Home About Browse Search
Svenska


Blom, Marie, 2020. Riskbedömning av näringsläckage från hästhagar : hållbara hagar för häst och miljö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Läckage av näringsämnena fosfor samt kväve är en av de bidragande orsakerna till övergödningen av sjöar och hav. En del av detta näringsläckage kommer från hästhållning. Att hästhagar har en förmåga att läcka näringsämnen har varit känt sedan en tid tillbaka och allt fler studier inom området har gjorts under de senaste åren, vilket visat på risker för miljöpåverkan från rasthagar.
Hästhållning är viktigt i Sverige. Trots ökad medvetenhet om miljöriskerna så ökar efterfrågan på hästrelaterade fritidsaktiviteter och hästarna ökar i antal. Det som ofta glöms bort är att hästen bidrar med ekosystemtjänster såsom att hålla landskap öppna och genom detta gynnas den biologiska mångfalden.
Att hästnäringen ofta inte ligger inom ramen för jordbrukssektorn bidrar till vissa kunskapsbrister, detta på grund av att information som finns ej alltid når fram till den målgrupp den är avsedd för. Resultatet blir att många hästhållare går miste om fakta kring näringsläckage samt de åtgärder som finns att vidta. Ser man även till hästens välfärd och det som är bäst för miljön så visar det sig att dessa går hand i hand.
I det här arbetet undersöktes ett möjligt sätt att riskklassificera hästhagar, där både miljön samt hästens välfärd togs i beaktande. Genom att utgå från en checklista med olika nivåer för hur benägen en hage var att läcka näringsämnen, bakgrundsinformation från gården samt fältinventering riskklassificerades tio hagar i Stockholm. Efter riskbedömningen visade resultatet att alla hagar löpte någon form av risk att påverka miljön, dock hade en av dessa betydande mindre risk än de andra. Risken i de flesta hagar bestod till stor del av hög hästtäthet, och den ökade för hagar med dålig dränering och vattenansamlingar i hagen. Den hagen som hade betydande mindre risk var större, hade en lägre hästtäthet samt gav hästarna den största möjligheten att utöva sitt naturliga beteende. Där var det endast på vissa platser i hagen som det fanns viss risk för näringsläckage. En hage som är stor, tillåter hästen att vandra och efterlikna sitt naturliga beteende i så stor mån som möjligt är med andra ord den bästa hagen sett både till hästens välfärd och ur miljösynpunkt.

,

Nutrient leakage of phosphorus and nitrogen is one of the contributing causes of eutrophication of lakes and seas; part of this nutrient leakage comes from horse farming. Horse paddocks have an ability to leak nutrients, this has been known for some time now. During the last couple of years more and more studies in this area have been conducted.
Despite this knowledge, demand for horse-related leisure activities is increasing and the horses are increasing in numbers. What is often forgotten is that the horse contributes with ecosystem services such as keeping landscapes open and, through this, biodiversity benefits.
As the horse keeping is often not included within the agricultural sector, certain knowledge gaps arise due to information that does not reach the intended target groups. Due to this lack of communication and exchange of information, many horse holders are missing out on facts about nutritional leaks and the measures that can be taken. If you look at the welfare of the horse and what is best for the environment, it turns out that these go hand in hand.
In this work, a possible way of classifying horse paddocks was investigated, considering both the environment and the horse's welfare. By starting from a checklist with different levels for how prone a paddock was to leak nutrients, background information, and field inventory, ten paddocks were risk classified. After the risk assessment, the results showed that all paddocks were at risk of affecting the environment, but one had a significantly smaller risk than the others. The paddock that had significantly smaller risk was larger, had a lower density of horses, and gave the horses the greatest opportunity to practice their natural behaviour. A large paddock that allows the horse to stroll and imitate its natural behaviour to the greatest extent possible is also the best paddock, not only for the horse’s welfare, but also from an environmental point of view.

Main title:Riskbedömning av näringsläckage från hästhagar
Subtitle:hållbara hagar för häst och miljö
Authors:Blom, Marie
Supervisor:Aronsson, Helena and Kumblad, Linda
Examiner:Mårtensson, Anna
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2020:11
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:hästhållning, hästvälfärd, hagar, fosfor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16030
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16030
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Animal husbandry
Soil chemistry and physics
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 05:48
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics