Home About Browse Search
Svenska


Edlund Tjernberg, Eva, 2016. Seasonal variations in plasmin activity in Swedish silo and UHT milk. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Plasmin (PL) is a native proteinase in milk, which incorporates a complex system of inhibitors and activators, whose activity is known to cause changes in ultra-high temperature (UHT) treated milk during storage. The objective of this study was to investigate if there were any seasonal variations in PL and plasminogen (PG) de-rived PL activity in Swedish silo and UHT milk, and if enzyme activity was affect-ed by storage temperature and storage time. The reproducibility and detection limit also was calculated. Moreover, the relation between the somatic cell count (SCC) and PL and PG-derived PL activity was investigated. Milk collected monthly from November 2014 to November 2015 was ultra-centrifuged and analysed for PL and PG derived PL activities by a spectrometric assay using a chromogenic substrate. The reproducibility of the method was 10 % for the PL assay, and 9 % for the PG assay. The limit of detection was calculated to 0.59 U/ml. PL activity in silo milk was on average 3.35 U/ml ±15 % and PG-derived PL activity was on average 92.27 U/ml ±7 % over the year. Significant differences in PL and PG-derived PL activity between months indicated seasonal variations. The highest activity of PL activity was in milk collected during October, January and November 2014, and highest PG-derived PL activity in October, December and November 2015. Stage of lacta-tion is believed to cause the seasonal variation of PL activity. No PL activity was detected in UHT milk hence it was inactivated by the UHT treatment. The UHT treatment decreased the PG-derived PL activity by 75 % to 21.16 U/ml ±17 %. Neither storage temperature nor storage time affected PG-derived PL activity, and variations observed during storage were most likely due to within batch variation. There was no significant correlation between SCC and total PL and PG-derived PL activity, PL activity, or PG-derived PL activity in silo milk. Although SCC has been reported to co-vary with PL and PG-derived activity, the relatively low cell counts in the Swedish milk seems to be a plausible explanation for not observing this cor-relation.

,

Plasmin (PL) är ett endogent proteinas i mjölk, som ingår i ett komplext system av inhibitorer och aktivatorer, vars aktivitet är känd för att orsaka förändringar i ultra-hög temperatur (UHT)-behandlad mjölk under lagring. Syftet med denna studie var att undersöka om det förekommer säsongsvariationer i PL-aktivitet och plasmino-gen (PG) härledd PL aktivitet i svensk silo- och UHT-mjölk, samt om enzymaktivi-teten påverkades av lagringstemperatur och lagringstid. Metodens reproducerbarhet och detektionsgräns beräknades även. Dessutom undersöktes relationen mellan celltal och PL- och PG-aktivitet. Mjölk insamlad månadsvis från november 2014 till november 2015 ultracentrifugerades och analyserades med hjälp av en spektromet-risk metod med ett kromogent substrat. Reproducerbarheten för metoden var 10 % för PL-analysen och 9 % för PG-analysen. Detektionsgränsen beräknades till 0,59 U/ml. Medelvärdet under året för PL-aktiviteten i silomjölk var 3,35 U/ml ±15 % och den PG-härledda aktiviteten var 92,27 U/ml ± 7 %. Signifikanta skillnader i PL- och PG-härledda PL aktiviteten mellan månaderna indikerade en säsongsvariat-ion. Högst PL aktivitet fanns i mjölk insamlad under oktober, januari och november 2014, och högst PG-härledda PL aktivitet i oktober, december och november 2015. Skillnader i laktationsstadium tros vara orsaken till PL-aktivitetens säsongsvariat-ion. Ingen PL-aktivitet detekterades i UHT-mjölk vilket indikerar att enzymet inak-tiverats under UHT behandlingen. UHT-behandlingen reducerade den PG-härledda PL aktiviteten med 75 % till 21,16 U/ml ±17 %. Varken temperaturer eller lagrings-tid påverkade den PG-härledda PL aktiviteten, och variationer som observerades under lagringen är mest sannolikt resultatet av variationer inom batcher. Det på-fanns ingen signifikant korrelation mellan celltal och PL-aktivitet och/eller PG-härledd PL-aktivitet. Fastän celltal rapporterats samvariera med PL-aktivitet och PG-härledd PL-aktivitet så observerades detta ej i studien, detta troligtvis på grund av de relativt låga celltalen i svensk silomjölk.

Main title:Seasonal variations in plasmin activity in Swedish silo and UHT milk
Authors:Edlund Tjernberg, Eva
Supervisor:Karlsson, Maria and Johansson, Monika
Examiner:Lundh, Åse
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:435
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:plasmin, plasminogen, UHT, bovine milk, seasonal variation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5305
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5305
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Food processing and preservation
Food composition
Language:English
Deposited On:26 Apr 2016 11:06
Metadata Last Modified:27 Apr 2016 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics