Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Lydia, 2013. Finspångsåarnas vattenråd : en studie av kommunikation, engagemang och delaktighet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
605kB

Abstract

Ett av vattendirektivets mål är att engagera allmänheten i vattenplaneringsprocesser. I Sverige försöker man på många platser uppnå detta genom att bilda vattenråd för de lokala vattenförekomsterna. Det finns en osäkerhet kring hur exakt dessa ska fungera och frågan är om de verkligen är lösningen på medborgarengagemanget. Med hjälp av en enkät som skickats ut till ett vattenråd önskar den här studien ge underlag för att diskutera och om möjligt ge svar på om vattenråd är lösningen på hur allmänheten ska engageras. Utöver den stora frågan diskuteras även hur kommunikationen fungerar inom vattenrådet och mellan vattenrådet och några olika aktörer samt vilken roll vattenrådets samordnare har. Återkommande ord i analysen är deliberation, legitimitet och inflytande då dessa är betydelsefulla inom deliberativ demokrati.

Utifrån resultaten är det svårt att dra några tydliga slutsatser kring om vattenrådet är ett lämpligt forum för medborgarengagemang, dels eftersom studien utgår från endast ett vattenråd och dels eftersom svarsunderlaget var lågt (ca 45 %). Men det konstateras att även om det inte är det bästa forumet så är det i alla fall ett användbart forum även om en del brister diskuteras. Deltagarna är överlag nöjda med samtalsklimatet inom vattenrådet och även mellan vattenrådet och vissa aktörer, till exempel länsstyrelse. Det råder dock delade meningar kring om vattenrådet är ett bra medel för medborgare, kommun och länsstyrelsen att kommunisera kring vattenplaneringsprocesser. Ett problem är att det både inom vattenrådet och kring vattenrådet som helhet finns en uppfattning om att alla inte har lika stort inflytande vilket påverkar legitimiteten. Även om vattenrådet är tänkt att uttrycka en deliberativ demokrati finns indikationer på att det inte fungerar så bra som man skulle önska.

En av de kommentarer som en deltagare skrev i enkäten kan i stora drag sammanfatta vattenrådets status i dagsläget: ”Det känns inte som vi har hittat former för arbetet i vattenrådet ännu…”

,

One of the objectives of the water framework directive is to engage the general public in processes related to water planning. One method used to achieve this in Sweden involves creating water councils. There is a degree of uncertainty regarding exactly how these councils are to work and if they really are the best solution to the issue of citizen participation. With the help of a survey sent to a water council, this study aims to provide the foundation for a discussion, and give answers where possible, about the question of whether or not water councils is the solution to how the general public is to be involved. The study also discusses the role of the coordinator of the water council and how the participants experience the communication both within the council and between the council and authorities, such as a county administrative board. The words deliberation, legitimacy and influence recur in the analysis since they are important when talking about deliberative democracy.

It is difficult to draw any clear conclusions concerning the question of whether or not water councils are a good forum for citizen participation, partly since the study looks solely at one water council and partly because only 45 % of the people answered the survey. However, it is established that, in spite of its flaws, a water council is a useful forum for the general public. On the whole, the participants are satisfied with the communication within the council as well as the communication between the water council and the county administrative board. But, there is a difference of opinion about whether or not the water council is a good forum for citizens, the municipality and the county administrative board to discuss the processes of water planning. One problem concerning the water council is that some feel that not all participants have equal influence, which affects the legitimacy of the council. Even though the water council is meant to express deliberative democracy there are indications suggesting that this does not work as well as wanted.

One comment that a participant wrote in the survey can summarize the current status of the water council: “It doesn’t feel like we have found the proper structure for the work in the council yet…”

Main title:Finspångsåarnas vattenråd
Subtitle:en studie av kommunikation, engagemang och delaktighet
Authors:Gustafsson, Lydia
Supervisor:Hansen, Hans Peter
Examiner:Sriskandarajah, Nadarajah
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:engagemang, delaktighet, deliberation, horisontell demokrati, inflytande, kommunikation, legitimitet, vattendirektivet, vattenmyndigheter, vattenråd, vertikal demokrati, åar, Finspång, Östergötland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2693
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2693
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:06 Sep 2013 09:10
Metadata Last Modified:06 Sep 2013 09:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics