Home About Browse Search
Svenska


Håkansson, Maja, 2019. Konsekvenser för svensk markanvändning vid övergång till EAT-Lancet kosten. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
706kB

Abstract

Svält är idag en stor global utmaning. Samtidigt äter andra delar av världens befolkningen kost som medför risker för hälsan. Dagens livsmedelsproduktion påverkarmiljön negativt när det gäller frågor såsom global uppvärmning och övergödning. Iden nyligen publicerade rapporten Food in the Anthropocene: The EAT-Lancet Commission
on healthy diets from sustainable food systems rekommenderas en kost som sägs vara positiv ur både hälso- och miljösynpunkt.
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken effekt en förändrad kost hade haft på markanvändningen i Sverige och att besvara frågeställningen: Hur påverkas
markanvändningen i Sverige om det svenska jordbruket ställer om för att producera referensdieten i EAT-Lancet rapporten, med antagandet att all mat ska produceras
i Sverige? Även vilken påverkan omställningen skulle ha på miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning och Begränsad Klimatpåverkan har diskuterats i uppsatsen.
I studien antas hela Sveriges befolkning äta EAT-Lancets referensdiet och scenariot som undersökts baseras på en animalieproduktion där utfodringen i första hand
sker med restprodukter och bete. Antalet djur och den areal som skulle behövas för produktion av olika grödor har beräknats. Resultatet visar en kraftig minskning av
antalet djur. Arealen jordbruksmark, som idag ligger på 3 miljoner hektar, skulle nästan halveras och dagens betesmark på 450 000 hektar skulle minska med 65 %. I
scenariot skulle ca 40 % av jordbruksmarken användas till foderproduktion, en minskning från de 75 % som används idag. Ett antal faktorer som idag påverkar markanvändningen
har inte räknats med i scenariot vilket försvårar jämförelsen mellan markanvändningen i scenariot och markanvändningen idag. Till exempel har inte foder
till sällskapsdjur eller grödor som används till annat än matproduktion inkluderats.
Miljömålet Ett rikt odlingslandskap påverkas troligen negativt av kostomställningen enligt scenariot på grund av minskat behov av betesmark medan miljömålen.
Ingen Övergödning och Begränsad klimatpåverkan påverkas positivt genom minskat näringsläckage och minskade växthusgasutsläpp.
Svårigheter som påverkar implementationen av referensdieten är till exempel framtida klimatförändringar och brist på gödsel. Produktionen av raps, baljväxter och nötter överstiger också produktionspotentialen i Sverige vilket innebär att en viss import blir nödvändig.

,

World hunger is a global challenge, but so is the consumption of unhealthy and im-balanced diets which have a negative impact on the global health. The current food production has a negative impact on a range of environmental issues, such as global warming and eutrophication. In the recently published Food in the Anthropocene: The EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems, a diet is proposed, which is suggested to be positive for the global health while staying within the planetary boundaries. The aim of this study is to examine what impact a change in the Swedish diet would have on the land use in the country and to answer the question: How will land use in Sweden be affected if the Swedish agriculture transitions to producing the reference diet in the EAT-Lancet report, with the assumption that all food is produced in Swe-den? Also, the study examines how Sweden’s environmental objectives Reduced cli-mate impact, Zero eutrophication and A varied agricultural landscape might be af-fected by this transition. In the study the population of Sweden is assumed to eat the reference diet in the EAT-Lancet report and the scenario in the study is based on livestock production using ecological leftovers as the main source of feed. The animals required and the area needed for crop production was calculated. The results show a substantial de-crease in the number of livestock. The area of agricultural land needed in the scenario is almost halved compared with the land use in Sweden today which is 3 000 000 hectares and the grazed pasture shows a 65 % decrease compared to today’s 450 000 hectares. In the scenario roughly 40 % of agricultural land is used for feed production, compared with the 75 % currently used. However, there is a number of other factors that determines the land used in Sweden today, which are not included in this sce-nario, complicating a comparison between the land use in the scenario and the current land use in Sweden. For example, feed for pets and crops used in industrial processes, are not included in this study. The environmental objective A varied agricultural landscape will probably be negatively impacted by the diet transition, while the status of the environmental ob-jectives Reduced climate impact and Zero eutrophication might be improved. A changing climate and a lack of manure will probably affect the diet transition. Also, the production needed of rapeseed, legumes and hazelnuts exceeds the produc-tion potential in Sweden, which means a certain import of these crops will be needed.

Main title:Konsekvenser för svensk markanvändning vid övergång till EAT-Lancet kosten
Authors:Håkansson, Maja
Supervisor:Karltun, Erik and Röös, Elin
Examiner:Barron, Jennie
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2019:13
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:livsmedelsproduktion, miljömål, ekologiska restprodukter, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11104
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11104
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Nature conservation and land resources
Diet and diet-related diseases
Language:Swedish
Deposited On:19 Nov 2019 09:26
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics