Home About Browse Search
Svenska


Ogden, Mathilda, 2021. Risodling i Mekongdeltat : hur påverkas risodling i Mekongdeltat av klimatförändringarna och vattenkraften?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Uppsatsen redogör för hur klimatförändringen och vattenkraften i Mekongregionen påverkar risodling i Mekongdeltat samt vad det betyder för livsmedelssäkerheten och fattigdomsbekämpningen i Vietnam. Cirka 40% av Vietnams landyta används till jordbruk och Mekongdeltat är ett av världens största jordbrukssystem för risodling (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018). Produktionen hotas av klimatförändringen och den ökande användning och utbyggnaden av vattenkraft uppströms i Mekongfloden. Klimatförändringen förutses minska möjligheten för risodling på grund av havsnivåhöjning, översvämning, förändrade vattenflöden samt saltvatteninvasion. Vattenkraften i Mekongfloden påverkar främst strömmarna vilket leder till mindre sediment i Mekongdeltat och förändrade förutsättningar för risproduktion i deltat. Flera lösningar för att skydda odlingen finns presenterade idag, men att odla andra grödor och alternativ djuruppfödning samt salt- och vattentåliga rissorter framhålls som viktiga anpassningsåtgärder för att bibehålla jordbruket i deltat. Det är även väldigt viktigt med skydd av landet mot de ökade översvämningarna som kommer ske av högre havsnivå, för att förhindra omlokalisering av deltats befolkning. Framtiden för vattenkraften i Mekongregionen är osäker och samtidigt ökar användandet av solenergi i Sydostasien. Forskare och intressenter har delade meningar om hur livsmedelssäkerheten påverkas av försämrad risodling, men alla instämmer om att det handlar om en ekonomisk förlust för landet och risk för ökad fattigdom. Att förbättra risodlingen kommer inte vara avgörande för Vietnams välfärd utan lösningen framhålls vara att diversifiera odlingen för att säkerställa inkomster.

,

The thesis describes how climate change and hydropower in the Mekong region affect rice cultivation in the Mekong Delta and what it means for food security and poverty reduction in Vietnam. About 40% of Vietnam's land is used for agriculture and the Mekong Delta is one of the world's largest agricultural systems for rice cultivation (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018). The production is threatened by climate change and the increasing use and expansion of hydropower upstream in the Mekong River. Climate change is predicted to deteriorate rice cultivation due to sea level rise, floods, changes in water flows and saltwater invasion. Hydropower in the Mekong River affects the main currents which leads to less sediment in the Mekong Delta and changing conditions for rice production in the Delta. Several solutions to protect cultivation are presented today but cultivating other crops and alternative animal husbandry as well as salt- and water-resistant rice varieties are emphasized as important adaptation measures to maintain agriculture in the delta. It is also very important to protect the country from the increased floods that will occur from higher sea levels, to prevent the relocation of the delta population. The future of hydropower in the Mekong region is uncertain and at the same time is the use of solar energy in Southeast Asia increasing. The interviewed researchers have different opinions on how food security is affected by deteriorated rice cultivation, but both agrees that it is a matter of an economic loss for the country and a risk of increased poverty. Rice cultivation will however not be decisive for Vietnam's welfare, but the solution is emphasized to be to diversify cultivation to ensure income.

Main title:Risodling i Mekongdeltat
Subtitle:hur påverkas risodling i Mekongdeltat av klimatförändringarna och vattenkraften?
Authors:Ogden, Mathilda
Supervisor:Ek, Göran
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Vietnam, Mekongdelta, risodling, klimatförändring, vattenkraft
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500270
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500270
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Development economics and policies
Cropping patterns and systems
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2021 09:01
Metadata Last Modified:07 Jul 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics