Home About Browse Search
Svenska


Sjösteen, Sigrid, 2015. Ingen skola är en ö : en studie av förutsättningarna för projekt med närproducerad skolmat på Sollerö skola. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
870kB

Abstract

Sedan nästan tjugo år arbetar pedagoger och kökspersonal på Sollerö skola med projekt som syftar till att öka miljömedvetenhet hos eleverna och servera dem närproducerad och näringsrik skolmat. Detta arbete består bland annat av odlingar där skolpersonal, elever och föräldrar tillsammans odlar potatis, lök, morötter och rotsaker till skolmåltiderna. Många av de engagerade i verksamheten uttrycker dock att de upplever motstånd från skolledning och kommuntjänstemän, vilket leder till frustration och osäkerhet kring verksamhetens framtida överlevnad. I denna uppsats undersöker jag hur de engagerade i verksamheten påverkas av Mora kommuns policy för verksamheten, hur viktigt skolledningens stöd är för verksamhetens fortlevnad, samt vilka strategier de engagerade använder sig av för att påverka sina förutsättningar. För att försöka förstå detta har jag vid två tillfällen besökt Sollerön och de platser som är aktuella för verksamheten, intervjuat sju personer som är eller har varit aktiva i Sollerö skolodlingar samt deltagit i ett verksam-hetsmöte. Med avstamp i Giddens struktureringsteori diskuterar jag hur kommun och skollednings brist på en aktiv policy gentemot arbetet med skolmaten påverkar förutsättningarna för verksamheten negativt; den blir beroende av de individer som för tillfället befinner sig på interna och externa nyckelpositioner; de engagerades tillit till kommuntjänstemän och skolledning minskar och de upplever en ökad otrygghet i sin vardag. Dock visar jag även hur bristen på aktiv policy kan skapa utrymme för mina informanter att påverka det system inom vilket de agerar och hitta långsiktiga strategier för verksamhetens överlevnad och utveckling. Slutligen diskuterar jag stånd-punkten att denna negativa påverkan inte är avsiktlig från kommunen och skolledningens sida, utan är en oförutsedd bieffekt av deras försök att för-hålla sig till sina ramverk och riktlinjer.

,

Since nearly twenty years, pedagogues and kitchen staff at Sollerö elementary school have been working with projects that aim at increasing environmental consciousness among the pupils as well as providing them with nutritious, locally produced food. Part of this work consists in growing potatoes, onions, carrots and root vegetables to be prepared for the school lunches; this is being done in cooperation between school staff, pupils and parents. Many of those engaged in this work express that they are experiencing resistance from the school management and municipality officials they encounter, which has led to feelings of frustration and insecurity regarding the future survival of these projects. This thesis investigates how my informants are affected by the municipality’s policy regarding their project, the importance of support from the school management, and what strategies my informants use in order to influence the conditions of their project. In order to understand this, I have visited Sollerön twice, interviewed seven people who are active in the project, and participated in one of the project’s meetings. Building on Giddens’ theory of structuration, I discuss how the lack of a distinct policy with the school management and municipality regarding Sollerö school’s work with school meals affects the conditions of the project in a negative way; it becomes dependent on the individuals who occupy key positions internal and external to the project; my informants’ trust toward municipality officials and school management is decreasing and they experience an increased insecurity in their everyday lives. However, I also show how this lack of policy can create the opportunity for my informants to influence the system within which they act, which can allow them to find long-term strategies of securing the future survival and development of the project. Finally, I discuss the viewpoint that this negative impact is not intended on the part of the municipality officials and school management, but is an unintended consequence of their attempts to work within the given frameworks and guidelines.

Main title:Ingen skola är en ö
Subtitle:en studie av förutsättningarna för projekt med närproducerad skolmat på Sollerö skola
Authors:Sjösteen, Sigrid
Supervisor:Wollin Elhouar, Elisabeth
Examiner:Bartholdson, Örjan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Sollerö skolodlingar, lokal påverkan, handlingsutrymme, närproduktion, offentlig upphandling, struktureringsteorin, Sollerö School, local practice, crop cultivation, local production, public procurement, theory of structuration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4587
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4587
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2015 12:49
Metadata Last Modified:07 Jul 2015 12:49

Repository Staff Only: item control page