Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W
Number of items: 45.

A

Agrillo, Caroline and Jens Fölster, Jens Fölster, 2021. Framtidens vattenvård : en kvantifiering av internbelastningen av fosfor i Vansjön och Nordsjön i Norduppland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Andersson, Ella, 2023. Stress vid bedövning av öring (Salmo trutta). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Andersson, Mathias, 2019. Tungmetaller i dagvattendammar : en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Andersson, Tilda, 2023. Alternativa energikällor för att driva Uppsalas bubbelbarriär : multikriterieanalys – en jämförande studie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

B

Beecken, Kristin, 2019. Möjliga effekter av broar och vattenfall på uttrars rörlighet i Fyrisån. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Blom, Marie, 2020. Riskbedömning av näringsläckage från hästhagar : hållbara hagar för häst och miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

E

Enberg, Saga, 2023. Påverkan på klimat och biologisk mångfald från svensk och importerad quinoa: ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

F

Fridén, Linnéa, 2019. Herbivores effect on coral reefs : relationships between sea urchins, coral health and algae cover. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Friheden, Ylva, 2019. Kiselalgers anpassning till ljus : en jämförelse mellan Brachysira neoexilis och Eunotia incisa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Frösell, Märta, 2019. Mussel farming using various techniques evaluated using Life Cycle Assessment (LCA). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

H

Halldin, Karin, 2022. Växthusgasflöden från restaurerad torvmark : en jämförelse mellan en restaurerad torvtäkt och en orörd myr i Store Mosse nationalpark 7 år efter återvätning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Halvarsson, Runa, 2023. Investigating food waste composition in school catering with focus on carbon footprint. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Harðardóttir, Hera, 2022. Climate impact of bioH2 production from biogas using CO2 mineralization for carbon capture and storage. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hedsén, Maria, 2019. Plant-plant communication - possible mechanisms and benefits. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Holma, Martina, 2023. En hållbarhetsanalys av uppvärmning av konstgräsplaner i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Holmstrand, Karin, 2019. The ecological footprint of swedish sugar consumption. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Håkansson, Maja, 2019. Konsekvenser för svensk markanvändning vid övergång till EAT-Lancet kosten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

K

Klavéus, Evelina, 2023. Puckellax i Sverige : undersökning av potentiella spridningsvägar och eventuell påverkan av puckellax i svenskt vatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

L

Lindau, Gordon, 2022. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Lindén, Jonathan, 2019. Hur kan Östersjöns salinitet påverkas av ett förändrat klimat?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Litsmark, Emma, 2021. Exploateringen av Mekongfloden : en litteraturstudie om vattenkraftens påverkan på ekosystem och samhälle i Mekongregionen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundell, Frida, 2023. Platsens betydelse för växtnäringsläckage från jordbruksmark i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Lundström, Matilda, 2019. Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

M

Malthed, Caroline, 2020. Fångade i ett plastnät : en studie om matsvinn från apelsiner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Martin, Rebecca, 2023. Potential migration routes for the alien species, pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) : investigating access in west and south coast rivers of Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Melin, Erika, 2019. LCA av tomatjuice – en jämförelse av KRAV-märkt och konventionell tomatjuice. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Michelsen, Sofie, 2021. Internbelastningsrisk från våtmarkssediment. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

N

Nilsson, Bianca, 2023. Klimatutsläpp från Region Uppsalas solcellsanläggningar ur ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Nordell, Ossian, 2022. Restaureringsarbetets utbredning i Sverige : en utvärdering av databasen Åtgärder i Vatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Nordgren, Lisette, 2021. Odlade torvjordar och växthusavgång : effekter av pH, temperatur och vattenhalt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Nyström, Sofia, 2021. Minskat fosforläckage från hästhagar : utvärdering av mockning som åtgärd och hästhållares syn på åtgärdsarbete för miljön. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

O

Ogden, Mathilda, 2021. Risodling i Mekongdeltat : hur påverkas risodling i Mekongdeltat av klimatförändringarna och vattenkraften?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ottander, Nora, 2020. Högfrekventa mätningar med sensorer för transportberäkning av totalfosfor i vattendrag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

P

Persson, Jonatan, 2023. Klimateffekterna av elektrobränsle för flyg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Petersson, Louise, 2019. Fluglarvers nedbrytningsrest som gödselmedel : ett växtodlingsförsök inkluderande Trichoderma och Rhizopus. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Pettersson Silvén, Malin, 2020. Effects of biochar on the water-holding capacity of soils : field experiments in asparagus cultivation capacity of soils on Gotland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

R

Rick, Ruben, 2023. Payoff Time in Light Aircraft Drivetrains. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

S

Schippers, Anna-Kajsa, 2023. Seasonal abiotic factors of importance for seaweed growth in an IMTA-setting in Portugal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Screech, Yasmin, 2023. Effects of temperature and microplastic concentration on the consumption of microplastic particles by the detritivore Asellus aquaticus. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Sigvardsson, Linnéa and Lind Mayer, Molly, 2022. Stadens biologiska mångfald : ett urbant grönområdes ekosystempåverkan ur ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Sjölund, Amanda, 2021. Den svenska skolmåltiden ur ett hållbarhetsperspektiv : klimatpåverkan, trender och utveckling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Strid, Bella, 2021. Fjädermyggspopulationer i Skandinaviska sjöar : övervakningsmetoder längs en eutrofieringsgradient. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

T

Thorslund, Rebecka, 2020. Bokashis respiration i jorden : betydelse för dess klimatpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Törnqvist, Andrea, 2023. Trädbeståndets utveckling i en naturskog efter storm och barkborreangrepp : blir granskogen en bokskog efter storm- och barkborreskador?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

W

Wrenfelt, Tuva, 2020. Utvärdering av planeringsverktyget GYF AP 2.0 tillämpbarhet i befintliga stadsdelar : en studie om utvecklandet av hållbara städer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

This list was generated on Wed Feb 21 00:39:25 2024 CET.