Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Angelica, 2012. Tillskott av linfrö till foderstater för mjölkkor : påverkan på näringstillförseln och mjölkens fettsyra-sammansättning hos 5 sydsvenska mjölkkobesättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Två viktiga fettsyror som människan inte själv kan bilda är α-linolensyra (C18:3) och linolsyra (C18:2) vilka är en omega-3 respektive en omega-6 fettsyra. Ett balanserat förhållande mellan dessa fettsyror har visat sig vara viktigt för den mänskliga hälsan men idag är intaget av omega-3 lägre i kosten på grund av att den ingår i färre produkter än de med omega-6. Det lägre intaget av omega-3 antas resultera i att vi lättare drabbas av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och depression. En produkt som skulle kunna jämna ut kvoten mellan omega-3 och omega-6 är linfrö, vilken innehåller 58 % C18:3 och 14 % C18:2. Konsumtionen av mjölk och mjölkprodukter är hög i Sverige, vilket innebär att om omega-3 halten ökar i mjölken kan det komma konsumenternas hälsa tillgodo.

Odling av sojaböna och oljepalm, för tillverkning av sojamjöl och palmkärnkaka, är en drivkraft för skövling av stora områden regnskog i Sydamerika och Sydostasien. Om linfröodlingen samt användningen av linfrö ökar i Sverige kanske efterfrågan på sojamjöl och palmkärnkaka minskar. Det kan leda till mindre negativ påverkan på klimatet genom att transportutsläppen minskar samt att regnskogarna bevaras istället för att uppodlas. Dock har sojamjöl hög proteinkvalitet och är liksom oljepalm billigt. Efterfrågan på dessa produkter är därför stor och det kan därmed vara svårt att konkurrera med dem.

Målet med studien var att undersöka om det går att öka omega-3 halten i kors mjölk genom att tillföra krossade linfrön i mjölkkobesättningarnas foderstat och på så sätt jämna ut kvoten mellan omega-6 och omega-3. Studien hade även som mål att se huruvida tillförsel av krossade linfrön kan påverka mjölkproduktionen samt metanavgången.

I studien ingick 5 besättningar som drivs konventionellt. Försöket pågick under 10 veckor, där korna fick sitt normala foder under de första 2 veckorna för att därefter utfodras med försöksfodret i 8 veckor. Försöksfodret bestod av ett koncentrat och ett färdigfoder. Besättningarna utfodrades antingen med det ena eller båda fodren under hela försöket. Varje besättning var sin egen kontrollgrupp, genom att kontroll- och försöksperioden jämfördes inom besättningen. En gång i veckan togs ett mjölkprov ur tanken från varje besättning. Efter försöket skickades mjölkproverna på analys där halter av fett, protein, urea, laktos och fria fettsyror samt andelen konjugerad linolsyra (CLA), Palmitinsyra (C16:0) och Stearinsyra (C18:0) uppmättes. Mättade, omättade, enkelomättade, fleromättade, trans-, omega-3, omega-6 fettsyror analyserades. Även analysvärden från kokontrollen, på de besättningar som var med, användes.

Resultaten i studien visade att det inte blev någon skillnad i mjölkavkastning, fetthalt, energikorrigerad mjölk (ECM) och okorrigerat celltal vid utfodring med försöksfodret. Genom att minska andelen sojamjöl och palmkärnkaka och istället tillföra linfrön minskade andelen mättade fettsyror medan andelen enkel- och fleromättade fettsyror ökade signifikant. Det blev en signifikant minskning av fria fettsyror och ureahalt i mjölken, proteinhalten tenderade att minska och laktoshalten ökade signifikant. Den genomsnittliga utsöndringen av fettsyror i mjölken påverkades av försöksfodret. Kornas intag av C16:0 och C18:2 påverkades inte, däremot minskade C16:0 medan C18:2 ökade signifikant i mjölken. Både intaget och den genomsnittliga utsöndringen av C18:0 och C18:3 ökade signifikant. CLA ökade medan övriga trans-fettsyror inte påverkades signifikant av försöksfodret. Metanavgången minskade numeriskt i studien. Det var dyrare att utfodra med försöksfodret jämfört med kontrollfodret.

