Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Åsa, 2010. Satsa på leken! : en studie om skolgårdens betydelse för barns lek och utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

The intention of this final thesis is to examine how to create a schoolyard that inspires children at the age of 6 – 12 years to play and give them possibility to develop. To get a lot of knowledge in this subject, I have combined studies of literature with practical studies at Hosjöskolan in Falun. During my practical studies I have done interviews, walks in the area with the children and visited other schoolyards. I have based a design proposal for the schoolyard of Hosjöskolan on these studies. Then I have checked the design proposal against the literature.

This report shows that a schoolyard that stimulates children to play, is big and various. Children have different interests and needs due to for example their age, maturity and any disabilities. This means that schoolyards should contain surroundings that make children want to play, discover and create things, practise their motions, develop their social skills, get physical experiences and be allowed to rest. It is possible to create a schoolyard that suits many children by making the yard accessible for children with disabilities, offer various difficulties and contents and adjust the surroundings in order to suit specific ages.

For schoolyards to inspire to a lot of different activities, they should contain many different room formations. Studies have showed that children play more when playing areas are mixed with vegetation and open areas. Children want to be able to adjust their surroundings and use it in different ways, which can be done with materials like cones and sand. Also playground equipment should be able to use in different ways, like combined climbing equipment. Playing equipment must be safe for children to play with, but not to simple so they get boring.

Forest areas are varying, contain a lot of different materials to play with and change over time. These places are important, both as an area where different games can be played and as a place where to find material for the games. Plants also attract animals, which is of interest for the children. By using existing qualities as nature areas and hills, the schoolyard can become personal and unique, which can strengthen children’s feeling for the place. The schoolyard also should consist of artistic details and mysterious places that the children find exciting.

The most expensive schoolyard doesn’t have to be the funniest one. By adding vegetation, difference in height, material from the nature like stones and logs, simpler playground equipment and material like wooden sticks and cones, you can provide many possibilities to the yard. It’s important not to forget to plan for equipment that can give the children vertiginous feelings as swings and slides can give.

Children need surroundings that they in some way can change and influence. They develop when they are allowed to construct and play with tree branches, stumps and other material. Adult’s fear of children littering up and hurting themselves should not eliminate the creative games. The landscape architects can make these creative games possible by protecting existing groves and plan for shrubbery and different ground materials. When schoolyards are to be developed, the children’s participation is important because they are the ones who are going to use the yard. They use it in a different way then adults do, with their whole body and with all their senses.

,

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur man kan skapa skolgårdar som inspirerar till lek och möjliggör utveckling för barn i låg- och mellanstadieåldern. För att få en bred förståelse i ämnet har jag kombinerat litteraturstudier med praktiska studier på Hosjöskolan i Falun. Mina praktiska studier har bestått av intervjuer, observationer, gåturer och studiebesök som mynnat ut i ett idéförslag för skolgården. Detta förslag har jag sedan granskat utifrån litteraturstudien.

Genom detta arbete har jag kommit fram till att en skolgård som stimulerar till lek är en gård med stor innehållsrikedom. Olika barn har olika intressen och behov beroende av bland annat ålder, utvecklingsnivå och eventuella funktionsnedsättningar. Därför bör skolgården rymma inslag som både lockar till lek, upptäckter, skapande, motorisk träning, sociala kontakter, sinnliga upplevelser och vila. Genom att tillgodose tillgängliga miljöer, föra in inslag med olika svårighetsgrader samt anpassa närmiljön efter specifik ålder, kan skolgården fungera för många olika individer.

För att inspirera till en mångfald aktiviteter bör skolgården vara stor till ytan och innehålla många olika rumsbildningar. Lek uppmuntras då lekmiljö, vegetation och öppna ytor är blandade och samspelar. Barn har ett stort behov av att kunna påverka sin omgivning och tycker om att forma sin miljö. Därför är löst material som kottar och sand viktiga inslag på skolgården. Även lekredskap bör vara av sådan karaktär att barnen kan förändra och använda dem på flera olika sätt, exempelvis som kombinerade klätterställningar. För att barn ska kunna leka tryggt på skolgården ska lekutrustningen uppfylla säkerhetsnormerna, men utrustningen får inte bli så enkel att den känns tråkig.

Skogspartier med sin variationsrikedom, föränderlighet och materialtillgång är viktig på gården, både som miljö att leka och bygga kojor i och som plats att finna lekbart material i. Växtlighet lockar även djur till platsen, vilket barn tycker om. Genom att ta tillvara befintliga kvaliteter såsom skogsdungar och gräskullar görs skolgården personlig och unik vilket kan stärka elevernas känsla för gården. Skolgården bör också innehålla konstnärliga detaljer och mystiska platser som skapar spänning och fångar barnens intresse.

Den dyraste skolgården behöver inte vara den roligaste. Genom att jobba med vegetation, terrängvariationer, naturmaterial som stenar och stockar, enklare lekutrustning och löst material som pinnar och kottar kan man tillföra mycket till gården. Men man får inte glömma bort att planera för hisnande känslor som gungor och rutschkanor kan tillföra.

Barn behöver skaparvänliga miljöer. De utvecklas då de får bygga och leka med grenar, stubbar och andra material. De vuxnas oro för att barnen ska göra sig illa eller skräpa ner får inte eliminera de kreativa lekarna. Vi landskapsarkitekter kan skapa förutsättningar för dessa typer av lekar genom att värna om befintliga skogsdungar och planera för buskage och flera olika markmaterial. När skolgårdar ska utvecklas är elevernas deltagande viktigt, det är eleverna som kommer att vistas på skolgården och de använder miljön på ett annat sätt än vad vuxna gör: med hela kroppen och alla sinnen.

Main title:Satsa på leken!
Subtitle:en studie om skolgårdens betydelse för barns lek och utveckling
Authors:Andersson, Åsa
Supervisor:Paget, Susan
Examiner:Åkerblom, Petter and Lenninger, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Lek, Barn, Skolgårdar, Skolgårdens betydelse, Barns lek och utveckling, Skolgårdsutveckling, Skolgårdsgestaltning , Hosjöskolan, Falun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-470
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-470
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:06 Apr 2010 06:38
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics