Home About Browse Search
Svenska


Anding, Julia, 2008. Sakta ner : åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på gator i bostadsområden i Varberg, idékatalog och tillämpning. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
37MB

Abstract

Road safety is the result of measures to reduce the
risk of accident and injury. (Nationalencyklopedin,
2008). In principle, road safety means to arrive save
and sound.

Safe traffic in cities is mainly achieved through
appropriate speed. In Sweden, more than half of
all rides happen with a speed above the legal speed
limit (Holmberg, Hydén m.fl, 1996). To reduce
speed in order to increase safety requires measures
which influence a driver’s motives for his or
her choice of speed even if these are not rational
(Boverket, 2002). The implementation of satisfying
and successful measures is only possible with
respect to the needs of the different target groups
(Holmberg, Hydén m.fl, 1996). Streetspaces are
used by children, older pedestrians, drivers, bikers,
busses and many more and therefore have to be
adjusted to their requirements.

Speed reducing measures can be divided into four
groups: vertical, horizontal, optical and regulating
(Svenska Kommunförbundet, 2004). Oftentimes,
a combination of different measures is necessary
to achieve an effective speedcontrol along a street.
One single measure is rarely efficient and, in the
worst case, can even lead to speed increase (Svenska
Kommunförbundet, 2004).

A calm traffic climate does not only contribute to a
higher safety in our streetspaces but also to an urban
development with a human direction combined with
design, land utilization etc. to plan an attractive city
(Svenska Kommunförbundet, 2004). Good results
from speed decreases can also be observed in areas
such as environment, the well-being of people and
the functioning of the street. If road safety is increased,
people’s quality of life improves simultaneously.

The streets Kastanjevägen and Köpstadsvägen in
Varberg are located in two villa areas. They have
many similarities. Both streets are long, wide and
their lanes dominate the whole room. The streets are
characterized by good trafficability which induces
to fast driving. To accomplish a speed limit of 30
km per hour, suggestions of appropriate modifications
are being made – narrow, loopy lanes with
limited sight to the oncoming traffic. This can be
achieved with the help of chokers, traffic islands
and heightened medians or enlarged sidewalks. Areas
that are used by drivers, bikers and pedestrians
together speed humps and other raised intersections
are used. A big focus is also put on aesthetic design
with the help of vegetation and covering.

,

Trafiksäkerhet är resultatet av åtgärder för
att minska olycks- och skaderiskerna i trafiken
(Nationalencyklopedin, 2008).
Att vara säker i trafiken innebär i princip att
komma fram välbehållen.

Säker trafik i städer uppnås främst genom
rätt hastighet. I Sverige sker troligen mer än
hälften av allt körande med hastigheter över
gällande hastighetsgräns (Holmberg, Hydén
m.fl., 1996). Om man vill sänka hastigheterna
för att därigenom öka säkerheten krävs det
åtgärder som klarar av att bryta igenom
motiven bakom förarens hastighetsval, även
om dessa inte är rationella (Boverket, 2002).
Införandet av tillfredställande och
framgångsrika åtgärder går enbart om det
tas hänsyn till de olika målgruppers behov
(Holmberg, Hydén m.fl., 1996). Barn, äldre,
bilister, cyklister och bussar är exempel på
olika målgrupper.

Åtgärder kan delas in i 4 grupper: Vertikala,
horisontella, optiska samt reglerande (Svenska
Kommunförbundet, 2004). Det krävs oftast en
kombination av olika fysiska åtgärder för att
uppnå en effektiv hastighetssäkring längs en
gata. En enskild åtgärd räcker sällan och kan
i värsta fall ge upphov till hastighetsökningar
(Svenska Kommunförbundet, 2004).

En lugnare trafik bidrar inte bara till ökat
säkerhet i våra stadsrum, den bidrar även
till en stadsutveckling i human riktning,
tillsammans med gestaltning, markanvändning
etc. för att planera en attraktivare stad (Svenska
Kommunförbundet, 2004). Goda resultat av
hastighetsdämpning är märkbara även i andra
områden som t.ex. miljö, trivsel och funktion.
Människors livskvalitet förbättras alltså
samtidigt som trafiksäkerheten höjs.

Kastanjevägen och Köpstadsvägen i Varberg
ligger i två olika nvillaområden. De har dock
många likheter. Båda gatorna är långa, breda
och körfälten dominerar gaturummet. Gatorna
har god framkomlighet vilket också betyder att
det går att köra fort på dem. För att säkerställa
hastighetsgränsen på 30 km/h förslår jag att
de ändras till dess motsats: Smala, slingrande
gator med kort mötessikt. Detta uppnås med
hjälp av sidorefuger, trafiköar, upphöjda
mittremsor eller utökade trottoarer. Där ytor
samutnyttjas av billister, cyklister och gående
används gupp och nivåförhöjningar. Stor vikt
ska även läggas på den estetiska utformningen
med hjälp av vegetation och beläggning.

Main title:Sakta ner
Subtitle:åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på gator i bostadsområden i Varberg, idékatalog och tillämpning
Authors:Anding, Julia
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Nilsson, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:trafik, hastighet, hastighetsdämpande åtgärder, trafiksäkerhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-322
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-322
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:30 Nov 2009 14:29
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics