Home About Browse Search
Svenska


Enberg, Saga, 2023. Påverkan på klimat och biologisk mångfald från svensk och importerad quinoa: ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Quinoa anses vara en framtidsgröda, och har attraktiva egenskaper så som högt näringsinnehåll och brett användningsområde. I Sydamerika har quinoa odlats i tusentals år. I Sverige odlas quinoa genom företaget Nordisk Råvara. På grund av den globala klimatkrisen, förlust av biologisk mångfald och ett ökat intresse för inhemsk livsmedelsproduktion och quinoa generellt, har därför quinoa studerats i denna LCA-studie.
Denna studie jämförde miljöpåverkan för inhemsk och importerad quinoa från odling till livsmedelsbutik i Uppsala (”vagga till grind”), med den funktionella enheten (FE) ”500 g förpackad vara”. Resultatet visade att inhemsk quinoa har lägst miljöpåverkan utifrån studiens tre undersökta miljöpåverkanskategorier (klimatpåverkan, primärenergianvändning och biologisk mångfald) för odling, transporter och förpackning, där fokus främst låg på transporter.
Resultatet visade att inhemsk quinoa har en halverad klimatpåverkan jämfört med importerad quinoa.
Klimatpåverkan hos inhemsk quinoa låg på 360 g CO2eq per FE, där odling utgjorde 83 %. Primärenergianvändning för enbart transporter beräknades till 0,80 MJ per FE. Biodiversitetsförlusten låg på 1,8 ⋅ 10-11-1,6 ⋅ 10–11 PDF per FE. Klimatpåverkan hos importerad quinoa låg på 711 (ekologisk) respektive 755 g CO2eq per FE (konventionell), där odling och transport bidrog ungefär lika mycket. Primärenergianvändning för enbart transporter hos ekologisk quinoa var 3,80 MJ per FE, och hos konventionell quinoa var 3,10 MJ per FE. För att undersöka förbättringspotentialen i transportkedjan utfördes en känslighetsanalys där importerad quinoa antogs använda samma bränsletyp som inhemsk quinoa. Men importerad quinoa fick en fortsatt hög miljöpåverkan. Biodiversitetsförlusten låg på 1,6 ⋅ 10–10 –7,4 ⋅ 10-10 PDF per FE. Förpackningen bidrog till en låg andel av den totala miljöpåverkan för samtlig quinoa.
Att ersätta importerad quinoa med inhemsk quinoa kan utifrån mitt resultat väsentligt reducera miljöpåverkan och förlusten av biologisk mångfald. Odlingsfasen utpekades som en ”hot-spot” i miljöpåverkan, och därför föreslogs ökat fokus på förbättrad gödselanvändning, växtnäringsinnehåll, applicerings- och produktionsmetod. Dessutom föreslogs en ökad transparens kring livsmedels miljöpåverkan för att livsmedelsaktörer enklare ska kunna välja hållbara livsmedel.

,

Quinoa is regarded a future crop and has attractive qualities such as, high nutritional content, and versatile application. In South America, quinoa has been cultivated for thousands of years. In Sweden, quinoa is grown by the company Nordisk Råvara. Due to the global climate crisis, biodiversity loss and an increased interest in domestic food production and quinoa in general, quinoa has therefore been studied in this LCA study.
This study compared the environmental impact of domestic and imported quinoa from cultivation to grocery store in Uppsala ("cradle to gate"), with functional unit (FU) of "500 g packaged product". The results demonstrated that domestic quinoa has the lowest environmental impact based on the study's three investigated environmental impact categories (climate impact, primary energy use and biodiversity) for cultivation, transport, and packaging, where the focus was mainly on transport.
The result showed a halved climate impact of domestic quinoa compared to imported quinoa. The climate impact of domestic quinoa was 360 g CO2eq per FU, where cultivation accounted for 83 %. Primary energy use for transports alone was 0,80 MJ per FU. Biodiversity loss was 1.8 ⋅ 10-11–1.6 ⋅ 10-11 PDF per FU. The climate impact of imported quinoa was 711 and 755 g CO2eq per FU for organic and conventional, respectively, where cultivation and transport contributed equally. Primary energy use for transports alone for organic quinoa was 3,80 MJ per FU, and for conventional quinoa 3,10 MJ per FU. To examine the improvement potential in the transport chain, a sensitivity analysis was performed where the imported quinoa was assumed to use the same fuel type as the domestic quinoa. But imported quinoa had a continued high environmental impact. Biodiversity loss for imported quinoa was 1.6 ⋅ 10-10 –7.4 ⋅ 10-10 PDF per FU. The packaging had a low contribution to the total environmental impact for all quinoas.
Based on my results, environmental impact and biodiversity can be substantially reduced if imported quinoa is replaced by quinoa cultivated in Sweden. The cultivation phase was identified as a "hot-spot" in the environmental impact, and therefore further implementation was suggested to improve the fertilizer, plant nutrient content, application method and production method. In addition, an increased transparency as regards the environmental impact of food was suggested so that food actors can make more sustainable food choices.

Main title:Påverkan på klimat och biologisk mångfald från svensk och importerad quinoa: ett livscykelperspektiv
Authors:Enberg, Saga
Supervisor:Tidåker, Pernilla
Examiner:Karlsson Potter, Hanna
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2023:14
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:biologisk mångfald, hållbar livsmedelsproduktion, klimatpåverkan, livscykelanalys (LCA), quinoa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19047
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19047
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 07:25
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics