt innan det infiltrerar till överbyggnaden. I det andra förslaget utformas mittrefugen som ett makadamdike där dagvatten fördröjs i ett underjordiskt magasin. Båda förslagen bidrar till minskad belastning på ledningsnätet och bidrar med viss rening som förbättrar kvaliteten på utgående vatten, i jämförelse med idag.

Resultatet visar att det är möjligt att omhänderta dagvatten i en mittrefug genom hållbar dagvattenhantering. Utnyttjandet av gräsbeklätt dike och makadamdike i en mittrefug bidrar med att fördröja dagvatten och minska belastningen på ledningsnätet. Detta är en lösning för att gå mot ett mer hållbart samhälle.

,

Stormwater management is gaining increased focus in urban planning as a result of climate change and urbanization. The rapid expansion of cities leads to an increase in impervious surfaces that affect the natural water cycle and lead to large amounts of stormwater runoff (instead of infiltrating). Consequently, larger flows of stormwater need to be diverted from the urban environment in pipes, resulting in an increased risk of flooding. The traditional method; expanding the existing drainage system, is not possible for practical and financial reasons. Therefore, alternative solutions are needed. This involves sustainable stormwater management to delay and decontaminate stormwater at the point of runoff.

Streets make up a large part of the city's impervious surfaces and contribute to large amounts of pollutants. Therefore, stormwater from streets needs to be managed sustainably in order to reduce the load on the drainage system and to improve the water quality of outgoing water. The purpose of this study is to explore how simple stormwater systems can be applied in a traffic island. This is done by developing a proposal for stormwater management on Västra Ringvägen in Västerås.

The methods used in this study is a site study with protocol and calculations for dimensioning of stormwater systems. The protocol consists of questions that are used as basis for examining if stormwater management is possible in a street with a traffic island. It also provides information about what data is necessary for dimensioning. The data from the protocol is then used as a basis for the calculations. These calculations provide specific information about how the ditches can be constructed.

The study presents two design proposals of ditches for stormwater management in the traffic island of Västra Ringvägen. The first proposal suggests designing the traffic island as a submerged grass-covered swale where stormwater is delayed on the surface before infiltrating into the underlying soil. In the second proposal, the traffic island is designed as an infiltration trench where stormwater is delayed in an underground storage. The proposals contribute to reducing the load on the drainage systems and offer some decontamination of the stormwater which improves the quality of outgoing water, compared with today.

The proposal shows that it is possible to manage stormwater in a traffic island through sustainable stormwater management. The use of a grass-covered swale and an infiltration trench in a traffic island provides the opportunity of delaying stormwater and reducing the load on the drainage system. This is one solution to move towards a more sustainable society.

Main title:Hållbar dagvattenhantering i mittrefug
Subtitle:en studie av Västra Ringvägen i Västerås
Authors:Elgelind, Ida and Villner, Sandra
Supervisor:Butler, Emma
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hållbar dagvattenhantering, mittrefug, gata, infiltrationsanläggning, gräsbeklätt dike, makadamdike
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500341
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500341
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2022 12:10
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics