Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Malin, 2020. Kommunal avfallshantering : varför ska Uppsala kommun bli bättre på att avfallshantera?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
460kB

Abstract

I den här uppsatsen har jag undersökt hur Uppsala kommun försöker uppnå en förbättrad och
mer hållbar avfallshantering. Avfallshanteringen bedrivs av det kommunalt helägda bolaget
Uppsala Vatten och Avfall AB, som rörande just avfallshanteringen har två policydokument
att förhålla sig till. ”Renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022” och en
översiktsplan för avfallshanteringen till 2050.
Genom argumentationsanalyser på intervjuer av personer anställda i verksamheten samt de
två styrande dokumenten har jag kommit fram till vilka argument man använder sig av och
hur man faktiskt argumenterar för att övertyga kommuninnevånarna att utveckla kommunens
avfallshantering. Att både intervjua personer från verksamheten och att genomföra
textanalyser har gett mitt empiriska underlag en fin bredd. Med hjälp av en
argumentationsanalys som metod har jag även tagit reda på olika modeller av argument som
används, vilka premisser som existerar samt om argumenten upprätthåller en trovärdighet,
enligt analysen. Det har även undersökts hur intervjuobjekten förhåller sig till hållbarhet i sitt
arbete, hur de ställer sig till de kommunala styrdokumenten samt hur de arbetar med dem.
Både intervjuobjekten och de kommunala styrdokumenten använder sig av uppmanande och
faktabaserade teser som ofta grundar sig i argument där konsumenten beskylls för de negativa
trenderna som man kan se i kommunen idag. Under intervjuernans gång och i
policydokumenten har det framkommit att det för nuvarande genomgående problemet är brist
på utrymme att praktiskt genomföra en hållbar avfallshantering. Problemet med brist på plats,
i alla fall på kort sikt, kommer att öka eftersom kommunen växer i folkmängd. Detta hoppas
man kunna vända genom sitt arbete att få innevånarna att sortera sitt avfall bättre samt att
återanvända mer material.

,

In this paper I’ve examined how Uppsala municipality is trying to achieve a better and more
sustainable strategy for waste disposal. The waste disposal is operated by a corporation owned
by the municipality and it is called Uppsala Vatten och Avfall AB. According the strategies
for waste disposal the corporations has two policy-documents to corrects themselves after:
”Renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022” and “Avfallshantering 2050 i
Uppsala kommun”.
Using argumentation analysis, interviews with people working on the corporation and an
examination of the two policy-documents I’ve discovered what kind of arguments is used and
how they use the argumentation to help the inhabitants develop the strategies for waste
disposals in Uppsala. Interviewing people in combination with text analysis give me a range
in my empirical ground. With the argumentation analysis as a method I’ve also examined
which models of arguments is used, which premises that exist and if the argumentation
maintains a reliability according to the analysis. I’ve also examined how the interviewed
relate towards sustainability, how they take stand for the policy-documents established from
the municipality and also how they work with them.
The interviews just as the policy-documents are using hortative and factual thesis and
arguments which, most of times, is based on arguments where the consumer is blamed for the
negative trends which are prevailing in the municipality today. During the interviews and in
the policy-documents it has been made clear that the current issues lays in the lack of space to
practically perform a sustainable waste disposal system. At least according to short term
perspectives due to the estimated increment of inhabitants in the municipality. With an
optimistic point of view this is estimated to change if the inhabitants in Uppsala will find a
better way to recycle and reuse their material.

Main title:Kommunal avfallshantering
Subtitle:varför ska Uppsala kommun bli bättre på att avfallshantera?
Authors:Lindberg, Malin
Supervisor:Jonsson, Ylva and Hansen, Kjell
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:hållbarhet, avfallshantering, argumentation, policy-dokument
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500035
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500035
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Processing of agricultural wastes
Language:Swedish
Deposited On:11 Mar 2020 09:32
Metadata Last Modified:12 Mar 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page