Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Maria, 2014. Matregionen Jämtland : föreställningar om mat i utvecklingen av en region. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
223kB

Abstract

De flesta samhällen i världen är idag påverkade av nyliberala strömningar vilka består av en önskan om en fri marknad utan ingripande från staten. I detta ingår att människan bör frigöras från alla reglerande faktorer i samhället, vilket tar sig uttryck på flera sätt. Ett av dem är ökat fokus på tillväxt och marknadsföring vilket inte bara påverkar företag utan också kommuner och regioner vilka allt mer måste konkurrera mot varandra om befolkning, företag och turister.

I denna uppsats undersöks hur en region, i detta fall regionen Jämtland, använder sig av mat som ett regionalt utvecklingsverktyg. Jag har valt att undersöka ett projekt där offentliga och privata aktörer samarbetar för att utveckla Jämtland som en matregion. Uppsatsens syfte är att undersöka hur aktörerna jobbar, vilka föreställningar de har om mat samt vad de vill uppnå med detta projekt. Detta görs med hjälp av diskursanalys för att undersöka vilka diskurser och föreställningar de har om mat och koppla dessa till en övergripande samhällsdiskurs.

Resultatet är att aktörerna till stor del är påverkade av den nyliberala diskursen och dess ökade fokus på tillväxt och marknadsföring. Regionen Jämtland är med i samma konkurrensspel som andra regioner i kampen om att skapa en attraktiv image och ett varumärke för att locka till sig människor och turister. Det har i Jämtland tagit sig uttryck i det här projektet där de försöker använda sig utav mat för att skapa sig en unik profil och detta med hjälp av samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Föreställningen i detta projekt är att mat har egenskap av att vara en kreativ näring och i och med detta kunna hjälpa regionen att skapa den attraktiva image de vill uppnå och att det fungerar som ett verktyg för regional utveckling.

,

Most societies in the world is today influenced by neo-liberal tendencies which consists of a desire for a free market without interference from the state. This includes that citizens should be freed from all regulatory factors in the state which is manifested in several ways. One of them is an increased focus on economic growth and market orientation which affects not only businesses but also municipalities and regions who are increasingly forced to compete against each other in attracting population, businesses and tourists.

This paper examines how a region, in this case the region of Jämtland, uses food as a regional development tool. I have chosen to investigate a project where public and private partners work together to develop Jämtland as a region of gastronomy. The purpose of this study is to investigate how the actors in the project work, what ideas they have about food and what they want to achieve with this project. This is done by means of discourse analysis to examine the discourses and beliefs they have about food and linking these to a general social discourse.

The result is that the actors are largely influenced by the neoliberal discourse and the increased focus on growth and marketing. The region of Jämtland is in the same competitive game as other regions in the struggle to create an attractive image and a brand to attract people and tourists. This has in Jämtland been expressed in this project where they try to use out of food to create a unique profile, and this by means of collaboration between public and private actors. The perception in this project is that food is a creative economy and with it comes the ability to enable the region to create the attractive image they want to achieve and that it works as a tool in the regional development.

Main title:Matregionen Jämtland
Subtitle:föreställningar om mat i utvecklingen av en region
Authors:Jönsson, Maria
Supervisor:Eriksson, Camilla
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:regional utveckling, mat, diskursanalys, nyliberalism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3608
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3608
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2014 14:37
Metadata Last Modified:22 Aug 2014 14:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics