Home About Browse Search
Svenska


Bergbrant, Ulrika and Lindström, Elin, 2013. Den attraktiva stadskärnan : en jämförelse av tre svenska kommuners arbete med att uppnå en attraktiv stadsmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Stadskärnans attraktionskraft har blivit allt mer uppmärksammad på senare år. I ett samhälle präglat av svängande konjunkturer och ökade externa företagsetable-ringar har konkurrenssituationen för Sveriges stadskärnor blivit allt hårdare. Svenska kommuner har därför börjat arbeta allt mer målinriktat med att behålla och utveckla stadskärnans attraktionskraft. Globalisering och liknande riktlinjer har medfört att nya miljöer som skapas i kommunerna har en tendens att likna varandra. Denna uppsats syftar därför till att jämföra tre svenska kommuners arbete med att skapa attraktiva stadskärnor. Målet är att utreda vilka likheter och skillnader som finns samt vilka aspekter som är mest tongivande för arbetet.

Bakgrunden och det teoretiska avsnittet i uppsatsen avser att se den attraktiva stadsmiljön ur ett större perspektiv och reda ut vilka aspekter som främst har påverkat, och än idag påverkar, hur stadsmiljön utformas. Detta för att kunna ge en översiktlig bild av varför svenska städer ser ut som de gör och varför kommu-nerna arbetar som de gör.

Fallstudien inbegriper Malmö stad, Växjö kommun samt Östersunds kom-mun. Fakta har tagits fram på två sätt, dels har kommunernas respektive riktlinjer studerats. Sedan, för att ta reda på hur de arbetar med stadsmiljöfrågorna rent praktiskt, genomfördes intervjuer med personer som arbetar med dessa frågor i de olika kommunerna.

Resultat och påföljande jämförelse kunde sedan visa på en hel del gemen-samma fokuspunkter och mål, men också lokala variationer mellan de tre kom-munernas arbete med att skapa en attraktiv stadskärna. Bland annat arbetar alla städer med att profilera sig och skapa en tydlig identitet, men skalan på satsning-ar och projekt skiljer sig mycket åt.

Gemensamt för de tre kommunerna är även insikten om att det är viktigt att investera i stadsmiljön och att en attraktiv stadsmiljö kan vara ett viktigt redskap i arbetet med att locka till sig både invånare och företagsetableringar. Samtliga kommuner anser även att samverkan mellan kommun, fastighetsägare och nä-ringsliv är en viktig faktor för att få arbetet med stadsmiljön att fungera väl.

Denna jämförelse kan ge landskapsarkitekter och planerare en samtidsbild över hur arbetet med att skapa attraktiva stadskärnor förs i svenska kommuner, vilket kan utgöra ett viktigt redskap i den fortsatta utvecklingen av detta arbete.

,

An increased interest in the attractiveness of city centres has developed in recent years. In a society characterized by changing economic situations and an increase in external shopping mall areas, the existence of Swedish city centres have been challenged. In answer to this, Swedish municipalities have begun to work more goal-oriented to maintain and develop the attractiveness of the city centre.
Newly built urban environments tend to resemble one another as a result of globalization and similar guidelines used by the different municipalities. This paper therefore aims to compare the efforts of three Swedish municipalities to create attractive city centres. The goal is to examine the similarities and differences that exists and which aspects are most influential in their work.

The background and the theoretical section of the paper is an attempt to see the attractive urban environment from a broader perspective and to sort out which aspects that has primarily affected, and still affects, how urban environments are designed. This is to provide an overview of why Swedish city centres appear as they do, and why the municipalities work the way they do.

The case study includes the cities of Malmö, Växjö and Östersund. Facts have been produced in two ways, firstly, the guidelines of each municipality has been studied. Secondly, to find out how they work with urban environmental
issues in practice, interviews with people who work with these issues in the various municipalities were conducted.

Result and subsequent comparison could then show a lot of common focus points and goals, but also some local variations between the works of the three
municipalities. For example, all cities worked with profiling and creating a strong identity, but the scale of the initiatives and projects differed.

Common to the three municipalities is also the recognition that it is important to invest in the urban environment and that an attractive urban environment can be used to attract both residents and business establishments. All municipalities also believe that cooperation between the municipality, property owners and businesses is important in getting the work of the urban environment to function
well.

This comparison gives landscape architects and planners a contemporary picture of how the process of creating attractive city centres work in Swedish municipalities,
which is interesting in the shaping of these environments.

Main title:Den attraktiva stadskärnan
Subtitle:en jämförelse av tre svenska kommuners arbete med att uppnå en attraktiv stadsmiljö
Authors:Bergbrant, Ulrika and Lindström, Elin
Supervisor:Dahlman, Ylva
Examiner:Åkerskog, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Handlingsprogram, Strategi, Malmö, Växjö, Östersund, Stadsplanering, Kommunal planering, Samhällsplanering, Stadsmiljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2468
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2468
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2013 09:20
Metadata Last Modified:02 Jul 2013 09:20

Repository Staff Only: item control page