Home About Browse Search
Svenska


Wollin, Johan, 2012. Bistånd för förändring : en studie av svenskt bistånds påverkan på lokal nivå i Rwanda. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
300kB

Abstract

Den här uppsatsen undersöker hur svenskt bistånd påverkar lokala förhållanden i Rwanda. Genom att analysera hur en NGO verksam i Rwanda, Vi-skogen, påverkas av de riktlinjer som satts upp av Sida, Sveriges biståndsorgan, så visar den hur en instrumentell inställning i bistånd kan vara etiskt problematiskt, samt ett hot mot själva genomförandet. Först fokuserar analysen på Vi-skogen Rwandas inbördes relationer och hur dessa påverkas av den instrumentella målsättningen, för att sedan vidgas till att diskutera hur deras arbete i Rwanda påverkas, och hur detta påverkar de bönder de arbetar med. Studien bygger på empiriskt material insamlat under ett tre månaders besök till Rwanda och Vi-skogen. Analysen använder sig främst av Jürgen Habermas teorier kring systemets kolonialisering av livsvärlden, samt Erving Goffmans teorier om individers självpresentation i samhället. Återkommande i uppsatsen är förhållandet mellan en instrumentell rationalitet och de förståelseprocesser som människor är beroende av för att skapa tillit i interaktioner.

,

This essay examines how Swedish aid affects local conditions in Rwanda. By analyzing how an NGO operating in Rwanda, Vi-Agroforestry, is affected by the guidelines set by Sida, the Swedish development agency, it shows how an instrumental orientation in aid may be ethically problematic, as well as a threat to its implementation. First the analysis focuses on Vi-Agroforestry Rwanda´s internal relations and how these are affected by the instrumental rationality, and then expands to discuss how their work in Rwanda is affected, and how this affects the farmers they are working with. The study is based on empirical material collected during a three-month visit to Rwanda and Vi-Agroforestry. The analysis primarily makes use of Jürgen Habermas theories of the systems colonization of the lifeworld, and Erving Goffman's theories on individuals' self-presentation in society. Recurring throughout the paper is the relationship between an instrumental rationality and the processes of understanding that people rely on to create trust in interactions.

Main title:Bistånd för förändring
Subtitle:en studie av svenskt bistånds påverkan på lokal nivå i Rwanda
Authors:Wollin, Johan
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Bistånd, Rwanda, livsvärld, Sida, Vi-skogen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2011
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2011
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2013 15:11
Metadata Last Modified:30 Jan 2013 15:11

Repository Staff Only: item control page