Slutsatsen som kan dras var att utfodring med krossade linfrön ökade omega-3 halten i mjölken vilket minskade kvoten mellan omega-6 och omega-3. Metanavgången beräknades minska numeriskt medan mjölkavkastningen inte påverkades i studien.

,

The human body cannot synthesize two important fatty acids (FA), α-linolenic acid (C18:3) and linoleic acid (C18:2), which are respectively an omega-3 and an omega-6 FA. A balanced ratio of these FA are in the diet are important the health of humans. However, today’s daily intake of omega-3 is too low compared to the intake of omega-6. The low intake of omega-3 could is suggested to result in increased risks of developing cardiovascular disease, obesity and depression. A product that could improve the balance of the proportions of omega-3 and omega-6 is linseed which contains 58 % C18:3 (omega-3) and 14 % C18:2 (omega-6). The consumption of milk and milk products are relatively high in Sweden which would mean an increased content in the milk of omega-3 could benefit the consumer’s health.

Cops like soybeans and oil palms for the production of soybean meal and oil palm kernel cake will directly or indirectly cause deforestation of large areas of rainforests in South America and Southeast Asia. An increase of linseed crop growing and a use of linseed as feed would perhaps decrease the market of soybean meal and palm kernel cake. This could then alleviate the pressure on deforestation lower the emission from transports. However soybean meal has a high protein quality and like the oil palm cake, also relatively cheap. The demands of these products are large and are therefore difficult to compete with.

The aim of this study was to investigate the possibility to increase the omega-3 content in the cows’ milk by mixing crushed linseeds into the diet in order to balance the ratio of omega-6 and omega-3 content of the milk in several dairy herds. The study also aimed to study the influence of crushed linseed on milk and methane production.

The study included 5 herds which were run conventionally (not organic). The experiment lasted for 10 weeks. The cows had their usual feed for the first 2 weeks (control period) and they were then fed the test feed (crushed linseed) for the remaining 8 weeks (test period). The test feed was either a supplement to grains and forage or a full concentrate to forage. The herds were fed with one or both of the feeds during the whole experiment. For each herd, control and experimental periods were compared. A milk sample from the bulk tank was taken once a week from each herd. After the experiment the milk samples were analyzed for the content of fat, protein, urea, lactose and free FA, as well as the proportion of conjugated linoleic acid (CLA), palmitic acid (C16:0), stearic acid (C18:0), Saturated FA, unsaturated FA, monounsaturated FA, polyunsaturated FA, trans-FA, omega-3 FA and omega-6 FA. Data from the Dairy recording scheme was also used for the herds which used this.

The results of the study showed that there were no differences in milk yield, fat content, energy corrected milk (ECM) and somatic cell counts when cows were fed the test feed. By replacing soybean meal and oil palm kernel cake with linseed, saturated FA decreased while mono- and polyunsaturated FA increased significant. There was a significant decrease of free FA and urea content in the milk, the protein content tended to decrease, and the lactose content increased significant. The average secretion of FA in the milk was affected by the experimental feed. The cow’s intake of C16:0 and C18:2 was not changed by type of diet, whereas C16:0 decreased and C18:2 increased significantly in the milk. Both the intake and the average secretion of C18:0 and C18:3 increased significantly. CLA increased while the remaining trans-FA was not affected significantly by the test feed. Methane production decreased numerically in the study. It was more expensive to feed with the experimental feed than with the control feed.

In conclusion, the feeding of crushed linseed increased omega-3 content of the milk which reduced the difference between omega-6 and omega-3. Methane production had a numerical decrease while the milk yield was not affected in the study.

Main title:Tillskott av linfrö till foderstater för mjölkkor
Subtitle:påverkan på näringstillförseln och mjölkens fettsyra-sammansättning hos 5 sydsvenska mjölkkobesättningar
Authors:Eriksson, Angelica
Supervisor:Swensson, Christian
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:368
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010H Agriculture Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Linfrö, Omega-3, Omega-6, Mjölkavkastning, Metanavgång, Klimatpåverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2005
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2005
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Food science and technology
Human nutrition - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Jan 2013 15:36
Metadata Last Modified:29 Jan 2013 15:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics