Home About Browse Search
Svenska


Thygesson, Jennie, 2014. Granskning av ett svenskt leksaksbolags miljöpåverkan : brister och förbättringspotential. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
974kB

Abstract

Det ökade intresset från allmänheten för frågor som rör miljö och hållbarhet ställer allt högre krav på företag som tillverkar, importerar och distribuerar produkter. Leksaksbranschen som har barn som målgrupp har längre haft ögonen på sig när det gäller att ta fram säkra produkter som är tillverkade under schyssta villkor. De senaste åren har det ett flertal gånger uppkommit larmrapporter om giftiga och osäkra leksaker och leksaker som tillverkas under mycket dåliga arbetsmiljöförhållanden eller genom barnarbete. Bojkott av företag är inte omöjligt i dagens upplysta samhälle. Vissa branscher är mer tacksamma att granska och därmed mer utsatta än andra för konsumentens makt att påverka ett företags framtid.
LEKIS AB har sedan i början av 1900-talet tillverkat leksaker där fokus till en början var produktion av roliga produkter med hög kvalitet som stimulerar barn i olika utvecklingsfaser. Mycket har hänt med företaget sedan man startade i den lilla bruksorten Lekrum.
I maj 2012 beslutades det att LEKIS AB med underbolag återigen skulle införa ett modernt ledningssystem i enlighet med ISO 14001 och 9001. I samband med antaget beslut om implementering av ledningssystem beslutade företaget även att man skulle arbeta aktivt med CSR frågor. En CSR-grupp bildades internt för att driva arbetet.
Syftet med min uppsats dels har varit att hjälpa till att ta fram ett bedömningsunderlag för miljö till CSR-gruppen och dels att ta fram ett förslag på en prioritetslista som företaget kunde använda i sitt fortsatta arbete.
De frågeställningar som jag har utgått ifrån i min uppsats och som ligger till grund för det framtagna bedömningsunderlaget samt min prioritetslista har varit:
• Hur ser LEKIS miljöpåverkan ut för verksamheten i Sverige och hos företagets leverantörer? Vilka är de mest betydande miljöaspekterna?
• Var har LEKIS sin största miljöpåverkan; i verksamheten i Sverige eller hos leverantörerna?
• Hur ser miljöpåverkan ut för några av LEKIS vanligaste typer av produkter?
• Inom vilka områden har LEKIS störst möjlighet att påverka sin miljöbelastning och bör därmed prioritera att arbeta med?
Identifierade miljöaspekter som är aktuella för LEKIS AB har poängsatts i en värderingsmodell med en möjlig totalpoäng på 15 poäng. Miljöaspekter med poäng mellan 1-9 har bedömts med lågt värde, poäng 10-11 har värderats med medelvärde och ”av intresse” och poäng mellan 12-15 har värderats med högt värde och därmed är de bedömda som miljöaspekter som kan ha stor miljöpåverkan och därför bör prioriteras högt av företaget. Miljöaspekter som tilldelats poäng över 10 poäng har värderats som betydande.
De miljöaspekter som har identifierats som betydande i den svenska verksamheten är följande:
• Inköp och upphandling (13)
• Lagar och andra krav (13)
• Kemiska produkter (13)
• Produkter (13)
• Design av produkter och förpackningar (12)
• Miljö, kvalitet och CSR i strategiska beslutsprocesser (12)
• Kemikalieanvändning (11)
• Transporter (11)
• Utbildning och kunskap (11)
• Information (11)
• Avfall (11)
Betydande miljöaspekter hos LEKIS leverantörer som identifierats är:
• Avfall (12)
• Certifiering (12)
• Lagar och andra krav (12)
• Verksamhet (11)
• Utsläpp (11)
• Transporter (11)
• Rutiner (11)
• Organisation (11)
Utifrån värdena från värderingsmodellen har en prioritetsordning tagits fram. I de fall företaget eventuellt riskerar lagbrott har en del betydande miljöaspekter fått en högre prioritettrots att miljöaspekten tilldelats lägre poäng i värderingsmodellen.
Miljöaspekterna i den svenska verksamheten som bör prioriteras omgående är följande:
1. Kemiska produkter
2. Lagar och andra krav
3. Kemikalieanvändning
Resterande betydande miljöaspekter som också kan ha stor påverkan på företaget och som också bör ses över är följande:
4. Inköp och upphandling
Design av produkter och förpackningar
Miljö, kvalitet och CSR i strategiska beslutsprocesser
5. Transporter
6. Utbildning och kunskap
Information
7. Avfall
Prioritetsordningen av miljöaspekter i leverantörernas verksamhet är följande:
1. Lagar och andra kav
2. Avfall
3. Utsläpp
4. Verksamhet
Certifiering
Rutiner
Organisation
5. Transporter

,

As a result of the public’s increased awareness and interest in questions regarding the environment and sustainability, the pressure on companies that manufacture, import and distribute products to fulfill ethical requirements has increased significantly. Today the public have great power to influence and affect a company’s future by deciding to boycott companies that do not trade and manufacture ethically. Some industries have been more affected by this environmental and sociological change in the society than others.
The children’s toy sector has been under surveillance for some time since over the last few years several reports has been published revealing use of harmful toxins resulting in unsafe toys for children as well as serious labour issues including child labour.
LEKIS AB (fictional name) have been trading and manufacturing toys since the early 1700 with the mission of developing and manufacturing high quality and durable toys that stimulate children’s various learning fasces. Since its initial start-up in Lekrum Sweden, LEKIS AB has expanded its operations and changed company structure significantly. A decision was made in May 2012 that LEKIS AB and companies should implement a more modern management system coherent with ISO 14001 and 9001. The goal was not to re-certificate the organisation but to acquire a more clear structure and understanding of its operations in regards to ethical and environmental issues. The decision to work more closely with CSR questions resulted in creation of internal team dealing with these aspects on behalf of the company.
The aim of this master thesis is to assist the CSR department at LEKIS AB in assessing the organisations impact on the environment and help provide suggestions on how the CRS department could prioritise their future work. The following questions were produced in order to:
• How do LEKIS Swedish operations effect the environment? What are the most important environmental aspects?
• How do LEKIS suppliers effect the environment? What are the most important environmental aspects?
• Where is LEKIS environmental impact most significant- In its operations in Sweden or at the suppliers?
• What are the environmental impacts form some of LEKIS most common products?
• Within which environmental aspects can LEKIS influence the most in regards to their environmental impact and therefore should prioritise?
The identified environmental aspects with relevance to LEKIS AB have been assigned scores based on an evaluation model with total of 15 achievable scores. Environmental aspects with 9 score or less has been evaluated as low impact and low priority, 10-11 points is average impact and of some relevance to LEKIS AB and environmental aspects with 12-15 points have been evaluated high impact on the environment and therefore should be given highest priority. The environmental aspect which has been evaluated to have 10 scores or more has been seen as significant to LEKIS AB.
The following significant environmental aspects have been identified significant to LEKIS AB operations in Sweden:
• Purchasing and procurements (13)
• Legislations and other requirements (13)
• Chemical products (13)
• Products (13)
• Product and packaging design (12)
• Environment, quality and strategic CSR decisions (12)
• Use of Chemicals (11)
• Logistics (11)
• Education and knowledge (11)
• Information (11)
• Waste (11)
Significant environmental aspect for LEKIS suppliers has been identified as following;
• Waste (12)
• Certification (12)
• Legislations and other requirements (12)
• Organisational operations (11)
• Emission (11)
• Logistics (11)
• Routines (11)
• Organisation (11)
Based on the values from the evaluation model a order of priority has emerged. In the cases where the company might risk breaking the law has some aspects with a higher priority even though the environmental aspects assigned lower scores in the evaluation model.
The environmental aspects for LEKIS operations in Sweden should be prioritised as following:
1. Chemical products
2. Legislations and other requirements
3. Use of Chemicals
The remaining significant environmental aspects which have also been evaluated to have great impact on the environment and therefore should be given consideration are:
4. Purchasing and procurements
Product and packaging design
Environment, quality and strategic CSR decisions
5. Logistics
6. Education and knowledge
Information
7. Waste
The priority LEKIS supplier environmental aspects are the following:
1. Legislations and other requirements
2. Waste
3. Emissions
4. Operations
Certification
Routines
Organisation
5. Logistic

Main title:Granskning av ett svenskt leksaksbolags miljöpåverkan
Subtitle:brister och förbättringspotential
Authors:Thygesson, Jennie
Supervisor:Nordmark, Ingrid
Examiner:Sundberg, Cecilia
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2014:04
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:Miljöpåverkan, Leksaker, Miljöaspekter, CSR, miljöledningssystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3090
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3090
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Energy resources management
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Environmental management. Processing of non-food or non-feed Agricultural products
Deposited On:05 Mar 2014 09:07
Metadata Last Modified:05 Mar 2014 09:07

Repository Staff Only: item control page