Home About Browse Search
Svenska


Fackel, Lina, 2016. Tecken på omsorg : en upplevelse av strandängarna i Mariebergsskogen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
658kB

Abstract

Naturen och människan ingår i samma kretslopp, därför är vi människor beroende av naturen. Det här arbetet handlar om vikten av att visa naturens värde. Eftersom alla inte besitter kunskap att bedöma vad som är värdefull natur, behövs en översättning av språket från natur till människa så att värdet tydligt framgår för att undvika att värdefulla miljöer går förlorade. En sådan översättning kan bestå av tecken på omsorg. Tecken på omsorg visar på att människor bryr sig om en plats och kan exempelvis vara klippt gräs eller tydliga mönster. Sådana tecken kan underlätta förståelsen för platsen. I det här arbetet sammanställs exemplifierade tecken på omsorg, både utifrån professor Joan Iverson Nassauers teorier och från min egen studie av strandängarna i Mariebergsskogen, Karlstad. Syftet med det här arbetet har varit att identifiera och sammanställa tecken på omsorg utifrån Nassauers teorier på omsorg, för att värdera hur väl en plats signalerar tecken på omsorg. Strandängarna har granskats med avseende på tecken på omsorg, vilket har resulterat i en lista med de tecken som jag har upplevt och slutligen en värdering av hur väl dessa tecken signalerats. Vissa tecken som Nassauer exemplifierat återfanns på strandängarna, men vissa gjorde det inte. Strandängarna visade också andra tecken på omsorg än de Nassauer tagit upp. Vissa tecken upplevdes starkare än andra och vissa tecken var svåra att upptäcka. Stora delar av arbetet har genomförts introspektivt, vilket innebär att jag granskat mina egna upplevelser och orsaken till dem för att förstå hur jag upplever strandängarna och tecken på omsorg.

,

Nature and man are part of the same cycle, which is why we humans depend on nature. This study is about the importance of showing the value of nature. Since not all of us possess the knowledge to determine what valuable nature is, a translation of the language from nature to human is needed to make sure that the value becomes clear and the loss of valuable environments is avoided. Such a translation could consist of cues to care. Cues to care show that humans care for a place and could be, for example, a mown lawn or bold patterns. Such cues could make it easier to understand the place. In this study, examples of cues to care are put together both from the theories of Professor Joan Iverson Nassauer and from my own study on the shore meadows of Mariebergsskogen, Karlstad. The purpose of this study has been to identify and put together cues to care from Nassauer’s theories on cues to care, to value how well a place show cues to care. The shore meadows have been researched in regard to cues to care, which have resulted in a list containing the cues to care I have experienced and thereafter a valuation on how well these cues have been shown. Some cues that were exemplified were found at the shore meadows, some were not. The shore meadows also showed other cues to care than the ones brought up by Nassauer. Some cues were more vividly experienced than others and some were difficult to discover. Substantial parts of this study have been executed introspectively, which means that I have researched my own experiences and their causes to understand how I experience the shore meadows and cues to care.

Main title:Tecken på omsorg
Subtitle:en upplevelse av strandängarna i Mariebergsskogen
Authors:Fackel, Lina
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:introspektion, landskapsarkitektur, landskapspreferens, miljöpsykologi, människan i naturen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5615
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5615
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Aug 2016 14:38
Metadata Last Modified:05 Aug 2016 14:38

Repository Staff Only: item control page