Home About Browse Search
Svenska


Sundström, Isabel, 2016. Storstad och dagvatten i samspel : ett gestaltningsförslag med hållbar dagvattenhantering i Ulleråker, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Att ha förståelse för och veta hur klimatförändringar går att bemöta är för landskapsarkitekter en viktig fråga.

Syftet med detta arbete är att utforma en gestaltning med öppen dagvattenhantering genom att använda erfarenheter och lösningar från tre projekt där öppen dagvattenhantering använts och särskilda åtgärder tagits för att förhindra infiltration.

Med hjälp av litteratur inom hållbar dagvattenhantering, intervjuer med personer med erfarenheter av projekt i Sverige och genom studie av tre förebildsprojekt, samlas och utvärderas exempel på lösningar. Med dessa vill jag identifiera problematiken och sammanfatta de lösningar som finns gällande dagvattenhantering i ett föränderligt klimat där stadsbyggande på känslig mark blir en konsekvens av en ökad urbanisering. Detta genom att föreslå en gestaltning på ett planerat torg i Ulleråker, Uppsala, där dricksvattentäkten riskerar att bli kontaminerad om inte stor försiktighet företas.

Uppsala kommuns Planprogram för Ulleråker ligger som grund för vilka värden som ska lyftas på platsen där stort fokus ligger på att hitta en lösning som förhindrar föroreningar att nå dricksvattentäkten under den valda platsen.

Ett program formuleras för att underlätta arbetet med att ta fram ett gestaltningsförslag som fungerar vägledande och säkerställer att förslaget tar tillvara på Uppsalas kommuns uppställda önskemål och krav.
Med grund i att det ska vara ett stadsdelstorg med ”puls” i en modern stadsdel utgår förslaget från ett formstarkt formspråk som utmärker sig i staden vilket även överensstämmer med Uppsala kommuns önskan som framgår i den Fördjupade översiktsplanen för Södra staden.

Torgets lokalisering mellan två hållplatser med både parkeringshus, verksamheter och förskolor i närheten gör det viktigt med tydliga stråk som kopplar dessa samman. Ytor för uteserveringar anses lämpliga att placera i sol. Även en lekyta, väderskydd, offentliga sittplatser och en torgyta inryms på stadsdelstorget.

De lösningar som utvärderats i förebildsprojekten anpassas för att passa på stadsdelstorget och en övergripande höjdsättning med en avrinningsprincip arbetas fram för att säkerställa att det dagvatten som stadsdelstorget orsakar ska omhändertas på ett hållbart sätt.

,

To understand and know how to meet the new requirements that rise due to climate change with an increse of rainfall is an important question to landscape architects.

The purpose with this essay is to design a proposal with sustainable storm water solutions by using experiences and solutions from three example projects where sustainable solutions are used and special action is taken to prevent infiltration.

With the help of litterature in sustainable storm water principles, interviews with persons with experience of stormwater projects in Sweden and a study of three example projects, information are gathered and evaluated. With this information the aim is to identify problems and summarize solutions that excist in storm water treatment adapted to a climate in change where city development on vulnerable ground is a consequense of urabanization. These principles are incorporated in a design proposal
on a planned square in Ulleråker, Uppsala, where the drinking water is at risk of being contaminated.

The design proposal is based on Uppsala municipality’s document Planprogram of Ulleråker and sets the basis for what values that is to be lifted on the location where actions to find solutons that prevent pollution to reach the drinking water is at focus.

A program is fomulated to ease the process of designing the proposal and facilitate that the proposal answers to requirements stated by Uppsala municipality.
Based on the requirement that this should be a square with ”pulse” in a modern district a design with strong shapes that stand out in the city is incorporated as requested by Uppsala municipality in the Fördjupade översiktsplan over Södra staden.

The squares location inbetween two stops of public transportation with both multistory carparks, businesses, shop and daycares close by makes it important to have paths that connect these. Areas in sun are considered to be suitable for outdoor cafes. The square also contains a playarea, weatherprotection, public seating and a public square.

The solutions that where evaluated in the example projects are adapted to fit the square and a overall elevationplan with a runoff principle are developed to facilitate that storm water are taken care of in a sustainable way.

Main title:Storstad och dagvatten i samspel
Subtitle:ett gestaltningsförslag med hållbar dagvattenhantering i Ulleråker, Uppsala
Authors:Sundström, Isabel
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Johansson, Lars and Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:biofilter, bioretention, dagvatten, gestaltningsförslag, Ulleråker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5573
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5573
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2016 11:38
Metadata Last Modified:13 Jul 2016 11:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics