Home About Browse Search
Svenska


Claesson, Gustav, 2015. Inställning och kommunikation kring körskador bland skogstjänstemän och entreprenörer. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
909kB

Abstract

Körskador i samband med skogsbruk är ett problem. År 2012 togs en branschgemensam policy fram, som innehöll definitioner och rekommendationer för undvikande av allvarliga körskador. Studier har visat att attityder, kunskap och samsyn är viktiga faktorer för att minska körskador.
Målet var att belysa hur väl Skogssällskapets policy angående körskador har förmedlats från tjänstemän till maskinförare, samt att undersöka hur kommunikation kring, attityder till och samsyn om körskador ser ut hos maskinförare, produktionsledare och skogsförvaltare.
Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med 4 maskinförare och 5 tjänstemän. Sedan gjordes en kvantitativ undersökning genom en mejlenkät till 89 maskinförare, 15 produktionsledare och 34 skogsförvaltare, med total svarsfrekvens 36 %.
Respondenterna hade god samsyn och ett positivt förhållningssätt till att minska mängden körskador och åtgärder för detta. Maskinförarna ansåg i större utsträckning än skogsförvaltare att traktdirektiv är viktiga för att kommunicera hur körskador skall undvikas och hanteras, samt att de idag är otydliga på den punkten. Företagets policy och riktlinjer har förmedlats, men maskinförare har svårt att återge policyns innebörd. Förvirring råder angående vem som ska tillhandahålla markskonare (portabla träsektioner som läggs ut på känsliga överfarter). Viss osäkerhet råder hos maskinförarna om det är acceptabelt att utföra merarbete som leder till ökade kostnader för att undvika körskador. Alla grupper menade att det är viktigt att arbeta vidare med kompetensutveckling som t.ex. gemensamma utbildningar och fältdagar. Maskinförarna efterfrågade också tydligare riktlinjer.
Fältdagar och gemensamma utbildningar om körskador föreslås i företagets samtliga distrikt för bättre samsyn kring körskador. Förutsättningarna för rak och tydlig kommunikation mellan tjänstemän och maskinförare bör tryggas.

,

Rutting damage during forest operations is a serious issue. An industry-wide policy concerning rutting damage was developed in 2012, which included definitions and recommendations about rutting damage avoidance. Studies have shown that attitudes, knowledge and consensus are key elements in terms of reducing rutting damage.
The aim was to highlight how well Skogssällskapets policy concerning rutting damage has been communicated from forest officials to machine operators, and to investigate how communication, attitudes and consensus concerning rutting damage looks like among machine operators, production leaders and forest managers.
Semi-structured interviews were conducted with four machine operators and five forest officials. Then a quantitative survey was conducted through a mail questionnaire that was distributed to 89 machine operators, 15 production leaders and 34 forest managers with a total response rate at 36 %.
The respondents showed good consensus and positive approaches to reducing the amount of rutting damage and measures for doing so. The machine operators believed, to a greater extent than forest managers, that the operation instruction is an important means of communication, and that they are not sufficiently clear regarding the risks for rutting damage. The company’s policy has been communicated, but the machine operators are not able to render the policy meanings. There is confusion regarding the question of who should provide for wooden bridges (portable wood sections posted on sensitive overpasses). Machine operators showed some uncertainties concerning whether it’s acceptable or not to carry out additional work that leads to increased costs in order to avoid rutting damage. All professional groups believed that skills development is an important area for future investments, such as joint training sessions and field days. Machine operators also requested clarification by guidelines.
Field Days and joint training sessions are suggested, and that this is carried out in all the company's districts. The conditions for clear and concise communication between officials and machine operators should be ensured.

Main title:Inställning och kommunikation kring körskador bland skogstjänstemän och entreprenörer
Authors:Claesson, Gustav
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Bergsten, Urban
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2015:7
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:enkätundersökning, policy, traktdirektiv, samsyn, kompetensutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4272
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4272
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2015 10:22
Metadata Last Modified:20 Apr 2015 10:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics